helpful in Dutch and example sentences

helpful in Dutch

Pronunciation
bn. nuttig, hulpzaam

Example Sentences

When traveling abroad, it's helpful to learn at least a few chance words and phrases of your destination.
Wanneer je naar het buitenland gaat, is het nuttig om ten minste een paar beleefdheidsformules te leren in de plaatselijke taal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is very helpful. It is an excellent contribution by Mr Swoboda and his colleagues.
Het is een zeer constructief verslag, een voortreffelijk stukje werk van de heer Swoboda en zijn collega's.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fact that we are getting this rolling presentation of more detailed explanations of issues is very helpful.
Het feit dat wij deze gestroomlijnde presentatie krijgen met uitgebreide toelichtingen op vraagstukken is zeer nuttig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That I regard as very helpful and a good sign for the future.
Ik vind dat zeer bemoedigend en een goed teken voor de toekomst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would be helpful if the Commissioner could comment on this matter when he responds to the debate.
Het zou heel welkom zijn als de commissaris hierover iets zou kunnen zeggen in zijn reactie op het debat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It might be helpful to verify this.
Misschien is het goed om dat nog even te vernemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact, it would be helpful if measures already in place in the UK were implemented throughout the EU and elsewhere.
Het zou zelfs een goed idee zijn om de in het Verenigd Koninkrijk genomen maatregelen in de hele EU en daarbuiten in te voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At least we have excellent coordination on the ground in Zimbabwe with the Member States, which is very helpful.
Gelukkig hebben we ter plaatse in Zimbabwe een uitstekende coördinatie met de lidstaten, wat heel goed van pas komt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One-sided recriminations are neither appropriate nor helpful in this situation.
Het heeft geen zin elkaar de schuld in de schoenen te schuiven. Dat dient nergens toe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is an exceptionally helpful document.
Het is een bijzonder bruikbaar document.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I thank the Commissioner for that helpful answer and I am very pleased to hear that these issues are being taken seriously.
Ik wil de commissaris graag bedanken voor dat heldere antwoord en ik ben erg blij te horen dat dit soort zaken serieus genomen wordt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to finish by thanking the members of the delegation office there who were so helpful to us.
Tot slot zou ik de leden van het delegatiekantoor ter plaatse willen bedanken voor hun ondersteuning.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Dell'Alba's report contains extremely helpful suggestions in this respect.
Het verslag van de heer Dell' Alba bevat bijzonder nuttige suggesties in die richting.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe it is not helpful to try to copy European policy in Africa.
Ik geloof dat het niet nuttig is om te proberen het beleid van Europa te kopiëren in Afrika.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We therefore feel that it would be helpful to replace this phrase with "contracts concluded at a distance" .
Dit concept kan volgens ons dus beter vervangen worden door het begrip contracts concluded at a distance.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Other Members and Groups with many helpful amendments which I will accept, but there are some I cannot accept.
Andere leden en fracties hebben nuttige wijzigingsvoorstellen ingediend. Vele daarvan kan ik accepteren, maar niet alle.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Socialists asked for a split vote, which retained the training reference but removed my helpful amendment.
De socialisten vroegen om een stemming in onderdelen, waardoor de verwijzing naar opleiding intact bleef maar mijn nuttige amendement verdween.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thank you very much Commissioner Bolkestein, as usual, for your helpful remarks in this debate.
Ik wil commissaris Bolkestein zoals gebruikelijk heel hartelijk danken voor zijn nuttige opmerkingen tijdens dit debat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, thank you for that very helpful suggestion.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil u bedanken voor uw nuttige suggestie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A more relaxed and, above all, a more active role in the Armenia issue would be helpful.
Wij zouden in de Armeense kwestie een beheerster en vooral actievere rol moeten spelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page