high speed in Dutch and example sentences

high speed in Dutch

Pronunciation
hoge snelheid

Example Sentences

For the north-south high-speed link from Berlin to Verona, only a few minor components have been constructed.
Van de hogesnelheidslijn Noord-Zuid van Berlijn naar Verona is alleen de aanleg van enkele kleine onderdelen veilig gesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It concerns the Nordic triangle, designed to link the Scandinavian capitals by high-speed train and motorway.
Het is de bedoeling de drie hoofdsteden in het noorden, de noordse driehoek, met sneltreinen en autowegen te verbinden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I now move on to the second report, which concerns the interoperability of high-speed trains.
Ik ga direct verder met het tweede verslag dat de interoperabiliteit van de hogesnelheidstreinen behandelt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- I voted against the report on the trans-European high-speed system (A5-0112/2000).
Ik heb gestemd tegen het verlag over het Trans-Europees hogesnelheidsspoorwegsysteem (A5-0112/2000).
pronunciation pronunciation pronunciation err
The high-speed sector and the conventional rail system respond to quite different philosophies.
De hogesnelheidstrein en het conventionele spoorwegsysteem beantwoorden aan totaal verschillende visies.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You could therefore say: fly in Europe and you will be covered, but taking the high-speed link might still be a better option.
Je zou dus kunnen zeggen: vlieg in Europa dan bent u verzekerd, maar het is misschien toch beter om de HSL te nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have the responsibility of setting this high-speed train in motion.
Het is onze taak deze maatregelen zo snel mogelijk in te voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nor must we underestimate the noise generated when the water is displaced by boats travelling at high speed.
Het lawaai als gevolg van de verplaatsing van water door snelle boten die voorbij varen moet ook niet onderschat worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, the whole of the European gauge high speed network of the Iberian Peninsula is, in fact, included in the networks.
Mijnheer de Voorzitter, heel het uit breedspoor bestaande hogesnelheidsnet van het Iberisch schiereiland maakt inderdaad deel uit van de netwerken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Korea built the first nationwide high-speed information network in the world.
Korea heeft het eerste landelijke hogesnelheidsinformatienetwerk ter wereld opgezet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I proposed the construction of a high-speed information network at the Asia-Europe summit meeting in Seoul last year.
Op de Azië-Europa-Top van vorig jaar in Seoel heb ik de aanleg van een hogesnelheidsinformatienetwerk voorgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The summit in Lisbon called for cheap, high-speed networks for accessing the Internet.
De Top van Lissabon heeft aangedrongen op de beschikbaarstelling van goedkope en snelle internetdiensten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is a fact that some of these high-speed links are at the expense of improving and maintaining short-distance rail transport.
Een deel van die hogesnelheidslijnen gaat wel ten koste van verbetering en instandhouding van het spoorvervoer over de korte afstand.
pronunciation pronunciation pronunciation err
International lines outside of the high-speed network are being cut back.
Internationale lijnen buiten het hogesnelheidsnet worden afgebouwd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The development of high-speed trains has to be welcomed; it should not be stopped.
De ontwikkeling van hogesnelheidstreinen moet worden toegejuicht en niet belemmerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I look forward to similar schemes being introduced with other modes, particularly ferries and so-called high-speed ships.
Ik kijk uit naar de invoering van vergelijkbare regelingen voor andere vervoersmodi, met name veerboten en zogenoemde hogesnelheidsschepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What are the forecasts for the implementation of the high speed rail link between Galicia and Portugal from Ferrol to Lisbon?
Wat zijn de vooruitzichten voor de aanleg van de HST-verbinding tussen Galicië en Portugal, van Ferrol naar Lissabon?
pronunciation pronunciation pronunciation err
The cost was said to be ruinous, although it is about the same as building a little more than 100 km of high-speed railway line.
Het project zou handenvol geld kosten, zo werd gezegd, terwijl het ongeveer evenveel kost als de aanleg van ruim 100 km hogesnelheidslijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is the metal workers who have to pay the price through having to do less satisfying work at high speed.
De metaalarbeiders moeten hiervoor de prijs betalen in de vorm van een tempoverhoging en verschraling van de inhoud van hun werk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is therefore understandable that some people are apprehensive about the high-speed nature of modern times.
Het is dus begrijpelijk dat er mensen zijn die de alomvattendheid van de huidige ontwikkelingen met angst gadeslaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Share this page
dictionary extension