hypothesis in Dutch and example sentences

hypothesis in Dutch

Pronunciation
zn. hypothese, vooropstelling

Example Sentences

It is a fine hypothesis; it explains many things.
Het is een fraaie veronderstelling; dat verklaart veel dingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sire, I had no need of that hypothesis.
Majesteit, ik had deze hypothese niet nodig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is just a hypothesis.
Dit is maar een hypothese.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Your hypothesis is correct.
Uw veronderstelling is juist.
pronunciation pronunciation pronunciation err
People who idolise the market should note from this that neither fish nor people gain anything from their hypotheses.
De fervente aanhangers van een ongebreidelde vrije markt kunnen aldus constateren, dat noch de vissen noch de mensen hier iets bij te winnen hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that this hypothesis does not put the Council or the Commission at any risk, since its success is guaranteed.
Ik denk dat deze hypothese geen risico's voor de Raad en de Commissie met zich meebrengt. Succes is immers gewaarborgd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission is working on a hypothesis that road transport will continue to increase.
De Commissie baseert zich op de vooronderstelling dat het wegvervoer continu zal toenemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Naturally, the Security Council, in order to be effective, must not automatically exclude any hypotheses.
Om effectief op te kunnen treden, mag de Veiligheidsraad natuurlijk geen enkele hypothese bij voorbaat uitsluiten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Only the latter hypothesis is coherent with the hierarchy of the institutions.
Gezien de hiërarchische verhoudingen tussen de instellingen is alleen de tweede hypothese juist.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Naturally, we now needed a working hypothesis for the accessions.
Wij hebben nu natuurlijk een werkhypothese voor de toetredingen nodig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission itself acknowledges that they are only probable working hypotheses.
Dit erkent ook de Commissie zelf wanneer zij erop wijst dat het slechts om waarschijnlijke werkhypotheses gaat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are not setting new objectives. We are not making new promises or developing new hypotheses and analyses.
We moeten geen nieuwe doelstellingen definiëren, geen nieuwe beloftes doen, geen nieuwe hypotheses opstellen en geen nieuwe analyses verrichten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Several other hypotheses have been examined, such as climate, general pollution or the incorrect use of plant protection products.
Een heel reeks mogelijke oorzaken is onderzocht: het klimaat, vervuiling (in algemene zin) en het onoordeelkundig gebruik van plantgeneesmiddelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We will see in practice whether our hypotheses were correct.
We zullen in de praktijk zien of onze veronderstellingen juist waren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is a hypothesis for which it would be very interesting to hear the evaluation of the Parliament’s Committee on Justice.
Dit is een hypothese waarover wij graag het oordeel van de Commissie juridische zaken van het Parlement willen horen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is one of the working hypotheses that can be used to tackle this problem over the next few days with the other ministers.
Dit is één van de invalshoeken van waaruit dit probleem in de komende dagen met de andere ministers benaderd kan worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In my opinion, the hypothesis that none of the fixed-term and part-time jobs is a high-quality job does not hold water.
Volgens mij is de hypothese dat geen van de parttime banen of banen voor bepaalde tijd van hoge kwaliteit is, niet steekhoudend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(PL) Madam President, the entire system for the reduction of carbon dioxide emissions is based on unproven hypotheses.
(PL) Mevrouw de Voorzitter, het hele systeem voor het terugdringen van koolstofdioxide-emissies is gebaseerd op onbewezen hypotheses.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hypotheses blaming man for this change are also, to say the least, disputable.
Ook de hypothesen die ervan uitgaan dat de mens deze verandering heeft teweeggebracht, zijn zacht gezegd discutabel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The whole thing is a sham - this bogus hypothesis, this ridiculous nonsense that man-made CO2 is causing global warming.
Het is allemaal oplichterij - deze zogenaamde hypothese, deze belachelijke onzin dat de door mensen veroorzaakte CO2 leidt tot opwarming van de aarde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for hypothesis
conjecture: assumption, guess, postulate, presupposition, notion, presumption, supposition