improvement in Dutch and example sentences

improvement in Dutch

Pronunciation
zn. verbetering; bonus; verbetering; efficient gebruik; grondverbetering

Example Sentences

Here improvements should be made.
Wat dat betreft, moeten we de zaken duidelijk stellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, there must be improvements in the training of crews.
Tenslotte moet de opleiding van de bemanningen verbeterd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like to say that this report represents a huge improvement, also with its amendments.
Ik wil zeggen dat dit verslag een geweldige verbetering te zien heeft gegeven, ook door de amendering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, the directive on end-of-life vehicles is certainly a milestone in the improvement of the environment in Europe.
Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, de richtlijn betreffende afgedankte voertuigen is zeker een mijlpaal voor de bescherming van het milieu in Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Social-Democratic Group has submitted a few important proposals for improvement over the past couple of days.
De sociaal-democratische fractie heeft de afgelopen dagen enkele belangrijke voorstellen voor verbetering gedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact, the common position which was issued at the end of last year was already a major improvement on the original proposal.
Het gemeenschappelijk standpunt dat eind vorig jaar verscheen was overigens ook al een belangrijke verbetering ten opzichte van het oorspronkelijk voorstel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to make it plain that our programme reflects that intention, but there is certainly room for improvement.
Ik durf te beweren dat ons plan van maatregelen uitdrukking geeft aan deze gedachte, maar het kan ongetwijfeld nog beter.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The lion' s share of these adjustments pertains to pension plans: eleven restrictions and two improvements.
Het merendeel van die aanpassingen zijn gericht op pensioenen, elf beperkingen en twee verbeteringen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The highest level of stability and even improvement of social security can be found in the southern countries.
De meeste stabiliteit en zelfs verbetering van sociale zekerheid vinden wij in de zuidelijke landen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In 1998, it was agreed that the European Commission should publish an annual report which highlights any improvements.
In 1998 is er bovendien afgesproken dat een jaarlijks rapport zou worden uitgebracht door de Europese Commissie waaruit verbeteringen zouden moeten blijken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
. (SV) Olle Schmidt' s report is an improvement on the Commission' s proposal.
Het verslag-Schmidt is een verbetering van het voorstel van de Commissie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The sheer volume of fish that are thrown back dead also means that any improvement in fisheries data is meaningless.
Als je alleen al kijkt naar de hoeveelheid vis die dood wordt teruggegooid, dan betekent dit dat alle verbeteringen van de visserijgegevens zinloos zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It requires improvement as a matter of urgency, but nothing is happening.
De kadervoorwaarden moeten dringend worden verbeterd, maar er gebeurt niets.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Commission proposals for environmental improvements need to be both ambitious and realistic.
Voorstellen van de Commissie om het milieu te verbeteren moeten zowel ambitieus als realistisch zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They need some improvement and I think that the entire House will help without any expediency or ulterior motive.
Wel zijn her en der verbeteringen noodzakelijk en mijns inziens zal heel het Parlement, zonder enige bijgedachten of opportunisme, hieraan meewerken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Improvements are therefore needed here.
Daaraan moet iets worden gedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I freely admit that I have room for improvement.
Mijnheer de Voorzitter, ik geef graag toe dat ik nog wat te leren heb.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, there can be no objection to any structural improvement of the ECB' s financial situation.
Natuurlijk is er niets op tegen de financiële situatie van de ECB structureel te verbeteren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We need clear proof of improvement.
Wij hebben duidelijke bewijzen nodig dat er verbetering in de situatie zit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no doubt that there have been vast improvements in Parliament's performance.
Er zijn onmiskenbaar grote verbeteringen te constateren in het begrotingsbeheer van het Parlement.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for improvement
progress: betterment, development, growth, increase