inadequacy in Dutch and example sentences

inadequacy in Dutch

Pronunciation
zn. ontoereikendheid, tekortkoming, gebrek

Example Sentences

We must not waiver in that commitment. But we must also hold up the mirror to ourselves and recognise our own inadequacies.
Wij mogen daarbij geen water in de wijn doen, maar wij moeten onszelf ook een spiegel voorhouden en onze eigen tekortkomingen erkennen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In particular it looks at immigration and at the inadequacy of current data.
Het verslag richt zich met name op immigratie en de ontoereikendheid van de huidige gegevens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ambiguities and inadequacies are, however, just as evident in the proposal before us.
De dubbelzinnigheid en de tekortkomingen komen echter ook duidelijk naar voren in de onderhavige ontwerptekst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have to tell Parliament that this once again demonstrates the inadequacy of our system.
Ik wil het Parlement er echter ook op wijzen dat dit nogmaals laat zien hoe gebrekkig ons systeem is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
During the Balkan crisis the inadequacies of the European Union were made blatantly clear.
Naar aanleiding van de crisis in de Balkan zijn de onvolkomenheden van de Europese Unie duidelijk aan het licht gekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fine report compiled by Mrs Sornosa Martínez mercilessly exposes the inadequacies.
Het goede verslag van mevrouw Sornosa Martínez brengt de misstanden nietsontziend aan het licht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This report rightly condemns the fragmentation and inadequacy of Community legislation on GMOs.
In dit verslag wordt terecht aangegeven dat de communautaire wetgeving op het gebied van GGO's gefragmenteerd en ontoereikend is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Subject: Inadequacy of the 'strawberry regulation' in the event of serious obstruction of the free movement of goods
Betreft: Ontoereikendheid van de "aardbei-verordening" in geval van ernstige belemmering van het vrij verkeer van goederen
pronunciation pronunciation pronunciation err
I feel there are inadequacies in the scoreboard itself.
Mijns inziens bevat het scorebord zelf tekortkomingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does the rapporteur have evidence of the FDA's inadequacy and the inadequacy of its own assessment?
Beschikt de rapporteur soms over bewijzen aangaande de tekortkomingen van de FDA of aangaande de tekortkomingen van de eigen beoordeling?
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must denounce the complete inadequacy of the action taken by the Chinese Government here.
Wij moeten er duidelijk op wijzen dat de Chinese regering volledig tekortgeschoten is in haar aanpak van SARS.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have not taken into account the Californian experience, price volatility or the inadequacy of long-term contracts.
We hebben geen rekening gehouden met de Californische ervaring, prijsschommelingen en de ontoereikendheid van langetermijncontracten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must therefore take immediate action to address the inadequacy of our current practices.
We moeten derhalve onmiddellijk actie ondernemen om de tekortkoming van onze huidige handelwijze aan te pakken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I imagine people are muttering to themselves about the inadequacy of legislative powers.
Ik denk dat veel collega's in zichzelf morren over de ontoereikendheid van de wetgevende bevoegdheden van de Europese Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fifth, a new World Bank-IMF sustainability framework recognises the inadequacy of existing debt relief efforts.
Ten vijfde wordt in een nieuw houdbaarheidskader van de Wereldbank en het IMF erkend dat de huidige inspanningen voor schuldverlichting niet volstaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They have become scapegoats for the inadequacies of the Libyan health service.
Zij fungeren als zondebokken voor de tekortkomingen van de Libische gezondheidszorg.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The main reason for this has been the inadequacy of Community aid.
Deze vertragingen zijn vooral te wijten aan tekortschietende communautaire bijdragen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The second inadequacy is in the field of prevention.
Het tweede aspect dat nog niet voldoende is gegarandeerd, is de preventie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
   I agree with the Council that you cannot allow the poor people of Ethiopia to suffer for the inadequacies of their government.
   - Ik ben het met de Raad eens dat we de armen in Ethiopië niet de dupe mogen laten worden van de tekortkomingen van hun regering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Much is said about the reliability of ledgers, the number of errors, and the inadequacies of the control system.
Er is uitvoerig gedebatteerd over de geloofwaardigheid van de boekhouding, het aantal fouten en de gebreken van het controlesysteem.
pronunciation pronunciation pronunciation err

Share this page
Synonyms for inadequacy
1. shortcoming: deficiency, drawback, defect, shortage, flaw, lack, blemish
2. insecurity: inferiority, incompetence, failing, ineptitude, weakness, impotence
dictionary extension