incite in Dutch and example sentences

incite in Dutch

Pronunciation
ww. aansporen, prikkelen

Example Sentences

We must overcome this and incite our governments to be European through and through.
Wij moeten een stap verder gaan en onze regeringen ertoe aanzetten waarlijk Europees te denken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Freedom and independence incite nations into action.
Vrijheid en zelfstandigheid zetten staten tot actie aan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Not only is it not accepted; if it is proceeded with, it will incite more Le Pens. That is something we do not want!
Dat beleid wordt echter niet alleen niet geaccepteerd, maar als het zo doorgaat, roept het nog meer Le Pen's op.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, Cambodia's only independent radio station was closed with the charge of inciting riots.
Bovendien is de enige onafhankelijke radiozender uit de lucht gehaald, op beschuldiging dat deze zou hebben opgeroepen tot de rellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This fact alone can incite us to the required degree and reduce our negligence to date.
Die nuchtere vaststelling drukt ons met onze neus op de feiten en stemt tot nadenken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On the contrary, the inciting of passions and misinformation have prevailed, thereby exacerbating fears and doubts.
Integendeel, men heeft op het vuur geblazen en de mensen verkeerd voorgelicht, en aldus hun angst en twijfels aangewakkerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They have been inciting violence against foreigners.
Ze hebben opgeroepen tot geweld tegen buitenlanders.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We call on it to arrest those involved in inciting violence.
We verlangen dat de regering degenen die tot geweld aanzetten, gevangenzet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would not be in anybody’s interest to launch a new costly arms race and incite new threats.
Niemand heeft belang bij een nieuwe geldverslindende wapenwedloop en het oproepen van nieuwe dreigingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Staying on is a fresh provocation that continues to incite protests.
Blijven betekent een nieuwe provocatie die verzet blijft oproepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
   Madam President, it is rare for a draft directive to incite such passions.
   - Mevrouw de Voorzitter, zelden heeft een voorstel voor een richtlijn de gemoederen zo verhit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Any person or organisation perpetrating or inciting such discrimination should be subject to the full force of the law.
Iedereen of iedere organisatie die zich schuldig maakt aan of aanzet tot een dergelijke vorm van discriminatie zou zonder pardon wettelijk vervolgd moeten worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore, behaviour will be penalised only if it could incite to violence or hatred towards a group of people.
Zo wordt een gedraging pas bestraft wanneer deze dreigt aan te zetten tot geweld of haat jegens een groep mensen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is therefore regrettable that even prominent people in Europe have recently made statements that incite hatred and violence.
Het valt zodoende te betreuren dat zelfs vooraanstaande personen in Europa onlangs verklaringen hebben afgelegd die aanzetten tot haat en geweld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Direct instruments must be used to punish speech that incites to hatred.
Er moeten directe instrumenten worden toegepast om uitingen te vervolgen die tot haat aanzetten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hu Jia was arrested on the pretext that he had been inciting others to overthrow the national government.
Hu Jia werd gearresteerd onder het voorwendsel dat hij anderen ertoe aangezet zou hebben om de nationale regering omver te werpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All this is having a negative effect on the people, leading to despair and inciting revolt.
Dit alles heeft een negatief effect op de bevolking, wat leidt tot wanhoop en rebellie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They have the obligation to investigate racist attacks and to punish those who incite them or perpetrate them.
Ze hebben de verplichting racistische aanvallen te onderzoeken en degenen die daartoe aanzetten of deze plegen, te bestraffen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, we must not become hysterical or incite unwarranted panic.
We mogen er niet hysterisch worden of onnodige paniek veroorzaken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course we want to protect children against adverts that incite violence and sexism, among other things.
Natuurlijk willen we de kinderen tegen advertenties in bescherming nemen die onder andere aansporen tot geweld en seksisme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for incite
provoke: induce, animate, galvanise, galvanize, prompt, arouse, innervate, call forth
Verb forms for incite
Present participle: inciting
Present: incite (3.person: incites)
Past: incited
Future: will incite
Present conditional: would incite
Present Perfect: have incited (3.person: has incited)
Past Perfect: had incited
Future Perfect: will have incited
Past conditional: would have incited