legislate in Dutch and example sentences

legislate in Dutch

Pronunciation
ww. wetten maken

Example Sentences

You cannot legislate for consumer confidence.
Je kunt het vertrouwen van de consument niet bij wet opleggen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secondly, we need to ensure that we legislate only when necessary - subsidiarity.
Ten tweede is het zaak dat we alleen wetgeving opstellen waar dat nodig is. Ik heb het over de subsidiariteit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, legislating in criminal matters is often countered, wrongly, with arguments of individual freedom and security.
Mijnheer de Voorzitter, bij het opstellen van strafrechtsregels worden individuele vrijheid en veiligheid vaak onterecht tegenover elkaar gesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Subsidiarity must be seen to apply: it must be clear that we are not legislating where it is not necessary to do so.
Het subsidiariteitsbeginsel moet zichtbaar worden toegepast. Het moet duidelijk zijn dat we geen onnodige nieuwe wetten voorbereiden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We consider that legislation should be reserved for cases where it is absolutely necessary to legislate.
Naar onze mening dient nieuwe wetgeving beperkt te blijven tot gevallen waarin deze absoluut noodzakelijk is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our task is to legislate more quickly and to make for new patterns of legislation where possible.
Het is onze taak om sneller wetten uit te vaardigen, en waar mogelijk te zoeken naar nieuwe wetgevingsmodellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. (PT) We cannot fight racism and xenophobia only by legislating against them.
De strijd tegen racisme en xenofobie kan niet alleen via speciaal voor dat doel in het leven geroepen wetgeving gevoerd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Technology is proceeding faster than individual governments can legislate.
De technologie ontwikkelt zich zo snel dat regeringen deze met hun wetgeving niet kunnen bijhouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission should then legislate against distortion of competition between different airports in different Member States.
Dan moet de Commissie ervoor zorgen dat er in haar regeling geen concurrentievervalsing kan zijn tussen verschillende luchthavens in de verschillende lidstaten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are not legislating just for Great Britain.
Wij maken geen wet voor Groot-Brittannië alleen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is also timely for Europe to legislate now with the alarming rise in the Far Right and racist violence.
Het is ook goed dat Europa wetgevend optreedt op een ogenblik waarop extreem rechts en racistisch geweld op onrustbarende wijze terrein winnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must go further and legislate.
Er moet verder worden gegaan, er moet wetgeving worden opgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But the Treaty of Amsterdam does not oblige Poland to legislate on abortion.
Het Verdrag van Amsterdam verplicht Polen echter niet om op het gebied van abortus wetgevend op te treden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If not, then surely we do not even need a European Food Agency: we can just legislate on the basis of the precautionary principle.
Als die niet bestaat hoeven wij ook niet te spreken over een Europees Voedingsbureau. Dan kunnen wij ook wetten maken uitgaande van het voorzorgsbeginsel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are not here to legitimise the often strange desires of the technocrats in Brussels to legislate on anything and everything.
Wij zitten hier niet om de vaak grillige ideeën te legitimeren van de technocraten in Brussel die over van alles en nog wat regels opstellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe is now trying to legislate on the rules governing transfers, as you, Commissioner, have told us.
In Europa wordt op dit moment gewerkt aan transferregels. U hebt daarover gesproken, mevrouw de commissaris.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And I will never cease to be surprised at the areas the Commission pokes around in and finds reason to legislate on.
De terreinen waarmee de Commissie zich bemoeit en waarvoor zij regels opstelt blijven me trouwens verbazen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mobile scaffolds must be prevented from moving about, but this cannot always be legislated for sufficiently.
Er moet voorkomen worden dat de rolsteigers bewegen maar het kan niet altijd op een voldoende manier aangegeven worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It can make no sense to legislate on how Europeans are permitted to climb ladders.
Het is onzinnig om wettelijk te regelen hoe Europeanen ladders moeten beklimmen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is not for Parliament to legislate on flight time limitations.
Het is niet aan het Parlement om regels inzake de vliegtijdbeperking op te stellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for legislate
enact: approve, establish, pass, okay, sanction
Verb forms for legislate
Present participle: legislating
Present: legislate (3.person: legislates)
Past: legislated
Future: will legislate
Present conditional: would legislate
Present Perfect: have legislated (3.person: has legislated)
Past Perfect: had legislated
Future Perfect: will have legislated
Past conditional: would have legislated