linear in Dutch and example sentences

linear in Dutch

Pronunciation
bn. lineair, recht(lijnig); lengtemaat

Example Sentences

Originally, the Commission was in favour of more linear budgeting.
De Commissie was oorspronkelijk voorstander van een meer lineaire budgettering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is the question of career structure and your proposals to move to a linear career structure.
Ik doel hier op de loopbaanstructuur en uw voorstellen om naar een lineaire loopbaanstructuur over te gaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Consolidating spending does not mean irrationally demanding a linear reduction of deficits.
Als je de uitgaven echter wilt consolideren, betekent dat niet automatisch dat je geen tekorten aanvaardt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We therefore oppose linear cuts because we believe that what is required are not linear cuts but qualified measures.
Wij zijn derhalve gekant tegen een lineaire vermindering. Wij zeggen namelijk: we moeten niet lineair verminderen, maar kwalificeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A linear reduction has also been made, however, which amounts to a considerable sum in many cases.
Maar daarnaast is er ook een lineaire korting doorgevoerd, die in veel gevallen behoorlijk oploopt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A linear reduction has been implemented ruthlessly in budget amounts of more than a billion in particular.
Zeker op de begrotingsbedragen van boven de één miljard is rücksichtslos een lineaire korting uitgevoerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Union’s development is not linear; we need change.
De Europese Unie ontwikkelt zich niet lineair. Veranderingen zijn nodig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We saw this in the linear reduction of appropriations with no political thought or criteria.
Dat blijkt uit de lineaire vermindering van de kredieten, die politieke motivering en criteria ontbeert.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These two means of bringing content to people, linear and non-linear, will be regulated differently.
Deze twee media voor het doorgeven van de inhoud aan de burgers – lineair en niet-lineair – zullen op een verschillende wijze gereguleerd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These, then, are the common rules for both linear and non-linear content.
Dat zijn allemaal regels die voor zowel lineaire als voor niet-lineaire inhoud gelden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another example is the allocation of frequencies in the linear-digital field.
Een ander voorbeeld betreft de toekenning van frequenties op -gebied.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On the question of linear or progressive taxation, the Commission does not express any preference in the proposal.
De Commissie spreekt in het voorstel geen voorkeur uit voor hetzij een lineair hetzij een progressief gedifferentieerde belasting.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The other group - non-linear services - are supplied at the consumer's request.
De andere groep - niet-lineaire diensten - wordt geleverd op verzoek van de consument.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, a major step has been taken for linear services, with short extracts being granted a right of access.
Bovendien is een belangrijke stap gezet voor lineaire diensten met de erkenning van een recht op toegang voor korte fragmenten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The current provisions regarding television should remain in force for linear services.
De huidige bepalingen met betrekking tot televisie zouden van kracht moeten blijven voor lineaire diensten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For non-linear services, however, minimal essential provisions should be established.
Voor niet-lineaire diensten zouden er echter minimale fundamentele bepalingen moet worden vastgelegd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is pleasing that we are creating legal bases for digital and non-linear television.
Het is verheugend dat wij de wettelijke basis leggen voor digitale en niet-lineaire televisie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A linear increase in quotas alone will not, however, create the soft landing you promise.
Een lineaire verhoging van de quota alleen zal echter niet volstaan voor de zachte landing die u belooft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Similarly, I cannot explain the linear cuts made in payments: EUR 1 billion less than the preliminary draft budget.
Evenmin kan ik de lineaire verlaging van de feitelijke bestedingen verklaren: één miljard euro minder dan in het voorontwerp van begroting.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our fear now is that in 2013 we will face a linear decrease.
Nu vrezen wij dat we in 2013 te maken zullen krijgen met een lineaire verlaging.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page