lobbying in Dutch and example sentences

lobbying in Dutch

Pronunciation
zn. het lobbyen

Example Sentences

The car lobby has led too many people up the garden path.
De autolobby heeft te velen op het verkeerde been gezet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The car lobby was unsuccessful today and I am pleased about that.
De autolobby heeft het vandaag niet gehaald en ik ben daar blij om.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The debates on UCITS gave rise to speeches on behalf of all sorts of lobbies and heated debate in the relevant committee.
De debatten over de ICBE's hebben aanleiding gegeven tot vergaande bemoeienissen van allerlei lobby's en hevige discussies binnen de bevoegde commissie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Apparently, the postal service is a very strong lobby and rightly so.
Blijkbaar is de post een heel sterke lobby en dat is ook terecht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I remember when people came into this House lobbying us in the national interest not to allow this liberalisation.
Ik weet nog hoe in dit Parlement mensen kwamen lobbyen om die liberalisering in hun nationale belang niet te laten doorgaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Here, courtesy of industrial lobbying, we have chocolate with added vegetable fats.
Dankzij het gelobby van de industrie krijgen we nu chocola met plantaardige vetten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is confirmed yet again by our discussions and the particularly powerful lobbying.
Dat hebben we tijdens de debatten kunnen zien en er bestaat een intensieve lobby.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Waste management is a very complex issue subject to extensive lobbying.
Afvalbeheer is een bijzonder ingewikkelde taak en er wordt veel gelobbyd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- (DE) It would appear that Community environmental protection does not have its own lobby at the Community institutions.
Het ziet ernaar uit dat de milieubescherming in de Gemeenschap bij de communautaire organen niet over lobbyisten beschikt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been lobbied by very many groups during the process of developing this legislation.
Tijdens de ontstaansperiode van deze wetgeving hebben vele groeperingen bij ons gelobbyd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The lobbying has become quite intense in the last few weeks.
Het gelobby is de afgelopen weken behoorlijk geïntensiveerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The lobby has already been mentioned.
De lobby is reeds aan bod gekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must denounce the lobbying by unscrupulous laboratories and the multinational companies who represent them.
De lobby van bepaalde gewetenloze laboratoria, maar ook de multinationals die hen vertegenwoordigen, moet aangepakt worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was sunk by the lobbies in the European Union and, consequently, pressure from migrations is growing ever stronger.
Het is tot zinken gebracht door de lobby' s in de Europese Unie, die op die manier de migratiedruk alleen nog maar sterker maken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has capitulated before the interests and the sweet-voiced lobbying of the sugar industry.
Ze capituleert voor de belangen en het zoetgevooisde gelobby van de suikerindustrie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The lobbying of lawyers' organisations against this common position has been somewhat exaggerated.
De lobby van advocatenorganisaties tegen dit gemeenschappelijk standpunt is wat overdreven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That was not even mere negligence or carelessness, it was a deliberate choice, under pressure from the agrifood lobbies.
Het gaat niet eens om nalatigheid of zorgeloosheid, maar om weloverwogen keuzes, afgedwongen door de lobbies van de voedingsmiddelenindustrie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is true that the cigarette industry lobby was working flat out, but obviously with little success, and just as well too.
Inderdaad heeft de lobby van de sigarettenindustrie keihard gewerkt, maar blijkbaar met weinig succes, gelukkig maar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Brussels is an attractive base for industry to lobby from.
Brussel is een aantrekkelijke plek voor het bedrijfsleven om te lobbyen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A strong lobby in favour of environmental protection is a good and necessary part of any mature democratic society.
Een sterke lobby voor milieubescherming vormt een goed en essentieel onderdeel van iedere ontwikkelde democratische samenleving.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page