make out in Dutch and example sentences

make out in Dutch

Pronunciation
begrijpen; schrijven (cheque e.d.); zien

Example Sentences

Do teenagers still make out in the back seats of cars?
Hebben de tieners nog altijd seks op de achterbank van de auto?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Elephant tusks are made out of ivory.
De slagtanden van een olifant zijn gemaakt van ivoor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I made out a tower in the distance.
Ik kon een toren onderscheiden in de verte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These boxes are made out of plastic.
Deze dozen zijn gemaakt van plastiek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I couldn't make out what he meant by 'megafeps'.
Ik kon niet duiden wat hij bedoelde met 'megafeps'.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I am in favour, although I take the view that it is not quite as urgent as the Council makes out.
Mijnheer de Voorzitter, ik steun dit verzoek om urgentverklaring, al lijkt de zaak mij minder dringend dan de Raad beweert.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Prostitution is a form of slavery which we like to make out to be exotic and romantic in order to hide its tragedy and sordidness.
Prostitutie is een vorm van slavernij die men exotisch en romantisch wil maken om maar te verhullen hoe tragisch en vunzig het verschijnsel in feite is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What Member States have done by trying to make out which beef is the safest in Europe, is to destroy European beef.
Doordat lidstaten hebben geprobeerd te bewijzen dat hun eigen rundvlees het veiligste van Europa is, hebben zij de Europese rundvleesindustrie geruïneerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are all aware that fabulous sums can be made out of exploiting human misery.
Het is ook een gegeven dat er enorme bedragen worden verdiend met de exploitatie van deze ellende.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some people are trying to make out that this material is public enemy number one.
Sommigen willen doen uitschijnen dat dit materiaal volksvijand nr. 1 is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Many of our proposed amendments refer to slot widths. We almost make out that we are experts here.
In veel amendementen spreken we van spleetbreedten en we doen ons bijna als experts voor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another cause for regret is that cooperation at regional level is not as good as it is always made out to be.
Wij betreuren het eveneens dat de regionale samenwerking nog niet zo goed is als altijd wordt beweerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have made out a case for this, because the reduced VAT rate is crucial for the tourism industry.
Ik heb mij daar sterk voor gemaakt, want de toepassing van het verlaagde BTW-tarief is voor de toeristische sector zeer belangrijk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is not about deregulation within the ports, as is being made out.
Het gaat niet om deregulering in havens, zoals wordt gesuggereerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am sorry Mr Allister, but we could not make out what you were saying!
Het spijt mij, mijnheer Allister, maar wij hebben daardoor niet kunnen horen wat u zei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We know that billions of euros annually are made out of this, third only to the trafficking in drugs and arms.
We weten dat er miljarden euro's per jaar in die handel omgaan. Alleen in de handel in drugs en wapens gaat meer geld om.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All I could make out was that it was said that we must now engage again in negotiation.
Ik heb alleen horen zeggen dat we nu weer van start moeten gaan met de onderhandelingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is not a meaningless package as the Greens are trying to make out; it is a package with teeth.
Het is geen betekenisloos pakket, zoals de Groenen ervan proberen te maken; het is een pittig pakket.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Even the particulars of the crime cannot be made out satisfactorily.
We doorzien zelfs de details van het misdrijf niet op geruststellende wijze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Direct investments are by no means the magic bullet they are made out to be.
Directe investeringen zijn zeker niet het wondermiddel zoals ons dat soms wordt voorgespiegeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for make out
notice: know, note, apprehend, discern, penetrate, behold, sense