neighbourly in Dutch and example sentences

neighbourly in Dutch

Pronunciation
bn. gezellig, naburig, vriendelijk
adv. buur : als buren

Example Sentences

We should not in future rely on cross-border neighbourly aid as in the case of the storms at the end of the year.
Op grensoverschrijdende hulp van de ons omringende landen, zoals bij de rampzalige storm eind vorig jaar, mogen we in de toekomst niet rekenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This cooperation, which strengthens our good neighbourly relations, is being positively received both at home and abroad.
Deze samenwerking, die ons goede nabuurschap versterkt, is zowel in eigen land als daarbuiten positief ontvangen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like in my own speech to stress that we must also practise good neighbourly cooperation in our neighbouring regions.
Ik wil mijn interventie gebruiken om te onderstrepen dat wij ook in de nabije omgeving van de Unie goed met onze buren moeten samenwerken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The majority in our group favours good, strong and neighbourly relations founded upon a privileged partnership.
De meerderheid van onze fractie is voorstander van een goede, sterke relatie met dit buurland op basis van een geprivilegieerd partnerschap.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We continued strengthening regional cooperation and good neighbourly relations by introducing a more liberal visa regime.
Met de introductie van een liberaler visumbeleid zijn we doorgegaan met het versterken van de regionale samenwerking, en van de goede betrekkingen met de buurlanden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thirdly, good neighbourly relations and regional cooperation.
Derde punt: goed nabuurschap en regionale samenwerking.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It should now be about the equality of people and good neighbourly relations.
Het moet nu gaan om de gelijkwaardigheid van mensen en goed nabuurschap.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are currently seeking to establish neighbourly relations with both Germany and Russia.
Vandaag willen wij betrekkingen van goed nabuurschap opbouwen met zowel Duitsland als Rusland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the middle of that kind, good-neighbourly trip, North Korea decided to carry out its nuclear test.
Juist tijdens deze goedbedoelde reis, die een blijk was van goed nabuurschap, besloot Noord-Korea om deze kernproef uit te voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These agreements prove that we wish to have a good and normal neighbourly relationship with Russia.
Deze overeenkomsten bewijzen dat Polen pleitbezorger is van een goed en normaal nabuurschap met Rusland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(DE) It is known that regional cooperation and good neighbourly relations form part of European policy.
(DE) Zoals bekend maken regionale samenwerking en goede betrekkingen met de buurlanden deel uit van het Europees beleid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have always said that there is a Copenhagen criterion that states that good neighbourly relations must be organised.
Wij hebben altijd gezegd dat op grond van één van de criteria van Kopenhagen goede betrekkingen met de buurlanden onderhouden moeten worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Good neighbourly relations should be established through common rather than unilateral action.
Geen eenzijdig, maar gemeenschappelijk optreden moet goed nabuurschap tot stand brengen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is a new desire for genuine neighbourly relations, both in general, and with Greece in particular.
Er is nieuwe hoop op betrekkingen van goed nabuurschap, zowel in het algemeen als met Griekenland in het bijzonder.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Macedonia should also be commended for keeping good-neighbourly relations both with Kosovo and Serbia.
Macedonië moet ook worden geprezen voor het onderhouden van goede betrekkingen met zijn buurlanden Kosovo en Servië.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fourthly, Turkey must maintain good neighbourly relations in general, and with Greece in particular.
Ten vierde moet Turkije goede betrekkingen onderhouden met zijn buurlanden in het algemeen, en met Griekenland in het bijzonder.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is a one-sided decision that is difficult to explain and it is damaging neighbourly relations.
Dat is een eenzijdig besluit dat moeilijk is uit te leggen en dat schadelijk is voor de betrekkingen met de buren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is essential for facilitating and deepening regional cooperation and good neighbourly relations.
Dit is onontbeerlijk om de regionale samenwerking en goede betrekkingen tussen buurlanden te bevorderen en te verdiepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, I would underline that for genuine neighbourly relations, willingness and reliability are needed on the other side, too.
Ik wil echter onderstrepen dat er voor betrekkingen van goed nabuurschap ook aan de andere zijde sprake moet zijn van de nodige bereidwilligheid en betrouwbaarheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Efforts to improve good neighbourly relations must continue.
De betrekkingen met buurlanden moeten verder worden verbeterd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for neighbourly
friendly: harmonious, amicable, congenial, sympathetic