organize in Dutch and example sentences

organize in Dutch

Pronunciation
ww. organiseren, bewerktuigen, regelen, uitschrijven

Example Sentences

De-cluttering her room has helped her become more organised.
Haar kamer overzichtelijker maken heeft haar geholpen om meer georganiseerd te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Being well-organised also helped her feel happier.
Goed georganiseerd zijn helpt haar ook om zich gelukkiger te voelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So I organised my life little by little, and when spring came, near the last days of my Erasmus stay, I couldn't believe how fast everything had passed.
Dus beetje bij beetje begon ik mijn leven te organiseren, en toen de lente aankwam, dicht bij de laatste dagen van mijn Erasmusverblijf, kon ik niet geloven hoe vlug alles voorbij was gegaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are you organized?
Ben jij een gestructureerd mens?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Every year, the organisation organises a number of meetings of volunteers who go door-to-door to sell Frisian books.
De organisatie organiseert ieder jaar een stuk of wat ontmoetingen van vrijwilligers die de deuren langs gaan om Friese boeken te verkopen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must organize my thoughts.
Ik moet mijn gedachten ordenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The festival was not well organised.
Het festival was niet goed georganiseerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We organized a project team.
We hebben een projectgroep samengesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Who organized that meeting?
Wie heeft deze vergadering georganiseerd?
pronunciation pronunciation pronunciation err
You just need to be organized.
Je moet alleen georganiseerd zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our relations with third countries represent another important aspect of the fight against organised crime.
De relaties met derde landen zijn eveneens belangrijk in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does it seem normal to you that the Commission should attend such an absurd event organised by the Spanish Government?
En vindt u het normaal dat de Commissie door haar aanwezigheid lijkt in te stemmen met deze schijnvertoning van de Spaanse regering?
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is, of course, a fact that the EU countries have different ways of organising social policy.
Het is immers een feit dat de EU-lidstaten elk hun eigen kijk hebben op de organisatie van het sociaal beleid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As such, the agreement applies not only to fighting serious crimes and organised crime.
Zo is de overeenkomst niet alleen van toepassing op het bestrijden van ernstige misdrijven en de georganiseerde criminaliteit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Those who organise illegal immigration should be prosecuted with the utmost vigour.
Degenen die zich met mensensmokkel bezighouden, zouden met de grootste voortvarendheid moeten worden aangepakt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How have these been organised by Mr Solana' s office and how has the initiative been coordinated with the Commission?
Hoe is dit georganiseerd in het kabinet van de heer Solana en hoe wordt het gecoördineerd met de Commissie?
pronunciation pronunciation pronunciation err
It must be further examined whether and how scientific research in other parts of the Community must be organised.
Er moet nader worden bekeken of, en zo ja hoe, wetenschappelijk onderzoek in andere delen van de Gemeenschap moet worden opgezet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I note another ambitious objective of playing a proactive role in organising cyberspace.
Een andere ambitieuze doelstelling is de proactieve rol die men wil gaan spelen bij de inrichting van cyberspace.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Matters are organised rather less well in the majority of developing countries.
Dat geldt echter in veel mindere mate voor de meeste ontwikkelingslanden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I find the idea of organising an e-government conference highly interesting.
Ik vind het idee van een e-regeringsconferentie hoogst interessant.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for organize
1. order: arrange, systematise, systematize, compose, combine, adjust, line up, regulate
2. establish: institute, constitute, synthesise, synthesize, construct, co-ordinate, prepare, dispose
3. combine: incorporate
Verb forms for organize
Present participle: organizing
Present: organize (3.person: organizes)
Past: organized
Future: will organize
Present conditional: would organize
Present Perfect: have organized (3.person: has organized)
Past Perfect: had organized
Future Perfect: will have organized
Past conditional: would have organized