overthrow in Dutch and example sentences

overthrow in Dutch

Pronunciation
zn. val; revolutie, omslag; vernietiging
ww. vallen (van een regime of regering); beëindiging

Example Sentences

We know how difficult it is to overthrow this sort of regime, how hard it is to introduce a system of sanctions.
De sancties zijn tien jaar geleden opgelegd, dat wil zeggen in 1991. We hebben hiermee dus de nodige ervaring kunnen opdoen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In any case, they will not achieve one of their aims, which is to overthrow the constitutional monarchy.
Er is een doel dat ze trouwens nooit zullen bereiken, namelijk de afschaffing van de constitutionele monarchie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Subject: Attempts to overthrow the legally elected President of Venezuela
Betreft: Pogingen tot omverwerping van het bewind van de wettelijk gekozen president van Venezuela
pronunciation pronunciation pronunciation err
The slaves overthrew their French masters and established the world's first black republic, which they named Haiti.
De slaven wisten hun Franse meesters ten val te brengen en richtten de eerste zwarte republiek ter wereld op, die zij Haïti noemden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is the world today safer than before the overthrow of the appalling Saddam?
Is de wereld vandaag veiliger dan voordat het barbaarse regime van Saddam werd omvergeworpen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
We know that we are not going to modify, change or overthrow the Chinese system from one day to the next.
Natuurlijk kunnen we het Chinese systeem niet van vandaag op morgen veranderen, wijzigen of omgooien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The latter is engaged in a struggle to overthrow the constitutional monarchy, and its aim is to establish a Communist state.
Deze beweging strijd voor de omverwerping van de constitutionele monarchie en wil een communistische staat vestigen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The eyes of the world were recently drawn again to Kyrgyzstan when its long-time leader, President Akayev, was overthrown.
Onlangs was Kirgizstan opnieuw uitgebreid in het nieuws vanwege de afzetting van Akajev, die jaren lang president was geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fourteen years after the overthrow of socialism, the Poles are consuming less, including less basic foods, than in 1980.
Veertien jaar na de val van het socialisme consumeren de Polen minder, zelfs minder basisvoedsel, dan in 1980.
pronunciation pronunciation pronunciation err
   . Mr President, in February King Gyanendra executed a military takeover in Nepal that overthrew the legal government.
   – Mijnheer de Voorzitter, in februari heeft koning Gyanendra in Nepal een militaire staatsgreep gepleegd waarbij de wettige regering werd afgezet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us hope that those who are fighting for freedom will draw strength from their optimism and succeed in overthrowing the tyrant.
Laten we hopen dat zij die voor vrijheid strijden kracht kunnen putten uit hun optimisme en erin slagen de tirannie te verdrijven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We cannot pass over the military coup and overthrow of a democratically elected government in silence.
De machtsgreep van het leger en het omverwerpen van een democratisch gekozen regering kunnen we niet zonder reactie aan ons voorbij laten gaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Just who do you think you are to overthrow these democratic measures laid down for us but open for all to follow?
Wie denkt u wel niet dat u bent om deze democratische voorzieningen die voor ons zijn vastgelegd en die eenieder kan navolgen, teniet te doen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hu Jia was arrested on the pretext that he had been inciting others to overthrow the national government.
Hu Jia werd gearresteerd onder het voorwendsel dat hij anderen ertoe aangezet zou hebben om de nationale regering omver te werpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, owing to the amendments adopted, the report on the name issue has been overthrown.
Jammer genoeg is het verslag door ontvankelijk verklaarde amendementen met betrekking tot het naamprobleem omvergeworpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is real disobedience and resistance which will lead to the overthrow of the exploitative barbarity of capitalism itself.
Werkelijke ongehoorzaamheid en verzet zullen namelijk de uitbuitende barbaarsheid van het kapitalisme omverwerpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He was overthrown through a coup d'etat in 1923.
Hij werd in 1923 door een staatsgreep ten val gebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was because of such a deficit that, twenty years ago, we overthrew socialism in our country.
Zo'n democratisch tekort was twintig jaar geleden de reden waarom we het socialisme in ons land omver wierpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their overthrow is a social need and we shall serve it consistently.
De omverwerping van het imperialisme is een sociale noodzaak, en wij zullen deze consequent dienen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, there is also the path which Romania took in its bloody overthrow of the regime.
Er is echter ook het pad waarvoor Roemenië heeft gekozen met de bloedige omverwerping van het regime.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for overthrow
1. destruction: defeat, demolition, dispersion, rout, ruin
2. deposition: displacement, fall
3. conquer: overrun, crush, defeat, master, overcome, overpower, overwhelm
4. upset: overturn, overset, topple, tumble
5. destroy: demolish, eradicate, exterminate, level, terminate, raze, abolish
6. run: destroy, ruin, subvert
Verb forms for overthrow
Present participle: overthrowing
Present: overthrow (3.person: overthrows)
Past: overthrew
Future: will overthrow
Present conditional: would overthrow
Present Perfect: have overthrown (3.person: has overthrown)
Past Perfect: had overthrown
Future Perfect: will have overthrown
Past conditional: would have overthrown