overwhelm in Dutch and example sentences

overwhelm in Dutch

Pronunciation
ww. overstelpen, overweldigen, verpletteren, bedelven, overstromen

Example Sentences

Otherwise, girls could feel a bit overwhelmed, or turn very timid.
Anders kunnen meisjes zich overdonderd voelen of heel timide worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The heat is overwhelming.
De hitte is overweldigend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is my intention and I would ask the House to give this report overwhelming support!
Dat is mijn bedoeling, en ik vraag het Parlement het verslag met grote meerderheid aan te nemen!
pronunciation pronunciation pronunciation err
With this in mind, I hope the report in question achieves an overwhelming majority in plenary tomorrow.
Ik hoop van ganser harte dat dit verslag morgen in het Parlement met een overweldigende meerderheid zal worden aangenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You have read the English version of the text, which is accepted by the overwhelming majority of those present.
U hebt de Engelse versie van de tekst voorgelezen. Die wordt door de overgrote meerderheid van de aanwezigen aanvaard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Minutes show this resolution to have been adopted by Parliament when in fact it was rejected by an overwhelming majority.
In de notulen staat dat deze resolutie door het Parlement is aangenomen, terwijl ze juist door een zeer ruime meerderheid van het Parlement verworpen is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We will listen to the debate because our overwhelming desire is to get the bones of this proposal through.
Wij zullen aandachtig naar het debat luisteren omdat wij heel graag willen dat dit voorstel in grote lijnen aangenomen wordt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nonetheless, the response was overwhelming. Only 26% of the French have confidence in this artificial currency.
De uitkomst was in ieder geval ronduit verbijsterend: slechts 26% van de Fransen heeft vertrouwen in deze kunstmatige munt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you could give us your support on this, Mrs Karamanou, your report could well secure an overwhelming majority.
Als u deze amendementen overneemt, mevrouw Karamanou, zal uw verslag met overgrote meerderheid worden aangenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The evidence is overwhelming: an average 27% drop in consumption and an ever-increasing number of export embargoes.
De gevolgen zijn niet te overzien: de consumptie van rundvlees is met 27% gedaald en het aantal exportembargo's is sterk toegenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The agreement will therefore only be a milestone if it improves the living conditions of the overwhelming majority of Mexicans.
De overeenkomst zal dus alleen een mijlpaal vormen als de levensomstandigheden voor de overgrote meerderheid van de Mexicanen erdoor verbeteren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our frontiers are being overwhelmed by the illegality produced by our prohibitionist laws. That is the reality.
Onze grenzen worden doorbroken door een illegaliteit die wij zelf met onze repressieve wetten in de hand hebben gewerkt: dat is gewoon de harde realiteit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
By an overwhelming majority it voted for a controlled, gradual liberalisation down to 150 000 with no end-date for liberalisation.
Het stemde toen met een overweldigende meerderheid voor een gecontroleerde, geleidelijke liberalisering tot 150.000 zonder einddatum voor liberalisering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For an overwhelming majority in the world, the desire must be for their children to have a better life than they had.
De droom van de meerderheid van de mensen op deze wereld moet zijn dat hun kinderen een beter leven krijgen dan het leven dat ze zelf hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
By an overwhelming majority, the Council's negotiating team largely swept aside the ideas adopted by the European Parliament.
De onderhandelingscommissie van de Raad heeft de voorstellen die het Europees Parlement met grote meerderheid heeft aangenomen, vrijwel geheel van tafel geveegd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As does the overwhelming majority of the House.
Dit geldt ongetwijfeld voor een grote meerderheid in dit Parlement.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am sure that this report will carry the support of an overwhelming majority of the Members of this House.
Ik ben ervan overtuigd dat dit verslag door een overweldigende meerderheid van het Parlement gesteund zal worden!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does the Schengen system not bear an overwhelming responsibility for this?
Rust hier niet een verpletterende verantwoordelijkheid op de schouders van het Schengen-systeem?
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is one of the main causes of instability in the world, and we must act before the tidal wave of weaponry overwhelms us all.
Dat is een van de hoofdoorzaken van de instabiliteit in de wereld en daar moeten we iets aan doen voor de bewapeningsvloedgolf ons allemaal overspoelt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament adopted these important resolutions very quickly and with an overwhelming majority.
Het Turkse parlement heeft deze belangrijke besluiten heel snel en met overweldigende meerderheid genomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for overwhelm
1. drown: overflow, bury, submerge, deluge, cover, waste, inundate
2. defeat: rout, crush, overthrow, knock over, prostrate, overcome
3. puzzle: bewilder, confound, confuse, surprise
Verb forms for overwhelm
Present participle: overwhelming
Present: overwhelm (3.person: overwhelms)
Past: overwhelmed
Future: will overwhelm
Present conditional: would overwhelm
Present Perfect: have overwhelmed (3.person: has overwhelmed)
Past Perfect: had overwhelmed
Future Perfect: will have overwhelmed
Past conditional: would have overwhelmed