pandemic in Dutch and example sentences

pandemic in Dutch

Pronunciation
bn. pandemisch, land : over het hele land verspreid, wereld : over de hele wereld verspreid

Example Sentences

The effect of the Aids pandemic means that progress and development become more difficult.
De aidspandemie staat de vooruitgang en de ontwikkeling van deze landen in de weg.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Ugandan President has set up a massive programme to deal with the Aids pandemic in his own country.
De Oegandese president heeft een omvangrijk programma op touw gezet om de aidspandemie in eigen land aan te pakken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Well, as you know, the Aids pandemic currently affects 33.6 million people, the majority of them living in developing countries.
Zoals u weet, zijn momenteel 33,6 miljoen mensen getroffen door de aids-pandemie. De meerderheid daarvan leeft in ontwikkelingslanden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beyond Africa, the pandemic is global.
Maar deze pandemie reikt verder dan Afrika, het is een mondiaal probleem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But this is just a first stage in the struggle against the Aids pandemic.
Nochtans moet men dit beschouwen als slechts een eerste stap in de strijd tegen de aids-pandemie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These three pandemics have reminded us that the planet is like another Space Shuttle Columbia.
Deze drie dodelijke ziekten laten zien dat onze planeet in feite net zoiets is als het ruimteveer Columbia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Eighty years ago there was a link between major wars, disasters and a pandemic.
Tachtig jaar geleden was er een verband tussen grote oorlogen, catastrofes en pandemieën.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Even old diseases, such as tuberculosis, are reoccurring. There is also talk of an imminent pandemic, an outbreak of influenza.
Ook zien wij dat oude ziekten opnieuw de kop op steken, zoals tuberculose, en er wordt gezegd dat een pandemie, een nieuwe uitbraak van influenza, op komst is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are clearly facing a development catastrophe at the hands of the AIDS pandemic.
Het is duidelijk dat we worden geconfronteerd met een ontwikkelingsramp, veroorzaakt door de aids-epidemie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is now time to ask whether the European Union is doing enough to prepare itself for a potential pandemic, and if not, why not?
Het is nu tijd om ons af te vragen of de Europese Unie genoeg doet om zich voor te bereiden op een mogelijke pandemie, en zo nee, waarom niet?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our response to the SARS pandemic shows what we can do if we make communicable diseases a priority.
Onze reactie op de SARS-pandemie toont aan hoe veel we kunnen bereiken, wanneer we besmettelijke ziekten tot prioriteit uitroepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commissioner is here to tell us exactly what provisions have been made to date for these plans against a possible pandemic.
De commissaris is hier om ons te zeggen wat tot nu toe precies de inhoud is van de plannen in verband met een eventuele pandemie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, the vaccine also needs to be created in the event of a pandemic once the virus appears; this is not possible now.
Natuurlijk moet er ook, als er een pandemie uitbreekt wanneer het virus er eenmaal is, een vaccin worden ontwikkeld. Dat kan nu niet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been warned that the world is facing the real threat of a dangerous influenza pandemic.
We zijn gewaarschuwd dat de wereld staat voor de reële dreiging van een grieppandemie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have to guarantee that the necessary drugs and vaccines will be where they are needed first, in order to control any pandemic.
Wij moeten waarborgen dat de noodzakelijke medicijnen en vaccins daar zijn waar zij als eerste nodig zijn, zodat een pandemie onder controle kan worden gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
   . – Mr President, Commissioner, first we need to ask ourselves if there is a pandemic.
   Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, laten wij ons eerst afvragen of er een pandemie is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
   – It has been repeatedly stated here that the question concerning the next flu pandemic is not ‘if’, but ‘when’.
   – Er is hier met betrekking tot de volgende grieppandemie meermaals herhaald dat de vraag niet is ‘of’ maar ‘wanneer’ zij zal uitbreken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, the WHO has just launched an appeal: before we think about a pandemic, let us prevent epizootic disease from spreading!
Tot slot heeft de WHO zojuist een oproep gedaan: laten we eerst een epidemie voorkomen voordat we ons gaan bezighouden met een pandemie!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are you prepared, in the event of a pandemic, to suspend the relevant patent rights and data exclusivity?
Bent u bereid in geval van een pandemie de relevante patentrechten en de data-exclusiviteit op te schorten?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Perhaps its powers should be increased if a period of emergency and a pandemic begin.
Misschien moeten haar bevoegdheden worden verruimd indien het werkelijk tot een noodsituatie en een pandemie komt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for pandemic
widespread: epidemic, pestilence