prosperous in Dutch and example sentences

prosperous in Dutch

Pronunciation
bn. voorspoedig, welvarend, bloeiend, gelukkig, gunstig

Example Sentences

Hampshire is a prosperous county - 100% of European average so, no money for the Isle of Wight.
Hampshire is een welvarend graafschap, 100% van het Europees gemiddelde, dus Wight kan naar zijn centen fluiten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In 1948, when Sri Lanka obtained independence, it was one of the most prosperous countries in South Asia.
Toen Sri Lanka in 1948 onafhankelijk werd, was het een van de meest welvarende landen van Zuid-Azië.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Farmers help to promote a healthy and prosperous countryside by maintaining the landscape.
Door het landschap te onderhouden helpen de landbouwers bij het in stand houden van een gezond en welvarend platteland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe that is unified and prosperous, peaceful and attractive.
Een verenigd en welvarend, vredig en aantrekkelijk Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, Zimbabwe really had all the qualifications for becoming a prosperous and successful country in southern Africa.
Mijnheer de Voorzitter, Zimbabwe had alle mogelijkheden in zich om een welvarend en succesvol Zuid-Afrikaans land te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is also in the interests of the prosperous States to bring the poorer ones up to the Community level.
Het is ook in het belang van de welvarende staten dat de armere landen op Gemeenschapsniveau worden gebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All I would say is that the EU has created a stable and prosperous continent.
Ik wil alleen maar zeggen dat de EU heeft gezorgd voor een stabiel en welvarend continent.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
Voor zover ik weet zijn de Elzas en Andalusië regio's die wat de landbouw betreft eerder als 'rijk' kunnen worden bestempeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Zimbabwe is a beautiful and once prosperous country with the potential to be the bread basket for the region.
Zimbabwe is een prachtig land dat ooit welvarend was en het zou de korenschuur voor de regio kunnen zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Council considers that a quality education is one of the essential features of prosperous and open societies.
De Europese Raad is van mening dat kwalitatief hoogstaand onderwijs een van de wezenlijke kenmerken van welvarende en open samenlevingen is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Only prosperous societies can cope effectively with the social needs of the population.
Alleen welvarende samenlevingen kunnen op een efficiënte wijze zorg dragen voor de sociale behoeften van de bevolking.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, Iraq has the potential of being rich and prosperous.
Voorzitter, Irak bezit de potentie rijk en welvarend te zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
President Mugabe and his cronies have wrecked a once prosperous and once stable country.
President Moegabe en zijn trawanten hebben een land dat ooit stabiel en welvarend was, te gronde gericht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe is one of the world's most prosperous, democratic and stable continents.
Europa behoort tot de meest welvarende, democratische en stabiele delen van de wereld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Many of them live far from our prosperous Europe.
Velen van hen wonen ver van ons welvarend Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission is working to preserve and consolidate a strong and prosperous Europe that is also just and inclusive.
De Commissie werkt aan het behoud en de versterking van een sterk en welvarend, rechtvaardig en solidair Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
. (PT) The European Union's objective is to ensure that Europe remains prosperous and peaceful.
Het doel van de Europese Unie bestaat erin een welvarend Europa te scheppen waar vrede heerst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our citizens expect their leaders to create conditions that will enable Europe to be dynamic, prosperous and more cooperative.
Burgers verwachten van hun bestuurders dat die de voorwaarden scheppen voor een dynamisch, welvarend, en coöperatiever Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A once prosperous country has been ruined and destroyed.
Een land dat ooit welvarend was, is geruïneerd en vernietigd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We see a situation where the most prosperous of the Member States are saying 'not a penny more'.
We hebben te maken met een situatie waarbij de meest welvarende lidstaten zeggen dat ze geen cent meer willen uitgeven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for prosperous
1. fortunate: auspicious, bright, favourable, golden, lucky, propitious
2. successful: affluent, rich, comfortable, wealthy, easy, well-off, snug