the blind in Dutch and example sentences

the blind in Dutch

Pronunciation
de blinden

Example Sentences

"I see, " said the blind man, as he picked up his hammer and saw.
"Ik zie", zei de blinde man, toen hij zijn hamer opraapte en zag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Close the blinds.
Doe de luxaflex dicht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the country of the blind, the one-eyed man is king.
In het land der blinden is éénoog koning.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Shut the blinds.
Doe de luxaflex dicht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The blind men walked slowly.
De blinde man liep langzaam.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I see, said the blind man, as he picked up his hammer and saw.
Ik zie, zei de blinde man, toen hij zijn hamer en zaag opraapte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The rapporteur endorses the blind quest for price stability at the expense of economic growth.
Ook de rapporteur is bezeten van het idee dat prijsstabiliteit belangrijker is dan economische groei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Heads of State or Government who took this Union down the blind alley of Nice must now bring it out again.
De staatshoofden en regeringsleiders die ons naar deze doodlopende weg geleid hebben, dienen ons ook weer op het goede spoor te zetten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was criticised as duplicating the American GPS, but that made me think of the fable of the blind man and the paralytic.
Het project is, zo luidde de kritiek, een doublure van het Amerikaanse GPS, maar dat deed me denken aan de fabel van de blinde en de lamme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As a result of the damage to my brain I have been registered as blind with the National Council for the Blind of Ireland.
Als gevolg van een hersenbeschadiging ben ik blind geworden, en ik sta geregistreerd bij de Nationale Raad voor Blinden in Ierland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This qualified me for the blind person's pension and to be registered for blind in Ireland.
Hierdoor kwam ik in aanmerking voor een blindenpensioen en kon ik als blinde in Ierland worden geregistreerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the same time, to accuse most of this House of blindness, as happens over and over again, is to insult the blind.
Dat de meerderheid van dit Huis het verwijt treft blind te zijn, is echter een belediging voor de blinden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So it is obvious, even to the blind, that the Afghan people will go on producing opium come what may.
Dus zelfs een blinde kan zien dat het Afghaanse volk hoe dan ook zal doorgaan met de productie van opium.
pronunciation pronunciation pronunciation err
the need to have free postal services for the blind and partially-sighted, an essential value of a non-discriminatory society.
het feit dat postdiensten gratis moeten zijn voor blinden en slechtzienden, dit is een waarde die niet mag ontbreken in een maatschappij zonder discriminatie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The blind bigotry that some have shown against Israel is quite appalling.
De blinde onverdraagzaamheid jegens Israël waarvan enkele afgevaardigden blijk hebben gegeven, is onthutsend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If not with Hamas, directly or indirectly, then with whom must a way out of the blind violence be sought?
En met wie anders dan met Hamas, direct of indirect, moet er een uitweg worden gezocht uit het blinde geweld?
pronunciation pronunciation pronunciation err
The idea that 'EMU equals unemployment' is probably wrong, but then so is the blind pursuit of monetarist objectives.
De leus "EMU is gelijk aan werkloosheid" is weliswaar onjuist, maar het blind najagen van monetaristische doelstellingen is dat evenzeer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, Madam Commissioner, in Spain there is a saying which goes 'in the land of the blind, the one-eyed man is king' .
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, in Spanje hebben wij een spreekwoord dat zegt dat "in het land der blinden éénoog koning is" .
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are well-disposed to more attention being paid to the rights of the disabled, the blind and the hard of hearing.
Meer aandacht voor de rechten van de gehandicapten, blinden en slechthorenden dragen wij immers een warm hart toe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The rapporteur emphasizes that the coins should be easily recognizable, particularly by the blind and the elderly.
De rapporteur benadrukt dat de muntstukken gemakkelijk herkenbaar moeten zijn, met name voor blinden en ouderen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page