analysis in Greek and example sentences

analysis in Greek

Pronunciation
ουσ. ψυχανάλυση, ανάλυση

Example Sentences

The Court had stated that there was insufficient analysis of all relevant matters in the Commission's decision of 4 April 2003.
Το Πρωτοδικείο απεφάνθη ότι υπήρξε ανεπαρκής ανάλυση όλων των σχετικών θεμάτων στην απόφαση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2003.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I expect us to be guided by reason and make clear analyses.
Περιμένω να πρυτανεύσει η λογική και να κάνουμε ξεκάθαρες αναλύσεις.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Union’s strategy towards Belarus is therefore, in the final analysis, also a strategy towards Russia.
Κατά συνέπεια, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Λευκορωσία είναι, σε τελική ανάλυση, και μια στρατηγική απέναντι στη Ρωσία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must draw up national action plans and coordinate the collection, analysis and publication of data on an international scale.
Πρέπει να εκπονήσουμε εθνικά σχέδια δράσης και να συντονίσουμε τη συλλογή, ανάλυση και δημοσίευση στοιχείων σε διεθνή κλίμακα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore call on the Commission to devote a larger proportion of the budget to analysis based on empirical evidence.
Συνεπώς, καλώ την Επιτροπή να αφιερώσει μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού στην ανάλυση βάσει εμπειρικών δεδομένων.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This report by Mrs in 't Veld does not accept that analysis limiting state aids, in my opinion, unreasonably.
Η έκθεση αυτή της κ. in 't Veld δεν δέχεται αυτήν την ανάλυση περιορίζοντας τις κρατικές ενισχύσεις, κατά τη γνώμη μου αδικαιολόγητα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I do not doubt that it is necessary to build up networks and produce analyses and studies.
Δεν αμφιβάλλω ότι είναι αναγκαίο να δημιουργούνται δίκτυα και να εκπονούνται αναλύσεις και μελέτες.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The analysis in the reports we have before us indicates that we need to deal with four different issues.
Από τις αναλύσεις των εκθέσεων που έχουμε στη διάθεσή μας προκύπτει ότι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τέσσερα διαφορετικά ζητήματα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I will quite openly admit to you that I do not always understand the extremely complicated scientific analyses that are presented to me.
Οφείλω να παραδεχτώ με κάθε ειλικρίνεια ενώπιόν σας ότι δεν κατανοώ πάντοτε τις εξαιρετικά περίπλοκες επιστημονικές αναλύσεις που μου παρουσιάζονται.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With regard to a possible analysis of the motivation for this, I am sure the reasons are manifold.
Όσον αφορά την πιθανή ανάλυση των κινήτρων, είμαι βέβαιη ότι οι λόγοι είναι ποικίλοι.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has not sought solutions or analyses in fruitless debates that contribute nothing.
Δεν αναζήτησε λύσεις ή αναλύσεις σε άκαρπες συζητήσεις οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτε.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The analyses and subsequent measures put forward by Member States will thus play a key role.
Ως εκ τούτου, οι αναλύσεις και τα συνακόλουθα μέτρα που θα προτείνουν τα κράτη μέλη θα διαδραματίζουν καίριο ρόλο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As there is no time here for a detailed analysis, I would like to make just a few comments.
Καθώς δεν υπάρχει χρόνος εδώ για λεπτομερή ανάλυση, θα ήθελα απλά να κάνω ορισμένα σχόλια.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has to be done in a way which takes account of relationships and analyses them'.
Πρέπει να γίνει με ένα τρόπο που λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις και τις αναλύει".
pronunciation pronunciation pronunciation err
Today's debate is convincing me more and more that, in the final analysis, everything comes down to a question of legal approach.
Με τη σημερινή συζήτηση πείθομαι όλο και περισσότερο ότι, σε τελευταία ανάλυση, όλα ανάγονται σε ζήτημα νομικής αντιμετώπισης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Chamber should therefore reject this report and request a more detailed analysis of the issue before we take a decision.
Κατά συνέπεια, το Σώμα πρέπει να απορρίψει την παρούσα έκθεση και να ζητήσει μία πιο λεπτομερή ανάλυση του θέματος, πριν λάβουμε κάποια απόφαση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no objective analysis of what is required by the subsidiarity principle.
Δεν υπάρχει αντικειμενική ανάλυση σχετικά με το τι απαιτείται από την αρχή της επικουρικότητας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Ehler called for better economic analysis of the impact of changes on jobs and growth - and rightly so.
Ο κ. Ehler ζήτησε καλύτερη οικονομική ανάλυση των επιπτώσεων των αλλαγών στις θέσεις εργασίας και στην ανάπτυξη - και δικαίως.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission shares the rapporteur's analysis concerning the low level of recoveries by some Member States.
Επιτροπή συμφωνεί με την ανάλυση του εισηγητή σχετικά με το χαμηλό ύψος των εισπράξεων από ορισμένα κράτη μέλη.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Change is being brought about without any analysis or perspective, while distancing from good European practice.
Οι αλλαγές επιφέρονται χωρίς καμία ανάλυση ή προοπτική, ενώ τηρούνται αποστάσεις από τις ορθές ευρωπαϊκές πρακτικές.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for analysis
1. examination: inquiry, investigation, study, summary, explication, critique, report
2. breakdown: breakup, dissection, ratiocination, separation, subdivision, resolution
3. freudian therapy: psychiatry, psychoanalysis