beat in Greek and example sentences

beat in Greek

Pronunciation
ουσ. κτύπος, παλμός, πλήγμα, ρυθμός, περιπολία, ρυθμός της μουσικής
ρήμ. συντρίβω, επιβάλλομαι, φέρνω σε αμηχανία, βολτατζάρω [ιστιοπλ.], διαμορφώνω, βαρώ, δέρνω, επιτίθεμαι, νικώ, υπερτερώ

Example Sentences

They beat him until he fell to the ground.
Τον χτύπησαν μέχρι που έπεσε στο έδαφος.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beat it.
Τσακίσου!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beats me.
Δεν ξέρω.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She beat him to death.
Αυτή τον χτύπησε μέχρι θανάτου.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom beat Mary to death with a baseball bat.
Ο Τομ χτύπησε τη Μαίρη μέχρι θανάτου με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The monks who sought refuge in the nearby Phuoc Hue temple were beaten up.
Οι μοναχοί που ζήτησαν καταφύγιο στον παρακείμενο ναό Phuoc Hue ξυλοκοπήθηκαν.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(PL) Mr President, as a Pole, I always feel my heart beat faster when there is talk of human rights in China.
(PL) Κύριε Πρόεδρε, ως Πολωνός, νιώθω πάντα την καρδιά μου να χτυπά πιο γρήγορα όταν μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The campaign has been marked by Aleksandr Kozulin, a presidential candidate, being heavily beaten by secret service men.
Η εκστρατεία σημαδεύτηκε από τον βίαιο ξυλοδαρμό του Aleksandr Kozulin, υποψηφίου για το προεδρικό αξίωμα, από άνδρες των μυστικών υπηρεσιών.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is one of the elements which cast doubt on the prospects for beating the recession.
Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προοπτικές υπέρβασης της ύφεσης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We ought to pay a great deal more attention to people who have beaten cancer.
Οφείλουμε να δώσουμε πολύ περισσότερη προσοχή στους ανθρώπους που έχουν νικήσει τον καρκίνο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are certainly used to some arrogance on the part of the Commission, but this beats everything.
Οπωσδήποτε είμαστε συνηθισμένοι σε κάποια υπεροψία εκ μέρους της Επιτροπής, όμως αυτό είναι πρωτοφανές.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We here have been fearful and have beaten around the bush.
Εμείς εδώ είμαστε φοβισμένοι και ποιούμε τη νήσσα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us not beat about the bush. This report makes clear that what is going on in East Jerusalem amounts to a form of ethnic cleansing.
Ας μην καταφεύγουμε σε υπεκφυγές. " εν λόγω έκθεση καθιστά σαφές ότι αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Ιερουσαλήμ συνιστά μια μορφή εθνικής εκκαθάρισης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I know where I am going to make this observation: where the heart of European democracy beats.
Γνωρίζω πού πρόκειται να κάνω αυτήν την παρατήρηση: εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. "
pronunciation pronunciation pronunciation err
He has received death threats and been assaulted, imprisoned, beaten and tortured.
Δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του, δέχθηκε επίθεση, φυλακίστηκε, κακοποιήθηκε και βασανίστηκε.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European fundamental rights are the beating heart, the very soul, of our community, and Europe will not exist unless it has a soul.
Τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα είναι η παλλόμενη καρδιά, η ίδια η ψυχή, της κοινότητάς μας, και η Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν έχει ψυχή.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nor is it sufficient to beat the drum for causes such as a better balance between family and working life.
Ούτε είναι αρκετό να διατυμπανίζουμε στόχους, όπως είναι η καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tanks rolled onto the streets, the nation was deprived of its freedom, and innocent Poles were beaten and killed.
Τα τανκς βγήκαν στους δρόμους, το έθνος έχασε την ελευθερία του και αθώοι Πολωνοί υπέστησαν ξυλοδαρμούς και σκοτώθηκαν.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It remains to be seen how future enlargement will be dealt with by beating about the bush and not calling things by their proper name.
Μένει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η μελλοντική διεύρυνση με τις υπεκφυγές και μην λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would, in my view, be good to make three comments and not beat about the bush in doing so.
Θα ήταν καλό κατά τη γνώμη μου να διατυπωθούν τρία σχόλια, χωρίς περαιτέρω υπεκφυγές.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for beat
1. rhythm: throb, pulsation, cadence, vibration, tick, measure
2. tired: weary, bushed, worn out, fatigued
3. blow: strike, stroke, hit, thump, punch
4. patrol: post, walk, precinct
5. strike: hit, batter, punch, cudgel, knock, pound, buffet
6. conquer: defeat, vanquish, rout, trounce, win, outdo, surpass
7. forge: break, hammer, stamp, pound
8. pulsate: palpitate, pound, throb, thump, vibrate, flutter
Verb forms for beat
Present participle: beating
Present: beat (3.person: beats)
Past: beat
Future: will beat
Present conditional: would beat
Present Perfect: have beat (3.person: has beat)
Past Perfect: had beat
Future Perfect: will have beat
Past conditional: would have beat