compose in Greek and example sentences

compose in Greek

Pronunciation
ρήμ. συνθέτω, συντάσσω, στοιχειοθετώ, συγκροτώ, απαρτίζω, διευθετώ, ηρεμώ

Example Sentences

Tom composed a sonnet.
Ο Τομ συνέθεσε ένα σονέτο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Parliament, which is composed of Members from 27 Member States, is an expression of democracy and cooperation.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από βουλευτές που προέρχονται από 27 κράτη μέλη, αποτελεί έκφραση δημοκρατίας και συνεργασίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this context I have composed a poem which I should like to share with you.
Σε αυτό το πλαίσιο, έγραψα ένα ποίημα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We need to have a broader project, a detailed strategy, composed of various aspects.
Πρέπει να έχουμε ένα ευρύτερο έργο, μια λεπτομερή στρατηγική, αποτελούμενη από διάφορες πτυχές.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The new parliament will therefore once again be composed of people subservient to Europe's last dictator.
Συνεπώς, το νέο κοινοβούλιο θα αποτελείται και πάλι από ανθρώπους που είναι υποχείρια του τελευταίου δικτάτορα της Ευρώπης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It will be composed of Leszek Balcerowicz, Otmar Issing, Rainer Masera, Callum McCarthy, Lars Nyberg, José Pérez Fernández and Ono Ruding.
Θα αποτελείται από τους Leszek Balcerowicz, Otmar Issing, Rainer Masera, Callum McCarthy, Lars Nyberg, José Pérez Fernández και Ono Ruding.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Lee Sang-Deuk is leading the Korean delegation, which is composed of six members of the National Assembly.
Ο κ. Lee Sang-Deuk ηγείται της κορεάτικης αντιπροσωπείας, η οποία αποτελείται από έξι μέλη της Εθνοσυνέλευσης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Within this spirit, the appointment of the individuals of which it is composed must be governed by capability and independence criteria.
Στο πνεύμα αυτό, ο διορισμός των ατόμων από τα οποία αποτελείται πρέπει να διέπεται από κριτήρια ικανότητας και ανεξαρτησίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This body should have a clear mandate, but in no case be composed of representatives of Member State governments.
Το εν λόγω όργανο θα πρέπει να έχει σαφή εντολή, δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να αποτελείται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The evaluation teams were composed of experts from all the Member States.
Οι ομάδες αξιολόγησης απαρτίζονταν από εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our Parliament is composed of Members directly elected by the citizens of Europe.
Το Κοινοβούλιό μας απαρτίζεται από βουλευτές που εκλέγονται άμεσα από τους ευρωπαίους πολίτες.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Commissioner, the question from the Committee on Agriculture and Rural Development and its Chair, Mr De Castro, is composed of two points.
Κύριε Επίτροπε, η ερώτηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και του προέδρου της, κ. De Castro, αποτελείται από δύο σημεία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These forces are composed, equipped and trained to fulfil their mission satisfactorily in a difficult environment.
Αυτές οι δυνάμεις δημιουργήθηκαν, εξοπλίστηκαν και εκπαιδεύτηκαν για να εκπληρώσουν την αποστολή τους ικανοποιητικά σε ένα δύσκολο περιβάλλον.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must be careful that a target for motor fuel partially composed of biofuel does not cause damage.
Πρέπει να προσέξουμε ώστε ο καθορισμός στόχων ως προς το ποσοστό βιοκαυσίμων στα καύσιμα οχημάτων να μην αποδειχθεί επιζήμιος.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Northern Alliance, as its name suggests, is composed of various ethnic groups from Northern Afghanistan.
Η Βόρεια Συμμαχία αποτελείται, όπως φανερώνει το όνομά της, από εθνοτικές ομάδες του Βόρειου Αφγανιστάν.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why we remain in favour of a Management Board composed of 16 members, and not of 12 as proposed in the report.
Για το λόγο αυτό, συμφωνούμε με τη σύσταση ενός διοικητικού συμβουλίου που θα αποτελείται από δεκαέξι μέλη, και όχι από δώδεκα όπως προτείνει η έκθεση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe we should set up a body composed of the best minds in the secretariat as well.
Πιστεύω ότι θα πρέπει στην προκειμένη περίπτωση να δημιουργήσουμε μια επιτροπή με τα καλύτερα μυαλά και στη Γραμματεία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This report has been adopted unanimously, even though the group was composed of cultures and people of very different origins.
Αυτή η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα, παρότι η ομάδα περιλάμβανε πολιτισμούς και ανθρώπους πολύ διαφορετικής προέλευσης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Negotiating an agreement with a region composed of 10 independent countries is very complicated and time-consuming.
" διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με μια περιοχή, η οποία αποτελείται από 10 ανεξάρτητα κράτη είναι λίαν περίπλοκη και χρονοβόρα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Convention is composed of the highest calibre people who will manage their work themselves, independently.
Η Συνέλευση αποτελείται από πρόσωπα εξαιρετικού επιπέδου τα οποία θα διαχειριστούν μόνοι τους και με αυτόνομο τρόπο τις εργασίες.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for compose
1. constitute: comprise, make up, consist of, belong to
2. create: design, synthesise, synthesize, combine, draft, forge, originate, consolidate
3. arrange: order, align, rank, array, place, adjust, organise, organize
4. write: score, invent, conceive, imagine, author, coin, program
5. control: calm, quiet, still, collect
6. set type: set, make up
Verb forms for compose
Present participle: composing
Present: compose (3.person: composes)
Past: composed
Future: will compose
Present conditional: would compose
Present Perfect: have composed (3.person: has composed)
Past Perfect: had composed
Future Perfect: will have composed
Past conditional: would have composed