constitute in Greek and example sentences

constitute in Greek

Pronunciation
ρήμ. αποτελώ, διορίζω, συγκροτώ, συνιστώ, απαρτίζω, εκλέγω

Example Sentences

These people misuse national borders and constitute a serious threat to traffic safety.
Τα άτομα αυτά κάνουν κατάχρηση των εθνικών συνόρων και συνιστούν σοβαρή απειλή για την οδική ασφάλεια.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Anything which constitutes an obstacle to this is therefore inconsistent with the aim of this Regulation.
Οτιδήποτε αποτελεί εμπόδιο σε αυτό δεν συνάδει επομένως με το στόχο αυτού του κανονισμού.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is a desire to construct an EU superstate, and the proposals constitute a decisive step in that direction.
Υπάρχει η βούληση να δημιουργηθεί ένα υπερκράτος της ΕΕ και οι προτάσεις αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some 15% of Europeans are disabled, and by 2020 the elderly will constitute 25% of society.
Περίπου το 15% των Ευρωπαίων είναι άτομα με αναπηρία και έως το 2020 οι ηλικιωμένοι θα αποτελούν το 25% της κοινωνίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the Ombudsman's opinion, the lack of an effective response on the part of the European Commission constitutes maladministration.
Κατά την άποψη του Διαμεσολαβητή, η έλλειψη μιας αποτελεσματικής απάντησης από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά κακή διοίκηση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As far as our group is concerned, these new accessions constitute a highly significant event.
Όσον αφορά την Ομάδα μας, αυτές οι νέες προσχωρήσεις συνιστούν γεγονός εξαιρετικής σημασίας. "
pronunciation pronunciation pronunciation err
Along with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Μαζί με την κατευθυντήρια γραμμή 10, συνιστά τον κοινωνικό πυλώνα της στρατηγικής.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Well, then, regional policy now and in the future constitutes the European integration framework for the realisation of these objectives.
Επομένως, η περιφερειακή πολιτική τώρα και στο μέλλον θα αποτελεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο ολοκλήρωσης για την υλοποίηση αυτών των στόχων.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We will see whether these constitute serious divergences at the end of the debate and the vote.
Θα διαπιστώσουμε αν αυτά συνιστούν σημεία σοβαρής απόκλισης στο τέλος της συζήτησης και της ψηφοφορίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, bearing in mind the importance of the sector, I cannot support the approach that ports should constitute public property.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του τομέα, δεν μπορώ να υποστηρίξω την προσέγγιση ότι τα λιμάνια πρέπει να αποτελούν δημόσια ιδιοκτησία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Last Sunday, the generals constituted their own government which, in my view, must be regarded as illegitimate.
Την περασμένη Κυριακή, οι στρατηγοί συγκρότησαν τη δική τους κυβέρνηση που, κατά την άποψή μου, πρέπει να θεωρηθεί παράνομη.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The majority required for the adoption of the resolution has been obtained, constituting an unusual consensus in Parliament.
" απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση του ψηφίσματος έχει επιτευχθεί, συνιστώντας μια ασυνήθη συναίνεση στο Κοινοβούλιο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All of us, together, constitute the European Parliament, and the nations that we represent are the community of the European Union.
Όλοι μαζί αποτελούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα έθνη που εκπροσωπούμε είναι η κοινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why the Commission proposal cannot constitute a basis for discussion, because it does not address the problem of wine-growing.
Γι' αυτό η πρόταση της Επιτροπής δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για συζήτηση, γιατί δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της αμπελουργίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The visa facilitation agreement constitutes a real improvement of the status quo.
" συμφωνία για τη διευκόλυνση χορήγησης θεώρησης συνιστά πραγματική βελτίωση της κατάστασης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The resources necessary for this mission are considerable and will constitute a large part of our budget.
Οι πόροι που απαιτούνται για την αποστολή αυτή είναι σημαντικοί και αποτελούν σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού μας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Council of Europe, which has been concerned with this issue since 1990, remarked that the Roma constitute a genuine European minority.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, που ασχολείται με αυτό το ζήτημα από το 1990, εξέφρασε τη γνώμη ότι οι Ρομά αποτελούν μια γνήσια ευρωπαϊκή μειονότητα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We constitute less than 8% of the population on our planet.
Αποτελούμε λιγότερο από το 8% του πληθυσμού στον πλανήτη μας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that persisting diferences in this field constitute the main obstacle to the equal treatment of students. .
Πιστεύω ότι οι επίμονες διαφορές σε αυτόν τον τομέα συνιστούν σημαντικό εμπόδιο για την ίδια τη μεταχείριση των σπουδαστών. .
pronunciation pronunciation pronunciation err
This will constitute an important and additional forum for communicating our messages.
Αυτή θα αποτελέσει σημαντικό και πρόσθετο φόρουμ για τη διακίνηση των μηνυμάτων μας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for constitute
1. found: establish, create, develop, organise, organize
2. empower: commission, appoint, authorise, authorize, delegate
3. draft: enact, decree, legislate, order
4. make up: compound, frame, compose, aggregate
Verb forms for constitute
Present participle: constituting
Present: constitute (3.person: constitutes)
Past: constituted
Future: will constitute
Present conditional: would constitute
Present Perfect: have constituted (3.person: has constituted)
Past Perfect: had constituted
Future Perfect: will have constituted
Past conditional: would have constituted