delegate in Greek and example sentences

delegate in Greek

Pronunciation
ουσ. αντιπρόσωπος
ρήμ. εξουσιοδοτώ, αναθέτω, αποστέλλω σαν αντιπρόσωπο
επίθ. απεσταλμένος

Example Sentences

As you know, delegated management is at the epicentre of the Commission proposal.
Όπως γνωρίζετε, η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διαχείρισης βρίσκεται στο επίκεντρο της πρότασης της Επιτροπής.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The second problematic area is the Council's proposal to delegate 80% of the funds to be managed by the Member States.
Το δεύτερο προβληματικό πεδίο είναι η πρόταση του Συμβουλίου να ανατεθεί η διαχείριση του 80% των κεφαλαίων στα κράτη μέλη.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Firstly, on the delivery method, the Commission cannot accept the group of amendments opposing delegated programme management.
Καταρχάς, όσον αφορά τη μέθοδο εφαρμογής, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί την ομάδα τροπολογιών που αντιτάσσουν την εξουσιοδοτημένη διαχείριση προγράμματος.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The administration for the non-attached has said that the delegates should be chosen by consensus.
" διοίκηση των μη εγγεγραμμένων δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι πρέπει να επιλέγονται με συναίνεση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When attempts have been made to choose the delegate by election, these attempts have been declared to be invalid.
Όταν έχει επιχειρηθεί η επιλογή του εκπροσώπου με ψηφοφορία, οι απόπειρες αυτές έχουν χαρακτηριστεί άκυρες.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The work on delegated acts - Dr Klinz has mentioned this.
Το έργο σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις - ο δρ Klinz το ανέφερε αυτό.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When addressing the European Parliament, Russian Duma delegates state they profess the same values as the European Union.
Όταν απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι αντιπρόσωποι της ρωσικής Δούμας δηλώνουν ότι πρεσβεύουν τις ίδιες αξίες με την ΕΕ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nor can we delegate the fight against illegal immigration to captains of fishing vessels.
Ούτε μπορούμε να αναθέσουμε την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης στους κυβερνήτες των αλιευτικών.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The G8 will meet and a lottery will be held for eight delegates from poor countries to attend.
Θα συνεδριάζουν οι G8 και με κλήρωση θα πηγαίνουν και 8 εκπρόσωποι φτωχών χωρών.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, the proposal does not address the real task, but delegates it to a comitology committee.
Τέλος, η πρόταση δεν επιλύει κατ' ουσίαν το πρόβλημα, αλλά το αναθέτει σε μία επιτροπή επιτροπολογίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament and the Council exercise control, but only after the adoption of the delegated acts.
Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ασκούν έλεγχο, αλλά μόνο μετά την έγκριση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, I ask you, Commissioner, to guarantee greater transparency too during the process of drawing up the delegated acts.
Ωστόσο, σας ζητώ, κύριε Επίτροπε, να διασφαλίσετε εξίσου μεγαλύτερη διαφάνεια και κατά τη διαδικασία κατάρτισης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Until now, we had no say in what happens to the powers that we had previously delegated.
Μέχρι πρότινος, δεν είχαμε λόγο επί των αρμοδιοτήτων που είχαμε προηγουμένως εξουσιοδοτήσει.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are the ones with the legislative power and we delegate these powers to the Commission.
Εμείς κατέχουμε τη νομοθετική εξουσία και μεταβιβάζουμε την εξουσία αυτή στην Επιτροπή.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The delegated acts will be of paramount importance for Union law and the interinstitutional balance in the EU.
Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για το δίκαιο της Ένωσης και τη διοργανική ισορροπία στην ΕΕ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We approved the so-called delegated acts under provisions based on the Treaty of Lisbon (I will finish shortly).
Εγκρίναμε τις επονομαζόμενες κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με διατάξεις που βασίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (θα ολοκληρώσω αμέσως).
pronunciation pronunciation pronunciation err
They should be personalities who inspire natural authority and respect, not officials with tasks delegated to them by their governments.
Πρέπει να είναι προσωπικότητες που εμπνέουν φυσική αυθεντία και σεβασμό και όχι αξιωματούχοι με καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από τις κυβερνήσεις τους.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am therefore in favour of the Commission delegating the practical details and implementation of measures to the Member States and regions.
Για το λόγο αυτό, συμφωνώ απολύτως με την ιδέα να αφήσει η Επιτροπή την πρακτική επεξεργασία και την εφαρμογή των μέτρων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This was particularly true with some of the American delegates who were there but one or two of the others as well.
Αυτό ίσχυε κυρίως για ορισμένους αμερικανούς αντιπροσώπους που παρευρίσκονταν, αλλά και για ένα ή δύο από τους υπόλοιπους.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the moment, I am more interested in protected areas for delegates, but that is another matter.
Τώρα θα ενδιαφερόμουν περισσότερο για τις προστατευόμενες περιοχές για βουλευτές, όμως ας μη μιλήσουμε γι' αυτό.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for delegate
1. appoint: commission, authorise, authorize, deputise, deputize, depute, entrust, name
2. representative: emissary, ambassador, proxy, deputy, substitute, envoy
3. authorise
4. authorize: entrust, transfer
Verb forms for delegate
Present participle: delegating
Present: delegate (3.person: delegates)
Past: delegated
Future: will delegate
Present conditional: would delegate
Present Perfect: have delegated (3.person: has delegated)
Past Perfect: had delegated
Future Perfect: will have delegated
Past conditional: would have delegated