develop in Greek and example sentences

develop in Greek

Pronunciation
ρήμ. αναπτύσσω, εμφανίζω

Example Sentences

They will also develop your personality.
Θα αναπτύξουν επίσης την προσωπικότητά σας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Once you find what you believe in, stand by them and you will develop in character.
Μόλις βρείτε αυτό στο οποίο πιστεύετε, σταθείτε δίπλα του και θα αναπτύξετε τον χαρακτήρα σας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Darwin developed the evolutionary theory.
Ο Δαρβίνος ανέπτυξε τη θεωρία της εξέλιξης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Reading develops the mind.
Το διάβασμα αναπτύσσει το μυαλό.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This high level of investment is necessary because the industry must develop and bring onto the market the European car of the future.
Αυτό το υψηλό επίπεδο επένδυσης είναι απαραίτητο, επειδή η βιομηχανία πρέπει να αναπτυχθεί και να φέρει στην αγορά το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο του μέλλοντος.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is also important that we set an example to other countries in this matter, including the developing countries.
Είναι επίσης σημαντικό να αποτελέσουμε παράδειγμα για άλλες χώρες ως προς αυτό το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων χωρών.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are in a system crisis, and this system crisis can quickly develop into a societal crisis.
Διανύουμε μια συστημική κρίση, η οποία μπορεί να εξελιχθεί ταχέως σε κοινωνική κρίση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Undoubtedly we need to develop the energy infrastructure, but not at the expense of reducing consumption.
Αναμφίβολα πρέπει να αναπτύξουμε τις ενεργειακές υποδομές, αλλά όχι εις βάρος της μείωσης της κατανάλωσης. "
pronunciation pronunciation pronunciation err
As a result, this has a detrimental impact on the EU's role as a global player in developing countries.
Αυτό έχει αρνητικές συνέπειες για τον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα στις αναπτυσσόμενες χώρες.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This makes the fact that we add restrictions to our fisheries policy for the benefit of developing countries even more valuable.
Αυτό καθιστά ακόμη πολυτιμότερο το γεγονός ότι προσθέτουμε περιορισμούς στην αλιευτική μας πολιτική προς όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Instead, measures must be adopted that are widespread, harmonious and thorough in less-developed areas, as Mr Guellec has rightly shown.
Αντιθέτως, όπως ορθώς επεσήμανε ο κ. Guellec, χρειάζονται εκτεταμένες, ομοιογενείς και ευρείες παρεμβάσεις εντός των περιφερειών με υστέρηση ανάπτυξης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The amendments also emphasised the pivotal role of the urban dimension in developing the immediately adjacent rural fringes.
Οι τροπολογίες τόνισαν επίσης τη σημασία της αστικής διάστασης για την ανάπτυξη των αμέσως όμορων αγροτικών περιοχών.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Turkey is developing rapidly, as I have seen with my own eyes.
Η Τουρκία αναπτύσσεται ταχέως, όπως έχω διαπιστώσει ιδίοις όμμασιν.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As Mrs Auken said, Danish industry has got used to the ban and is developing environmentally friendly alternatives.
Όπως είπε η κ. Auken, η δανική βιομηχανία προσαρμόστηκε στην απαγόρευση και αναπτύσσει περιβαλλοντικά φιλικές εναλλακτικές.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This method of consultation chosen by the Commissioner to develop the action plan is, in my opinion, highly significant.
Θεωρώ πως η μέθοδος διαβούλευσης που επέλεξε ο Επίτροπος για την εκπόνηση του σχεδίου δράσης είναι πολύ σημαντική.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the scourge of AIDS is robbing many developing countries of their finest young people.
Εντούτοις, η μάστιγα του AIDS στερεί από πολλές αναπτυσσόμενες χώρες τους καλύτερους νέους τους.
pronunciation pronunciation pronunciation err
      Madam President, this report is proof that qualified market access is urgently needed for products from developing countries.
   . Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Επιτρόπου Kroes, η οποία συνεχάρη τον εισηγητή για την εξαίρετη εργασία του.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What we are trying to do to the least developed countries is unacceptable.
Αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι απαράδεκτο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Without transparency and grass-roots access to the Court of Justice, the EU is developing into an apology for a democracy.
Χωρίς διαφάνεια και πρόσβαση σε επίπεδο βάσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ΕΕ εξελίσσεται σε όνειδος για τη δημοκρατία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To this end, we should develop the relevant methodology, along with evaluation techniques and statistical reporting.
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναπτύξουμε τη σχετική μεθοδολογία, παράλληλα με τις τεχνικές εκτίμησης και τις στατιστικές αναφορές.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for develop
1. grow: acquire, mature, form, evolve, advance, ripen
2. improve: spread, enlarge, stretch, expand, promote, advance, exploit
3. tell: unfold, disclose, exhibit, unravel, uncover, explain, unwind
4. elaborate: fill out, amplify, explicate
Verb forms for develop
Present participle: developing
Present: develop (3.person: develops)
Past: developed
Future: will develop
Present conditional: would develop
Present Perfect: have developed (3.person: has developed)
Past Perfect: had developed
Future Perfect: will have developed
Past conditional: would have developed