grace in Greek and example sentences

grace in Greek

Pronunciation
ουσ. εύνοια, χάρη, χάρις, ευλογία
ρήμ. ευνοώ, τιμώ, κοσμώ

Example Sentences

It has an instrument for action, namely monetary policy; it acts with grace and determination.
Έχει στη διάθεσή της ένα όπλο, ήτοι τη νομισματική πολιτική· και το χρησιμοποιεί με φειδώ και αποφασιστικότητα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Juncker, you said that the ECB acts with grace and determination.
Κύριε Juncker, είπατε ότι η ΕΚΤ ενεργεί με φειδώ και αποφασιστικότητα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They should refuse to allow Grace Mugabe and others to go shopping in Cape Town or Sandton while the people are starving.
Πρέπει να αρνηθούν να επιτρέπουν στην Grace Mugabe και σε άλλους να πηγαίνουν για ψώνια στο Κέιπ Τάουν ή στο Σάντον ενώ οι άνθρωποι λιμοκτονούν.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like to thank you once again, and may the peace and grace of God be upon you.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά, και είθε η ειρήνη και η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Grace Kwinjeh, the opposition representative in Brussels, has had part of her ear cut off while in custody.
Grace Kwinjeh, εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης στις Βρυξέλες, έχασε μέρος του αυτιού της, το οποίο της έκοψαν ενόσω τελούσε υπό κράτηση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was not a point of order, but I had the good grace not to make a martyr of you.
Αυτό δεν ήταν θέμα διαδικασίας, αλλά είχα την ευγένεια να μη σας μετατρέψω σε μάρτυρα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
By God's grace, faith in action attained freedom.
Με τη χάρη του Θεού, η πίστη στη δράση πέτυχε την ελευθερία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I know from talks with the Slovenian Presidency that their proposals will tend to aim for a longer rather than a shorter grace period.
Γνωρίζω από συζητήσεις με τη σλοβενική Προεδρία ότι οι προτάσεις τους θα συντείνουν για μακρύτερη παρά για συντομότερη περίοδο χάριτος.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Then there remained the issue as to whether five or eight years' grace should be allowed.
Έπειτα, εκκρεμούσε το ζήτημα του αν θα έπρεπε να δοθεί περίοδος χάριτος πέντε ή οκτώ ετών. "
pronunciation pronunciation pronunciation err
The second defect is that the grace period of five years creates rather a long delay.
" δεύτερη ατέλεια είναι ότι η πενταετής περίοδος χάριτος δημιουργεί μάλλον μεγάλη καθυστέρηση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Now comes a new attempt to extend the grace period to eight years for countries where high levels of protection are currently in force.
Έρχεται τώρα μια νέα προσπάθεια ώστε να επεκτείνουμε την περίοδο χάριτος στα οκτώ χρόνια για τις χώρες όπου ισχύει υψηλό επίπεδο προστασίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Nicolaides has apologised to the Thai Royal Family and has made an appeal for royal grace.
Ο κ. Νικολαΐδης ζήτησε συγνώμη από τη βασιλική οικογένεια της Ταϊλάνδης και υπέβαλε αίτηση απονομής βασιλικής χάριτος.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The widespread removal of tropical timber is driven by an insatiable appetite for products to grace our homes.
" εκτεταμένη αφαίρεση τροπικού ξύλου ωθείται από την ακόρεστη όρεξη για προϊόντα που ομορφαίνουν τα σπίτια μας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
criteria for deciding on the duration of exemption/grace periods
κριτήρια για την απόφαση όσον αφορά τη διάρκεια μίας εξαίρεσης/περιόδου χάριτος
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is really only by the grace of God that today we are not talking about multiple fatalities.
Ειλικρινά, μόνον χάρη στη θεϊκή πρόνοια δεν μιλάμε σήμερα για πολυάριθμα θύματα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thankfully it is forgivable in the European Parliament - just one sign of its sophistication and grace.
Ευτυχώς αυτό είναι κάτι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγχωρεί - ένα ακόμη σημάδι της μεγαλοθυμίας και της ευγένειάς του.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is our heartfelt wish that the legacy of grace and kindness bequeathed by the Princess of Wales may live on.
Ελπίζουμε ολόκαρδα πως το κληροδότημα καλοσύνης που άφησε πίσω της η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα παραμείνει ακέραιο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to salute the three Graces of this report: Mrs Fontaine, the Minister - Mrs Jacobs - and the rapporteur.
Θα ήθελα να χαιρετήσω τις τρεις Χάριτες της έκθεσης αυτής: την κυρία Fontaine, την υπουργό κυρία Jacobs και την εισηγήτρια.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mrs Fraga Estévez accepted the fundamental undermining of her initial report with a good grace.
Η κ. Fraga Estιvez συμφώνησε να αναθεωρήσει βασικά σημεία της αρχικής έκθεσης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is as if grace is still possible even amongst the worst of men.
Αν μη τι άλλο ακόμα και στον πιο κακό άνθρωπο υπάρχουν περιθώρια μετάνοιας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Verb forms for grace
Present participle: gracing
Present: grace (3.person: graces)
Past: graced
Future: will grace
Present conditional: would grace
Present Perfect: have graced (3.person: has graced)
Past Perfect: had graced
Future Perfect: will have graced
Past conditional: would have graced