incite in Greek and example sentences

incite in Greek

Pronunciation
ρήμ. ερεθίζω, διεγείρω, υποκινώ

Example Sentences

However, we must not become hysterical or incite unwarranted panic.
Εντούτοις, δεν πρέπει να γινόμαστε υστερικοί ή να προκαλούμε αδικαιολόγητο πανικό.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In any case, Mr President, the Council's conclusions do not exactly incite optimism.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου δεν δημιουργούν ακριβώς αισιοδοξία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course we want to protect children against adverts that incite violence and sexism, among other things.
Ασφαλώς θέλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά από διαφημίσεις που προτρέπουν στη βία και στον σεξισμό, μεταξύ άλλων πραγμάτων.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The primary reason is, however, the fact that terrorist organisations are exploiting them, inciting hatred and a determination to kill.
Ο πρωταρχικός, πάντως, λόγος είναι το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις τους εκμεταλλεύονται, υποδαυλίζοντας το μίσος και την αποφασιστικότητά τους να φονεύσουν.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(PL) Mr President, pogroms of Christians, incited by Hindu fundamentalists, are taking place in India.
(PL) Κύριε Πρόεδρε, διωγμοί Χριστιανών, που υποκινούνται από Ινδουιστές φονταμενταλιστές, λαμβάνουν χώρα στην Ινδία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A woman may dress provocatively, but that does not mean she is inciting rape.
Μια γυναίκα μπορεί να ντυθεί προκλητικά, αλλά δεν σημαίνει ότι προκαλεί το βιασμό.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I welcome, therefore, EU countries working together to define and inflict heavy criminal penalties on those who incite terrorism.
Χαιρετίζω, λοιπόν, τις χώρες της ΕΕ που συνεργάζονται για να καθορίσουν και να επιβάλλουν βαριές ποινικές κυρώσεις σε αυτούς που υποκινούν την τρομοκρατία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is not perfect, of course, but at least it pays attention to the problem of Islamists who incite to violence and call Muslims to jihad.
Δεν είναι τέλεια, βέβαια, αλλά τουλάχιστον δίνει έμφαση στο πρόβλημα των ισλαμιστών, οι οποίοι υποκινούν τη βία και καλούν τους μουσουλμάνους σε ιερό πόλεμο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For example, we now know that undercover police investigators were among the demonstrators and probably also incited them to violence.
Για παράδειγμα, στο μεταξύ γνωρίζουμε ότι ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονταν μυστικοί αστυνομικοί ερευνητές που πιθανόν να τους παρακίνησαν σε πράξεις βίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is therefore regrettable that even prominent people in Europe have recently made statements that incite hatred and violence.
Είναι, συνεπώς, λυπηρό το γεγονός ότι ακόμη και προβεβλημένες προσωπικότητες στην Ευρώπη προέβησαν προσφάτως σε δηλώσεις οι οποίες υποκινούν το μίσος και τη βία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore, behaviour will be penalised only if it could incite to violence or hatred towards a group of people.
Κατά συνέπεια, η συμπεριφορά θα ποινικοποιείται μόνον αν αυτή θα μπορούσε να προτρέψει σε βία ή μίσος έναντι ομάδας ανθρώπων.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On 27 December 2007, Hu Jia was placed under house arrest on charges of inciting subversion.
Στις 27 Δεκεμβρίου 2007, ο Hu Jia τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό με την κατηγορία ότι υποκινεί συνωμοσίες ανατροπής.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Terrorist groups must be banned, and those who perpetrate violence, incite terrorism or give succour to terrorists should be tackled.
Οι τρομοκρατικές ομάδες πρέπει να απαγορευτούν, και όσοι διαπράττουν πράξεις βίας, υποκινούν την τρομοκρατία ή υποθάλπουν τους τρομοκράτες πρέπει να αντιμετωπιστούν.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They must not contain descriptions inciting a hostile attitude towards other Member States.
Δεν πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφές οι οποίες προάγουν επιθετικές στάσεις έναντι άλλων κρατών μελών.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must overcome this and incite our governments to be European through and through.
Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να ωθήσουμε τις κυβερνήσεις μας να είναι ευρωπαϊκές έως βάθους.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some people even fear that he is inciting the chaos in order to be able to proclaim a state of emergency and postpone the elections.
Ορισμένοι φοβούνται μάλιστα ότι θα προκαλέσει χάος για να μπορέσει να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να αναβάλει τις εκλογές.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Direct instruments must be used to punish speech that incites to hatred.
Άμεσα μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να τιμωρούν φωνές που υποκινούν το μίσος.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nor can we allow the ideas that previously incited the Holocaust and hatred among nations and peoples to have a forum and organisations.
Ούτε μπορούμε να επιτρέψουμε οι ιδέες που υποκίνησαν στο παρελθόν το Ολοκαύτωμα και το μίσος μεταξύ των εθνών και των λαών να έχουν ένα φόρουμ και οργανώσεις.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hu Jia was arrested on the pretext that he had been inciting others to overthrow the national government.
Ο Hu Jia συνελήφθη υπό το πρόσχημα της παρακίνησης άλλων πολιτών σε ανατροπή της εθνικής κυβέρνησης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All this is having a negative effect on the people, leading to despair and inciting revolt.
Όλα αυτά έχουν αρνητικές επιπτώσεις στον λαό, οδηγούν στην απελπισία και στην υποκινούμενη εξέγερση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for incite
provoke: induce, animate, galvanise, galvanize, prompt, arouse, innervate, call forth
Verb forms for incite
Present participle: inciting
Present: incite (3.person: incites)
Past: incited
Future: will incite
Present conditional: would incite
Present Perfect: have incited (3.person: has incited)
Past Perfect: had incited
Future Perfect: will have incited
Past conditional: would have incited