overthrow in Greek and example sentences

overthrow in Greek

Pronunciation
ουσ. ανατροπή, πτώση
ρήμ. ανατρέπω

Example Sentences

However, there is also the path which Romania took in its bloody overthrow of the regime.
Ωστόσο, υπάρχει επίσης ο δρόμος που επέλεξε η Ρουμανία κατά την αιματηρή ανατροπή του καθεστώτος.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We cannot pass over the military coup and overthrow of a democratically elected government in silence.
Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το στρατιωτικό πραξικόπημα και την ανατροπή μιας δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. "
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was because of such a deficit that, twenty years ago, we overthrew socialism in our country.
Εξαιτίας αυτού του δημοκρατικού ελλείμματος, πριν από είκοσι χρόνια, ανατρέψαμε το σοσιαλισμό στη χώρα μας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hu Jia was arrested on the pretext that he had been inciting others to overthrow the national government.
Ο Hu Jia συνελήφθη υπό το πρόσχημα της παρακίνησης άλλων πολιτών σε ανατροπή της εθνικής κυβέρνησης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, owing to the amendments adopted, the report on the name issue has been overthrown.
Δυστυχώς, με τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν, η ισορροπία της έκθεσης στο ζήτημα του ονόματος έχει ανατραπεί.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is real disobedience and resistance which will lead to the overthrow of the exploitative barbarity of capitalism itself.
Είναι η έμπρακτη ανυπακοή και αντίσταση που θα οδηγήσει στην ανατροπή της ίδιας της εκμεταλλευτικής καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thus the new NATO strategy was adopted, which also officially overthrows the basic rules of international law.
Έτσι θεσμοθετήθηκε η νέα στρατηγική του ΝΑΤΟ που αποτελεί και επίσημα ανατροπή βασικών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He was overthrown through a coup d'etat in 1923.
Ανατράπηκε μετά από πραξικόπημα που πραγματοποιήθηκε το 1923.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The latter is engaged in a struggle to overthrow the constitutional monarchy, and its aim is to establish a Communist state.
Το κίνημα αυτό συμμετέχει στον αγώνα ανατροπής της συνταγματικής μοναρχίας, και στόχος του είναι η ίδρυση ενός κομμουνιστικού κράτους.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In an unrivalled act of self-liberation by peaceful means, the East Germans overthrew an oppressive regime and brought down the wall.
Σε μια απαράμιλλη πράξη αυτοαπελευθέρωσης με ειρηνικά μέσα, οι Ανατολικογερμανοί ανέτρεψαν ένα καταπιεστικό καθεστώς και γκρέμισαν το τείχος.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν ανέτρεψαν απλώς ένα διεφθαρμένο, οπισθοδρομικό καθεστώς.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The aim of overthrowing Saddam Hussein was not to bring about the lack of tolerance of Christians that we are seeing now.
Ο στόχος της ανατροπής του Saddam Hussein δεν ήταν να επέλθει η έλλειψη ανεκτικότητας για τους χριστιανούς την οποία διαπιστώνουμε τώρα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The United States, together with the United Kingdom, overthrew Mohammad Mossadegh, who wanted a peaceful revolution.
Οι "νωμένες Πολιτείες, μαζί με το "νωμένο Βασίλειο, ανέτρεψαν τον Mohammad Mossadegh, ο οποίος επιθυμούσε την ειρηνική επανάσταση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Until it is finally overthrown, imperialism will never admit defeat or give up.
Μέχρι την τελική του ανατροπή, ο ιμπεριαλισμός ποτέ δεν πρόκειται να παραδεχθεί ότι ηττήθηκε ή να παραιτηθεί.
pronunciation pronunciation pronunciation err
By cutting off the European market, we can demonstrate our determined intention to overthrow Lukashenko's regime.
Αποκόπτοντας το καθεστώς από την ευρωπαϊκή αγορά, μπορούμε να δείξουμε την αποφασισμένη πρόθεσή μας να ανατρέψουμε το καθεστώς Lukashenko.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They gave them political protection and also armed them so that they could overthrow those they had protected previously.
Τους υποστήριξαν πολιτικώς και επιπλέον τους εξόπλισαν στρατιωτικώς προκειμένου να ανατρέψουν τους πρώην προστατευομένους τους.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The laws of nature are clearly being overthrown, just as they were with BSE.
Είναι ολοφάνερη η ανατροπή των φυσικών νόμων, διαταραχή που μπορεί να συγκριθεί με εκείνη που προκάλεσε η ΣΕΒ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
Επιθυμούν την πτώση της κυβέρνησης του Μπαχρέϊν για ένα απλό λόγο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sanni Abacha overthrew the elected government.
Ο Sanni Abacha ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He said that for the first time in the history of the region a government that had come to power violently had been overthrown.
Είπε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της περιοχής ανατρέπεται μία κυβέρνηση που είχε αναλάβει την εξουσία με τη βία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for overthrow
1. destruction: defeat, demolition, dispersion, rout, ruin
2. deposition: displacement, fall
3. conquer: overrun, crush, defeat, master, overcome, overpower, overwhelm
4. upset: overturn, overset, topple, tumble
5. destroy: demolish, eradicate, exterminate, level, terminate, raze, abolish
6. run: destroy, ruin, subvert
Verb forms for overthrow
Present participle: overthrowing
Present: overthrow (3.person: overthrows)
Past: overthrew
Future: will overthrow
Present conditional: would overthrow
Present Perfect: have overthrown (3.person: has overthrown)
Past Perfect: had overthrown
Future Perfect: will have overthrown
Past conditional: would have overthrown