preceding in Greek and example sentences

preceding in Greek

Pronunciation
επίθ. προηγούμενος

Example Sentences

We often forget, however, that the strike and the solidarity in Gdansk were preceded by years of Polish revolt against Communism.
Εντούτοις, συχνά ξεχνάμε ότι η απεργία και η αλληλεγγύη στο Γκντανσκ ακολούθησαν ύστερα από χρόνια πολωνικής επανάστασης κατά του κομμουνισμού.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But, in order to be truly indicative of the will of the people, any referendum should be preceded by a campaign of information.
Για να είναι, όμως, πραγματικά ενδεικτικό της λαϊκής βούλησης, πριν από κάθε δημοψήφισμα πρέπει να διενεργείται εκστρατεία ενημέρωσης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, Mr Rajamäki has, this morning, been able to give shape to the moral undertakings given by the preceding presidencies.
Πράγματι, ο κ. Rajamäki, σήμερα το πρωί, κατάφερε να δώσει μορφή στις ηθικές δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί από τις προηγούμενες Προεδρίες.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This must be preceded by a preliminary phase in which both parties demonstrate their goodwill.
Πρέπει δε να προηγηθεί μια προκαταρκτική φάση στην οποία και οι δύο πλευρές θα επιδείξουν την καλή τους θέληση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An opportunity for change in the country is provided by free parliamentary elections preceded by a lifting of the state of emergency.
Στη χώρα προσφέρεται ευκαιρία για αλλαγή με τη διεξαγωγή ελεύθερων κοινοβουλευτικών εκλογών, πριν από τις οποίες πρέπει να αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some wanted the series of provocations that probably preceded the bombing of Tskhinvali to be denounced.
Κάποιοι ήθελαν να αποκηρυχθεί μια σειρά προκλήσεων οι οποίες μάλλον προηγήθηκαν του βομβαρδισμού του Τσχινβάλι.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, the failings of the credit rating agencies that preceded the crisis have made the regulation of these agencies inescapable.
Κυρία Πρόεδρε, οι ελλείψεις των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας που προϋπήρχαν της κρίσης, κατέστησαν αναπότρεπτη τη ρύθμιση των οργανισμών αυτών.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Two events have preceded me today, separated by centuries and decades, but they are as connected with the present as this morning's dawn.
Πριν από μένα σήμερα προηγήθηκαν δυο γεγονότα μεταξύ των οποίων μεσολάβησαν αιώνες και δεκαετίες, αλλά συνδέονται τόσο με το παρόν όσο η αυγή του σημερινού πρωινού.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commissioner and Mr Bowis have done an excellent job. The heated debate preceding this directive is astonishing.
Ο Επίτροπος και ο κύριος Bowis έκαναν ένα εξαίρετο έργο. " έντονη συζήτηση που προηγήθηκε της οδηγίας αυτής είναι αξιοσημείωτη. "
pronunciation pronunciation pronunciation err
Recent studies have shown that this kind of violence always precedes acts of physical violence.
Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι η βία αυτού του είδους αποτελεί πάντοτε προπομπό πράξεων σωματικής βίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It must be stated clearly, however, that the summit held on 8 March actually precedes a very important debate on the Constitution.
Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί με σαφήνεια ότι η διάσκεψη κορυφής της 8ης Μαρτίου προηγείται ουσιαστικά μιας πολύ σημαντικής συζήτησης σχετικά με το Σύνταγμα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is of course a part of a larger picture, which was ably described by preceding speakers.
Αυτό φυσικά αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης εικόνας, την οποία περιέγραψαν πολύ γλαφυρά οι προηγούμενοι ομιλητές.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We deal with the Israel-Palestine conflict, making very little reference to the preceding one.
Ασχολούμαστε με την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, συνδέοντάς την ελάχιστα με την προηγούμενη.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I shall remain vigilant with regard to the milk sector and particularly the measures preceding the scrapping of quotas.
Θα εξακολουθήσω να βρίσκομαι σε επαγρύπνηση όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και ιδιαίτερα τα μέτρα που προηγούνται της διάλυσης των ποσοστώσεων.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thanks to the sustained efforts of the preceding Presidencies, partial general approaches have been adopted.
Χάρι στις συνεχείς προσπάθειες των προηγούμενων προεδριών, έχουν υιοθετηθεί μερικές γενικές προσεγγίσεις.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This results both from the recent conflict and from the years of neglect and lack of maintenance that preceded it.
Αυτό είναι αποτέλεσμα τόσο της πρόσφατης σύρραξης όσο και προηγούμενων ετών αμέλειας και έλλειψης συντήρησης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Commissioner, I actually wanted to address a minor comment to you, which applies both to this report and to the preceding one.
Κυρία Επίτροπε, ήθελα απλώς να σας απευθύνω ένα μικρό μήνυμα, τόσο για την έκθεση αυτή όσο και για την προηγούμενη.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The opening of negotiations on such agreements, however, must be preceded by the accession of partner countries to the WTO.
Πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για ανάλογες συμφωνίες, ωστόσο, πρέπει να προηγηθεί η ένταξη των εταίρων χωρών στον ΠΟΕ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain.
Είχε προηγηθεί μία εκτενής λειψυδρία, που μείωσε την ικανότητα της γης να απορροφήσει τη βροχή.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I also owe an enormous debt of gratitude to Mrs Maria Berger, who preceded me as rapporteur.
Χρωστώ επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη στην κ. Maria Berger, η οποία είχε προηγηθεί ως εισηγήτρια.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for preceding
former: antecedent, prior, past, foregoing, anterior, elapsed, gone by