prosperous in Greek and example sentences

prosperous in Greek

Pronunciation
επίθ. επιτυχημένος, ευδαίμων, ευδοκιμών

Example Sentences

A comprehensive approach to investing in improving the employment figures and entrepreneurship is a prerequisite for a prosperous Europe.
Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επένδυση στη βελτίωση των μεγεθών της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας συνιστά προαπαιτούμενο για μια ευημερούσα Ευρώπη.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe's original social contract, which delivered a prosperous continent, at peace with itself, has to be revived and modernised.
Το αρχικό κοινωνικό συμβόλαιο της Ευρώπης, που προσέφερε μια ευημερούσα ήπειρο, με ειρήνη στο εσωτερικό της, πρέπει να αναζωογονηθεί και να εκσυγχρονιστεί. "
pronunciation pronunciation pronunciation err
Within fifty years the EU has managed to create a peaceful, democratic and prosperous continent.
Μέσα σε πενήντα χρόνια η ΕΕ κατάφερε να δημιουργήσει μια ειρηνική, δημοκρατική και ευημερούσα ήπειρο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For its own balance and security, the EU clearly needs a prosperous, free and democratic Russia.
Για τη δική της ισορροπία και ασφάλεια, η ΕΕ χρειάζεται σαφώς μια ακμάζουσα, ελεύθερη και δημοκρατική Ρωσία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A prosperous, competitive and sustainable future for Europe will require a major shift in energy policy.
Ένα μέλλον ευημερίας, ανταγωνιστικότητας και αειφορίας για την Ευρώπη απαιτεί μια μείζονα στροφή στην ενεργειακή πολιτική.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The vision of a democratic and prosperous Burma also assumes respect for human rights.
Το όραμα για μια δημοκρατική και ευημερούσα Βιρμανία προϋποθέτει επίσης τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fact is that confidence is crucial in trade relations and forms the basis for a prosperous economy.
Είναι γεγονός ότι η εμπιστοσύνη είναι παράγων καίριας σημασίας στις εμπορικές σχέσεις και αποτελεί τη βάση για μια ευημερούσα οικονομία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are determined to live up to the expectations of our people and lead them towards a peaceful and prosperous future.
Είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του λαού μας και να τον οδηγήσουμε προς ένα μέλλον ειρήνης και ευημερίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We also know that young people in these regions find it most difficult to put up with isolation from a prosperous EU.
Ξέρουμε επίσης ότι οι νέοι σε αυτήν την περιοχή δυσκολεύονται πολύ να αντέξουν την απομόνωση από μια ευημερούσα ΕΕ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
2010 could bring us a prosperous area shared by some 750 million citizens right on our doorstep.
Το 2010 μπορεί να δημιουργηθεί μια ευημερούσα περιοχή στην οποία θα κατοικούν περίπου 750 εκατ. πολίτες στο κατώφλι μας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
United in their thinking, action emanated to make Europe prosperous,
Ενωμένοι στη σκέψη τους, ανέλαβαν δράση για να κάνουν τους Ευρωπαίους πλούσιους,
pronunciation pronunciation pronunciation err
In so doing, our aim is to contribute towards a more prosperous and stable Pakistan.
Με αυτή την τακτική, ο στόχος μας είναι να συμβάλουμε προς ένα περισσότερο ακμάζον και σταθερό Πακιστάν.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Whoever makes early use of them will create millions of jobs for their citizens and a prosperous society.
Όποιος τα αξιοποιήσει έγκαιρα θα δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις εργασίας για τους πολίτες του και ευημερία για την κοινωνία.
pronunciation pronunciation pronunciation err
After all, innovation in areas that have already grown prosperous is paying dividends even now and taking place without European funding.
Οι καινοτομίες σε περιοχές που ήδη ευημερούν είναι έτσι κι αλλιώς κερδοφόρες και πραγματοποιούνται ακόμη και χωρίς ενισχύσεις από την Ένωση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hampshire is a prosperous county - 100% of European average so, no money for the Isle of Wight.
Το Χάμσαϊρ είναι μια πλούσια κομητεία - 100% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και έτσι δεν παίρνει λεφτά ούτε η Νήσος Γουάιτ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European project remains the best hope for the people of Europe and elsewhere for a peaceful and prosperous future.
Το ευρωπαϊκό εγχείρημα εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη ελπίδα των λαών στην Ευρώπη, αλλά και αλλού, για ένα μέλλον ειρήνης και ευημερίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These are testing times, even in a prosperous region like Europe.
Αυτοί είναι καιροί δοκιμασίας, ακόμη και σε μια ευημερούσα περιοχή όπως η Ευρώπη.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wish all Slovaks good luck with the euro as the symbol of an integrated and prosperous Europe.
Εύχομαι σε όλους τους Σλοβάκους καλή τύχη με το ευρώ ως σύμβολο μιας ολοκληρωμένης και ευημερούσας Ευρώπης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In 1948, when Sri Lanka obtained independence, it was one of the most prosperous countries in South Asia.
Το 1948, όταν η Σρι Λάνκα έγινε ανεξάρτητο κράτος, ήταν μια από τις πλουσιότερες χώρες της Νοτίου Ασίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Once again I congratulate the Irish people for their determination to have a better and more prosperous Union.
Και πάλι συγχαίρω τον ιρλανδικό λαό για την απόφασή του να έχει μια καλύτερη και πιο ευημερούσα Ένωση.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for prosperous
1. fortunate: auspicious, bright, favourable, golden, lucky, propitious
2. successful: affluent, rich, comfortable, wealthy, easy, well-off, snug