screening in Greek and example sentences

screening in Greek

Pronunciation
[screen] ρήμ. προφυλάσσω, σκεπάζω, προβάλλω επί της οθόνης, κοσκινίζω

Example Sentences

You cannot imagine how many movies they shoot every year, which do not appear on our screens.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες ταινίες τραβούν κάθε χρόνο, που δεν εμφανίζονται στις οθόνες μας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Those movies were almost always screened for two or three months, but I was lucky, because I could attend a real Bollywood première for the first time.
Οι ταινίες αυτές σχεδόν πάντα προβαλλόταν για δύο ή τρεις μήνες, αλλά ήμουν τυχερός, γιατί μπόρεσα να παραστώ σε μια πραγματική Bollywood πρεμιέρα για πρώτη φορά.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In India it was a feast, not only on the screen, but for that village, too.
Στην Ινδία ήταν μια γιορτή, όχι μόνο στην οθόνη, αλλά για το χωριό, επίσης.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Well, to be honest, a projector and a screen (which had seen better days).
Καλά, για να είμαστε ειλικρινείς, ένα βιντεοπροβολέα και μια οθόνη (που είχαν δει καλύτερες μέρες).
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would save money and human life, and it is very important that these screening examinations are actually carried out in good time.
Θα εξοικονομούνταν χρήματα και θα σώζονταν ανθρώπινες ζωές, και είναι πολύ σημαντικό αυτές οι εξετάσεις ανίχνευσης να διεξάγονται εγκαίρως.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Preventive screening is necessary and effective, and adequate sums of money must be set aside for this.
Ο προληπτικός έλεγχος είναι απαραίτητος και αποτελεσματικός, και πρέπει να διατεθούν σημαντικά χρηματικά ποσά για τον σκοπό αυτόν.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been negotiating, for example, about the issue of electronic trading screens in the GATS negotiations.
Διαπραγματευόμαστε, για παράδειγμα, σχετικά με το θέμα των οθονών ηλεκτρονικών συναλλαγών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων GATS.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been trying to get our trading screens to US stock markets and vice versa, but this has not happened.
Προσπαθούμε να τοποθετήσουμε τις δικές μας οθόνες συναλλαγών στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ και το αντίστροφο, αλλά αυτό δεν έγινε.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We also call on you to put greater emphasis on the option of using money from the Structural Funds to develop a screening programme.
Επίσης, σας ζητάμε να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση στη δυνατότητα χρησιμοποίησης πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία για την ανάπτυξη ενός προγράμματος ελέγχου.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To date, though, only 11 countries have a quality-assured screening programme, and these programmes are a long way from being continuous.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα μόνον 11 χώρες έχουν ένα πρόγραμμα ελέγχου εγγυημένης ποιότητας, και αυτά τα προγράμματα μακράν απέχουν από το να είναι διαρκή.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In your country, too, Mr Špidla, you must put a stop to the practice of passing off opportunistic screening as EU screening.
Και στη χώρα σας, κύριε Špidla, πρέπει να σταματήσετε να παρουσιάζετε τον περιστασιακό έλεγχο ως κοινοτικό έλεγχο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With advanced screening techniques, it is possible for breast cancer to be identified at an early stage.
Με προηγμένες τεχνικές ανίχνευσης, είναι δυνατός ο εντοπισμός του καρκίνου του μαστού σε αρχικό στάδιο. "
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Commission published a new set of guidelines on breast cancer screening and diagnosis in April.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Απρίλιο μια νέα δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την ανίχνευση και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As several of you have already pointed out, it submits proposals for, for example, better screening.
Όπως ήδη υπογράμμισαν αρκετοί από εσάς, παρουσιάζει προτάσεις, για παράδειγμα, για καλύτερο έλεγχο.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But many Member States do not have technical screening facilities or trained nurses in place.
Εντούτοις, πολλά κράτη μέλη δεν διαθέτουν τεχνικές εγκαταστάσεις ανίχνευσης ή καταρτισμένους νοσηλευτές.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As you know, the mortality rate is higher in the ten new Member States and screening programmes are very 'kindergarten', to coin a phrase.
Είναι γνωστό ότι στις δέκα νέες χώρες μέλη το ποσοστό της θνησιμότητας είναι αυξημένο, αλλά και ότι τα προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης είναι πολύ "νηπιακά", θα έλεγα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Improved screening and treatment alone are not enough, however: we also need to examine the causes of cancer.
Ωστόσο, μόνον ο βελτιωμένος μαστογραφικός έλεγχος και η θεραπεία δεν επαρκούν: χρειάζεται επίσης να εξετάσουμε τις αιτίες του καρκίνου.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Belgium, where I have my second home, I am invited for routine screening, while in my homeland of Germany nothing is happening.
Στο Βέλγιο, όπου βρίσκεται η δεύτερη κατοικία μου, με καλούν για έλεγχο ρουτίνας, ενώ στην πατρίδα μου, τη Γερμανία, δεν συμβαίνει τίποτα.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Only ten Member States run screening programmes, with varying degrees of success.
Μόνον δέκα κράτη μέλη εφαρμόζουν προγράμματα προληπτικού ελέγχου, με ποικίλα ποσοστά επιτυχίας.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Breast screening can considerably reduce mortality from breast cancer amongst women aged between 50 and 69.
Ο προληπτικός έλεγχος του μαστού μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού στις γυναίκες 50-69 ετών.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Source of example sentences: ©https://translate.la/english-greek/screening
Share this page
Dictionary Extension