accommodating in Polish and example sentences

accommodating in Polish

Pronunciation
a. uprzejmy, zgodny, wymagający: nie wymagający

Example Sentences

The boy soon accommodated himself to his new class.
Chłopiec szybko zadomowił się w nowej klasie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It will not be long before you accommodate yourself to the new circumstances.
Niedługo przystosujesz się do nowych warunków.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is especially important to accommodate framework conditions for small businesses and for innovation.
Szczególnie duże znaczenie ma przystosowanie warunków ramowych do potrzeb małych firm i innowacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have accommodated you throughout.
Uwzględnialiśmy państwa zdanie w treści całego sprawozdania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would also like to express my thanks to colleagues from the Commission and the Czech Presidency for their accommodating and constructive approach.
Chciałabym również wyrazić moje uznanie koleżankom i kolegom z Komisji i czeskiej prezydencji za ich elastyczne i konstruktywne podejście.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to thank our rapporteur, Horst Schnellhardt, for his excellent work in accommodating all our concerns and also for the excellent outcome of his discussions with the European Council.
Chciałabym podziękować naszemu sprawozdawcy, panu posłowi Horstowi Schnellhardtowi, za znakomitą pracę uwzględniającą wszystke nasze obawy i uwagi, a także za doskonały wynik rozmów, które przeprowadził z Radą Europejską.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can assure you that the Commission will try its best to accommodate different points of view because it is working for the benefit of consumers and society.
Mogę państwa zapewnić, że Komisja dołoży wszelkich starań, żeby uwzględnić różne punkty widzenia, ponieważ pracuje dla dobra konsumentów i społeczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our laws and customs are changing progressively to accommodate Islamic Sharia law.
Nasze prawa i zwyczaje stopniowo się zmieniają, aby uwzględnić prawo islamskie - szariat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should add that the Union accommodates only a small fraction of the total number of Afghan refugees, most of whom are residing in neighbouring countries, primarily Iran and Pakistan.
Powinienem dodać, że Unia przyjmuje jedynie mały odsetek ogólnej liczby uchodźców afgańskich, z których większość rezyduje w krajach ościennych, głównie w Iranie i Pakistanie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Legislation can be adapted to accommodate them.
Aby im sprostać, możemy dostosować prawodawstwo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I called on Vietnam to accommodate all the religions represented on its territory and to allow its population to choose their form of worship freely.
Wezwałem Wietnam do znalezienia miejsca dla wszystkich religii reprezentowanych na jego terytorium i do zezwolenia jego ludności na swobodny wybór formy kultu religijnego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Union has gone a long way to accommodate its partners, in particular those in the developing countries.
Unia Europejska przeszła długą drogę do ustalenia form współpracy ze swymi partnerami, szczególnie w krajach rozwijających się.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This support would entail helping it to close that detention centre by accommodating some of the detainees in Europe.
To wsparcie pociągnęłoby za sobą możliwość zamknięcia więzienia dzięki przyjęciu niektórych więźniów w Europie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally and fundamentally, it should first be clarified conclusively why the prisoners in question cannot also be accommodated in the United States.
A co najważniejsze, należy najpierw definitywnie wyjaśnić dlaczego więźniowie, o których mowa nie mogą zostać przyjęci przez Stany Zjednoczone.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are victims and must be accommodated safely on European soil.
Są oni ofiarami i muszą bezpiecznie znaleźć się na ziemi europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Where are the new assistants to be accommodated?
Gdzie mają zostać zakwaterowani nowi asystenci?
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Nantes, over 1 000 Roma are being expelled from one place after another due to a lack of government regulated sites in which to accommodate them.
W Nantes, ponad 1 000 Romów jest przesiedlanych z jednego miejsca na drugie, ponieważ rząd nie dysponuje miejscami, gdzie można byłoby ich zakwaterować.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the same time, we have committed to maintaining fully accommodating liquidity support to the euro area banking system until at least October this year.
W tym samym czasie staraliśmy się utrzymać w pełni dostosowane do potrzeb wsparcie płynności systemu bankowego strefy euro co najmniej do października tego roku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I feel very concerned when I read in the paper that units which will accommodate as many as 8 000 cows are being built in the south of England.
Jestem bardzo zaniepokojony, kiedy w gazetach czytam, że na południu Anglii buduje się gospodarstwa, które będą domem dla aż 8 tysięcy krów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unavoidable climate change is forcing society and the European Union economy to accommodate to a new reality.
Nieuchronne zmiany klimatyczne zmuszają społeczeństwo i gospodarkę Unii Europejskiej do przystosowania się do nowej rzeczywistości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page