advantageous in Polish and example sentences

advantageous in Polish

Pronunciation
a. korzystny, pożyteczny, dodatni

Example Sentences

In any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
W każdym razie uważam, że konieczne jest ustalenie korzystnej specjalizacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has to be crystal clear that this means the tariffs of the regulation shall apply so that patients can benefit from the most advantageous system.
Powinno być całkowicie jasne, że to oznacza, iż stawki określone w przepisach są stosowane, aby pacjenci mogli skorzystać na najlepszym systemie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, there is still some confusion about the energy-efficiency of LED bulbs, as they turn out to be somewhat less advantageous than manufacturers made it seem.
Niestety w dalszym ciągu utrzymuje się pewna dezorientacja co do efektywności energetycznej żarówek LED, okazuje się bowiem, że są one mniej korzystne, niż przedstawiali to ich producenci.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Developing a strategy to ensure stabilisation and development in the region is advantageous both for the countries of the EU and for Russia.
Wypracowanie strategii zapewniającej stabilizację i rozwój dla tego regionu jest korzystne zarówno dla państw Unii, jak i Rosji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This regulation brought in advantageous operating conditions which strengthened competition in the automotive market.
Rozporządzenie to wprowadziło korzystne, wzmacniające konkurencję, warunki funkcjonowania na rynku motoryzacyjnym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beyond being wrong, immoral, unjust and inhumane, violence is not worthwhile: it is not advantageous.
Przemoc jest nie tylko zła, niemoralna, niesprawiedliwa i nieludzka, ale również bezsensowna - nie przynosi bowiem korzyści.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They work when they are sick, because it is financially more advantageous.
Chorując pracują, ponieważ finansowo jest to bardziej korzystne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
More intensive dialogue will be advantageous to both sides.
Bardziej intensywny dialog będzie korzystny dla obu stron.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this context, the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and Ukraine is advantageous to both parties.
W tym kontekście umowa dotycząca współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Ukrainą jest korzystna dla obu stron.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that the agreement that has just been renewed continues to prove advantageous to both parties.
Mam nadzieję, że dopiero co przedłużona umowa okaże się w dalszym ciągu korzystna dla obu stron.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We should not forget, however, that enhanced cooperation on patents is not, after all, the most advantageous solution from the point of view of the common European market.
Nie powinniśmy jednak zapominać, iż wzmocniona współpraca w dziedzinie patentów nie jest jednak rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia wspólnego rynku europejskiego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Naturally, good cooperation and joint procurement are advantageous in the event of a pandemic, helping to achieve price reductions.
Oczywiście na wypadek pandemii korzystna jest dobra współpraca i wspólne zaopatrzenie w szczepionki, gdyż pozwala to wynegocjować niższe ceny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That said, I believe it advantageous that Georgia express this wish and try to comply with European standards.
Toteż uważam za korzystne, aby Gruzja wyraziła takie życzenie i podjęła próbę dostosowania się do norm europejskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If the Canadian Government considers that it is environmentally acceptable and economically advantageous to develop their tar sands, that is entirely a matter for them.
Jeżeli rząd kanadyjski uważa, że z punktu widzenia ochrony środowiska i korzyści gospodarczych przetwarzanie piasku roponośnego jest dopuszczalne, pozostaje to całkowicie jego wewnętrzną sprawą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The EU-Canada comprehensive economic and trade agreement (CETA) could be very advantageous for both trading partners.
Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa UE-Kanada mogłaby być bardzo korzystna dla obu partnerów handlowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that this Partnership Agreement is mutually advantageous for the fisheries of both the European Union and Seychelles.
Uważam, że umowa o partnerstwie jest obustronnie korzystna dla rybołówstwa, zarówno Unii Europejskiej, jak i Seszeli.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that the agreement that has just been adopted proves advantageous to both parties.
Mam nadzieję, że umowa, która została właśnie przyjęta, okaże się korzystna dla obu stron.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is also advantageous for the EU if Russia is a member of the WTO.
Dla UE także będzie korzystne, jeśli Rosja będzie członkiem WTO.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Both of these would be advantageous for the European Union's development, so why do we have to put obstacles in the way of making them a reality?
Obydwa byłyby bardzo korzystne dla rozwoju Unii Europejskiej, więc dlaczego musimy tworzyć przeszkody na drodze do ich urzeczywistnienia?
pronunciation pronunciation pronunciation err
A truly strategic partnership and a strong and advantageous relationship involve increased responsibility and a firm commitment from both parties.
Prawdziwie strategiczne partnerstwo oraz silne i korzystne stosunki obejmują zwiększoną odpowiedzialność oraz pełne zaangażowanie obydwu stron.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page