aggregate in Polish and example sentences

aggregate in Polish

Pronunciation
n. agregat, suma, masa, ogół, całość, wypełniacz, zespół, kolektyw, ciało {przen.}, kruszywo
a. globalny, sumaryczny, ogólny
v. zbierać, połączyć, łączyć, skupiać się, wynieść, zebrać, wynosić

Example Sentences

We need comparable and more ambitious emission reduction targets for the group of developed countries, which in aggregate today offer less than 15% reduction as compared with 1990.
Potrzebujemy porównywalnych i ambitniejszych celów redukcji emisji dla grupy państw uprzemysłowionych, które obecnie wspólnie proponują mniej niż 15% redukcji w porównaniu do 1990 roku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our aggregated deficit in public finances now amounts to almost 7% of GDP - over three times more than last year.
Zagregowany deficyt sektora finansów publicznych osiągnął obecnie poziom niemal 7 % PKB, co stanowi trzykrotność tego deficytu z ubiegłego roku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no aggregate consciousness that would suffer more distress than a single one.
Nie ma żadnej zbiorowej świadomości, która doświadcza większego cierpienia niż świadomość jednostki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This data needs to be aggregated at national and regional level.
Dane te muszą być agregowane na szczeblu krajowym i regionalnym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secondly, the requirement to provide for the possibility of aggregating data at a broader regional level as well, given that the national level is sometimes of no significance.
Po drugie, wymóg, aby zapewnić możliwość agregowania danych również na szerszą regionalną skalę, biorąc pod uwagę, że szczebel krajowy niekiedy nie ma żadnego znaczenia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In addition, the data should be aggregated at European level in such a way that no inferences can be made about individual companies and their business policies.
Ponadto dane te powinny być gromadzone na szczeblu europejskim w taki sposób, aby nie było możliwe wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych firm i ich polityki handlowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have talked a lot about the transfer of aggregated data, so-called bulk data transfers.
Wiele mówiliśmy o przesyłaniu danych zagregowanych, tak zwanym masowym przesyłaniu danych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
Natomiast przesyłanie danych zagregowanych jest na pewno przesadą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Colombian, Peruvian and Central American aggregated quantities account for less than 2% of European consumption.
Połączone ilości cukru kolumbijskiego, peruwiańskiego i środkowoamerykańskiego wynoszą mniej niż 2% europejskiego zużycia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To the banks, I say: we cannot give weight to your protestations while your aggregates are cloaked in secrecy and you stamp 'Confidential' on everything.
Co się tyczy banków, twierdzę: nie możemy przywiązywać wagi do waszych protestów, skoro wasze konkluzje ugrzęzły w pułapce niejawności i wszystko opatrujecie stemplem "poufne”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I agree, therefore, to the introduction of the long-discussed Eurobonds, which can lead to joint management of debt by aggregating part of the sovereign debt.
Popieram zatem wprowadzenie rozważanych od dawna euroobligacji, które mogą się stać wspólnym instrumentem zarządzania długiem, łącząc część długu państwowego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The goal was to have a level of aggregated information on the ability of the European financial system as a whole to withstand stress, and they focused on the 22 largest banks.
Celem było uzyskanie pewnego poziomu zagregowanej informacji o zdolności europejskiego systemu finansowego do przetrwania sytuacji skrajnej, a testy koncentrowały się na 22 największych bankach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Credit rating agency (CRA) ratings fulfil several useful purposes: they aggregate information about the credit quality of issuers in a global environment.
Agencje ratingowe spełniają kilka przydatnych funkcji, na przykład zbierają informacje o jakości kredytowej emitentów funkcjonujących na globalnym rynku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Gross domestic product, or GDP, is an instrument designed to indicate the aggregated added value of all money-based economic activities.
Produkt krajowy brutto, czyli PKB, jest instrumentem służącym do wskazywania sumy wartości dodanej całej działalności gospodarczej opartej na pieniądzu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
na piśmie - PKB, czyli produkt krajowy brutto, stanowi sumę wartości dodanej całej działalności gospodarczej opartej na pieniądzu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - It is known that GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
na piśmie - Wiadomo, że PKB (produkt krajowy brutto) jest sumą wartości dodanej całej działalności gospodarczej opartej na pieniądzu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nevertheless, progress varies significantly between countries and across themes, with aggregate selection rates at about 40% in the case of nine Member States and below 20% in four Member States.
Niemniej istnieją znaczne różnice w zależności od krajów i tematyki, a ogólny odsetek wyboru w grupie dziewięciu państw członkowskich wynosi 40 % oraz poniżej 20% w przypadku czterech innych państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Court observed a material rate of error, which it estimated to be at least 12% of the aggregate amount of reimbursements to beneficiaries.
Trybunał zaobserwował istotny poziom błędów, którego wysokość jest szacowana na co najmniej 12% całości zwrotów na rzecz beneficjentów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would not be right to encourage aggregate demand all over the EU.
Niesłusznym byłoby pobudzanie łącznego popytu w całej UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
National data should be aggregated in each Member State and sent to the Commission in the form of collective information.
Dane krajowe powinny być agregowane w każdym kraju członkowskim i przesłane w formie informacji zbiorczej do Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page