amendment in Polish and example sentences

amendment in Polish

Pronunciation
n. poprawka, nowelizacja

Example Sentences

I would then also withdraw my Amendment 3 and I hope for fair treatment from the other side.
W tej sytuacji wycofałbym również moją poprawkę 3 i mam nadzieję, że druga strona potraktuje to uczciwie. .
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendment 9 introduces an unacceptable position on - albeit temporary - derogations from the principles on which the European Union is founded, including the four fundamental freedoms.
Poprawka 9 zawiera niemożliwe do przyjęcia stanowisko dotyczące odstępstw (choćby i czasowych) od fundamentalnych zasad Unii Europejskiej, w tym czterech podstawowych wolności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am pleased that a resolution has been adopted today incorporating most of the amendments tabled by Mr Evans and calling for humanitarian aid, mediation and a peaceful resolution to the conflict.
Cieszę się, że dzisiaj została przyjęta rezolucja zawierająca większość poprawek zgłoszonych przez pana posła Evansa, w której wzywa się do niesienia pomocy humanitarnej, mediacji oraz pokojowego rozwiązania konfliktu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why we cannot support the amendments to this report which extend the life of the MIF (multilateral interchange fee).
Dlatego też nie możemy poprzeć poprawek do przedmiotowego sprawozdania, które przedłużają okres stosowania wielostronnej opłaty za wymianę (MIF).
pronunciation pronunciation pronunciation err
During the Committee stage, my amendment rejecting the idea that resolution of the Cyprus question is to be achieved through unilateral action by Turkey was not accepted.
Podczas rozpatrywania na szczeblu komisji moja poprawka odrzucająca koncepcję rozwiązania kwestii cypryjskiej w drodze jednostronnych działań Turcji nie została zaakceptowana.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We could not support this resolution in the final vote because these amendments were accepted.
Ze względu na przyjęcie tych poprawek nie byliśmy w stanie poprzeć tej rezolucji w końcowym głosowaniu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Concerning paragraph 4 the amendment is in two parts.
Poprawka dotycząca ustępu 4 jest podzielona na dwie części.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is in there because I tabled an amendment, which was accepted.
Został on uwzględniony, ponieważ zaproponowałem poprawkę, która została zaakceptowana.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As I view this compromise as a success, I have, together with my colleague Mr Sturdy, tabled a number of amendments, which aim to standardise these paragraphs in all of the EPA Resolutions.
Ponieważ ten kompromis uważam za sukces, razem z moim kolegą posłem panem Sturdym zaproponowałem pewną liczbę poprawek, których celem jest standaryzacja tych ustępów we wszystkich rezolucjach dotyczących umów EPA.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One of the several amendments we have tabled states that parliamentary monitoring of this issue should be carried out uniformly and not in different ways depending on the country in question.
Jedna z kilku poprawek naszego autorstwa przewiduje, że parlamentarne monitorowanie tego zagadnienia powinno być prowadzone w jednolity sposób, a nie odmiennie dla każdego kraju.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On behalf of the Commission, I am able to agree to all of the amendments tabled by the rapporteur, Mrs Roth-Behrendt.
W imieniu Komisji mogę wyrazić zgodę na wszystkie poprawki zgłoszone przez sprawozdawczynię, panią poseł Roth-Behrendt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is now 33 years since the last directive and that is a long enough time, in spite of the amendments.
Od czasu wejścia w życie ostatniej dyrektywy upłynęły już 33 lata, a to wystarczająco długi czas, pomimo dokonywanych zmian.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, the relevant amendment was not approved in the competent committee, but I still strongly believe that this would be very useful.
Niestety przedmiotowa poprawka nie została przyjęta na posiedzeniu właściwej komisji, ale nadal zdecydowanie uważam, że przyjęcie takiego rozwiązania byłoby bardzo korzystne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the current programming period we have seen JESSICA implemented to create space for a systematic amendment of the cohesion policy.
W obecnym okresie programowania, w celu stworzenia przestrzeni dla systematycznej modyfikacji polityki spójności, wdrożono instrument finansowania JESSICA.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When talking of best practice, I consider it extremely important that amendments were included in the report such as:
Skoro mowa o najlepszych praktykach, za niezwykle ważne uważam uwzględnienie w sprawozdaniu poprawek dotyczących następujących kwestii:
pronunciation pronunciation pronunciation err
We already had the first amendment of Article 55 back in December and we will be voting on the main chunk of simplification proposals a week from now.
Już w grudniu wprowadziliśmy pierwszą poprawkę do artykułu 55, a za tydzień poddamy pod głosowanie główną część wniosków dotyczących uproszczenia przepisów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As rapporteur, I was rather unsatisfied with the outcome of the votes on the amendments.
Jako sprawozdawca byłem raczej niezadowolony z wyniku głosowań nad poprawkami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendment 1 is put to the vote.
Głosujemy nad poprawką 1.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think that the amendments concerning the designation clause, taxation of aviation fuel and pricing are justified in comparison with existing bilateral agreements.
Uważam, że zmiany dotyczące kwestii klauzuli wyznaczania, opodatkowania paliwa lotniczego czy ustalania cen są zmianami słusznymi w stosunku do obecnie obowiązujących umów dwustronnych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately the amendments proposed by the Polish side were not accepted.
Niestety nie uznano zaproponowanych przez stronę polską zmian.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page