amendment in Polish and example sentences

amendment in Polish

Pronunciation
n. poprawka, nowelizacja

Example Sentences

The European Commission is in a position to accept in full the compromise package of amendments.
Komisja Europejska jest gotowa przyjąć cały pakiet poprawek uzgodniony w ramach osiągniętego kompromisu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have truly managed to work as a team, which also made it possible for us to conclude this far-reaching amendment of the law within six months.
Udało nam się z powodzeniem wspólnie pracować w ramach zespołu, co umożliwiło nam także ukończenie tej daleko idącej zmiany prawa w ciągu sześciu miesięcy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is not easy to know on what basis you can or cannot make amendments.
Niełatwo się dowiedzieć, na jakiej podstawie można dokonywać zmian, a na jakiej nie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We will in fact get to where you would like to be by following the voting list and voting on the amendments.
W rzeczywistości dojdziemy do punktu, o którym pan mówi, idąc zgodnie z listą do głosowania i głosując nad poszczególnymi poprawkami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact, if you allow me, this same amendment and exactly the same proposal from my group would apply to one amendment in almost every report we need to vote on.
Tak naprawdę ta sama poprawka i dokładnie ten sam wniosek mojej grupy miałyby zastosowanie do jednej poprawki w prawie każdym sprawozdaniu, nad którym mamy głosować.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have to ask those who proposed the amendment if they are in agreement with your addition.
Muszę zapytać osoby, które zgłosiły poprawkę, czy zgadzają się z proponowanym przez pana uzupełnieniem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This would give the following amendment: '39a.
W ten sposób treść poprawki byłaby następująca: ”39a.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The amendment calls for the phasing-out of export subsidies without delay.
Poprawka przewiduje niezwłoczne zniesienie subsydiów wywozowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I could not support that amendment as our policy in the EU is to phase them out by 2013.
Nie mogłem jej poprzeć, ponieważ zgodnie z polityką UE zostaną one zniesione stopniowo do 2013 roku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The amendment also states that EU export subsidies represent a serious obstacle for ACP producers in the agricultural livestock and dairy sector.
W poprawce czytamy także, że unijne subsydia wywozowe są poważną przeszkodą dla producentów z sektora zwierząt gospodarskich oraz mleka i produktów mlecznych w państwach AKP.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am therefore pleased about the summit in Prague on 5 April with President Obama, as pointed out by the amendment tabled by my group.
Cieszy mnie zatem spotkanie na szczycie z prezydentem Obamą w Pradze 5 kwietnia, co zostało wskazane w poprawce zgłoszonej przez moje ugrupowanie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally I would like to address the subject of the ALDE Group amendments which concern online gambling.
Na koniec chciałam poruszyć kwestię poprawek zgłoszonych przez grupę ALDE w sprawie hazardu internetowego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I welcome the inclusion of my amendment on this subject in the report and I would like to thank my fellow Members for supporting this idea.
Z zadowoleniem odnotowuję fakt uwzględnienia w sprawozdaniu mojej poprawki w tej sprawie i dziękuję kolegom posłom za poparcie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why we support this amendment, which reiterates that fundamental rights are all of equal value and must all be protected in the same way.
Dlatego też popieramy tę poprawkę, która raz jeszcze podkreśla, że wszystkie prawa podstawowe są równie ważne i muszą być w ten sam sposób chronione.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would also like to express my thanks for the support I received for my amendments.
Chciałabym podziękować również za wsparcie zaproponowanych przeze mnie poprawek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If this amendment should get through it would represent a setback for democracy.
Jeśli ta poprawka zostanie przyjęta, będzie to porażka demokracji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The second point - and I am pleased that my amendment on this has been adopted - is that criminals too, of course, turn the Internet to their advantage in all kinds of ways.
Druga uwaga - cieszy mnie, że moja poprawka tego dotycząca została przyjęta - związana jest z tym, że oczywiście również przestępcy znajdują wiele sposobów na wykorzystanie Internetu dla swoich celów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore call on you, ladies and gentlemen, to endorse my Amendments 2 to 6.
Dlatego tez wzywam was, panie i panowie, do poparcia moich poprawek od 2 do 6.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I congratulate my honourable friend Mr Lambrinidis for agreeing to include the members' amendments in his very extensive report, thereby adding several new aspects to the issue at debate.
Gratuluję mojemu szanownemu przyjacielowi, panu Lambrinidisowi, gdyż zgodził się na zawarcie poprawek posłów w swoim bardzo obszernym sprawozdaniu, dodając w ten sposób kilka nowych aspektów do omawianej kwestii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The amendments, however, are anything but balanced.
O poprawkach można powiedzieć wszystko, ale nie to, że są wyważone.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page