amendment in Polish and example sentences

amendment in Polish

Pronunciation
n. poprawka, nowelizacja

Example Sentences

Amendment 1, proposed by the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats, weakens this position somewhat, and thus I cannot support it.
Poprawka nr 1, zgłoszona przez grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) i Europejskich Demokratów w pewnym sensie osłabia to stanowisko, a zatem nie mogę jej poprzeć.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like to extend my congratulations to the draftsmen of opinions, the shadow rapporteurs and those who tabled amendments, who have made such a positive contribution to enriching the report.
Chciałbym pogratulować również sprawozdawcom komisji opiniodawczych, sprawozdawcom pomocniczym i tym, którzy przedłożyli poprawki, w tak korzystny sposób przyczyniając się do wzbogacenia sprawozdania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In view of the impermissible nature of our amendments, the only solution can be a new draft from the European Commission.
Wobec niedopuszczalnego charakteru naszych poprawek, jedynym rozwiązaniem może być nowy wniosek Komisji Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Food distribution to the most deprived persons in the Community (amendment of the Single CMO Regulation) (debate)
Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie (zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (debata)
pronunciation pronunciation pronunciation err
(LT) The report on the amendment of the Council regulation on food distribution to the most deprived persons in the Community is being presented by the Committee on Agriculture and Rural Development.
(LT) Sprawozdanie w sprawie zmiany rozporządzenia Rady w sprawie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie przedstawiane jest przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that Amendments 17, 18 and 19 will remove this flaw.
Mam nadzieję, że poprawki 17, 18 i 19 usuną tę wadę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I do not agree, however, with the co-financing percentages proposed in certain amendments, because they could lead some Member States to limit their participation in the programme.
Nie zgadzam się jednak z udziałami procentowymi proponowanymi w niektórych poprawkach, ponieważ mogłoby to doprowadzić niektóre państwa członkowskie do ograniczenia ich udziału w tym programie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore I reject those amendments aimed at altering the legal basis.
Dlatego też nie popieram poprawek mających na celu zmianę podstawy prawnej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The oral amendment is on the voting list but nobody stood up to support it.
Poprawka ustna jest na liście do głosowania, ale nikt nie wstał, aby ją poprzeć.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can confirm that, if an oral amendment is to be adopted, it must be expressed orally, which has not been the case, in spite of my request.
Mogę potwierdzić, że jeżeli ma zostać przyjęta poprawka ustna, musi ona zostać wyrażona ustnie, co nie miało miejsca w tym przypadku, pomimo mojej prośby.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Food distribution to the most deprived persons in the Community (amendment of the Single CMO Regulation) (
Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących (zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should point out that we are going to vote first on the amendments.
Pragnę zwrócić uwagę, że będziemy najpierw głosowali nad poprawkami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore, if I have understood correctly, we are going to vote on the amendments to the report on Turkmenistan, not to your report.
A zatem, jeżeli dobrze rozumiem, pod głosowanie poddane zostaną poprawki do sprawozdania na temat Turkmenistanu, nie do pańskiego sprawozdania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This amendment sought to remove an essential passage from the report: essential in that it advocates freedom of expression.
Prowadziła ona do usunięcia istotnego fragmentu ze sprawozdania: istotnego z tego względu, że dotyczył swobody wypowiedzi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wholeheartedly agree with her arguments, and I also hope that they will influence her group tomorrow when it votes on our amendments to this report.
W pełni podzielam jej argumentację i żywię również nadzieję, że wpłynie ona na jej grupę podczas jutrzejszego głosowania nad naszymi poprawkami do sprawozdania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must remind you of what I have actually proposed in my amendments.
Muszę przypomnieć, co faktycznie proponowałem w treści zgłoszonych poprawek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thus you are not making amendments, you are rejecting the whole proposal.
A zatem nie wprowadzają państwo poprawek, tylko odrzucają cały wniosek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As far as the proposed amendments are concerned, I agree with many of the improvement suggestions contained in the draft report.
Jeśli chodzi o proponowane poprawki, zgadzam się z wieloma znajdującymi się w projekcie sprawozdania sugestiami lepszych rozwiązań.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I also agree in essence with some of the comments on the concept of physical disability that are included in your amendment proposals.
Zasadniczo zgadzam się również z treścią niektórych uwag na temat koncepcji niepełnosprawności fizycznej, które znajdują się w proponowanych przez państwa poprawkach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Buitenweg report rides roughshod over these limits in every respect. It overturns guarantees for national family and adoption legislation in Amendment 50.
Sprawozdanie Buitenweg przekreśla te ograniczenia we wszystkich wymiarach, rozmywa gwarancje dla krajowego prawa rodzinnego i adopcyjnego w poprawce 50.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page