appoint in Polish and example sentences

appoint in Polish

Pronunciation
v. mianować kogoś, powołać, umawiać, desygnować, ustanawiać, wyznaczać, wybierać, wytypować, zarządzać że coś ma być zrobione, powoływać, umówić, ustanowić, wyznaczyć

Example Sentences

Every year the senate appointed two new Consuls to lead the country.
Co roku senat wyznaczał dwóch nowych Konsulów, aby rządzili krajem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She was appointed chairperson.
Została powołana na przewodniczącą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I've been appointed to help you.
Wyznaczono mnie do pomocy tobie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The government appointed a committee to investigate the accident.
Rząd wyznaczył komisję do zabadania wypadku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The president appointed a new manager.
Prezes mianował nowego kierownika.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At least one woman should be appointed to these.
Na takie stanowisko powinna zostać mianowana co najmniej jedna kobieta.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The people responsible for destroying the environment cannot at the same time be appointed to protect it.
Ludzi, odpowiedzialnych za niszczenie środowiska nie można obarczać zadaniem jego ochrony.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Each firm will have to appoint a transport manager to be responsible for the efficient running of the business as a whole.
Każda firma będzie musiała wyznaczyć zarządzającego transportem, który będzie odpowiedzialny za efektywne prowadzenie przedsiębiorstwa jako całości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
Główną poprawką zgłoszoną przez ALDE było ustanowienie europejskiego rzecznika praw pacjentów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Legal Affairs Committee was appointed to submit an opinion to the lead Committee on Economic and Monetary Affairs.
Komisja Prawna zobowiązana została do przedłożenia opinii komisji wiodącej, a mianowicie Komisji Gospodarczej i Monetarnej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is unacceptable to refuse to appoint a woman to a job who is pregnant and is due to go on maternity leave.
Nie do przyjęcia jest odmawianie zatrudnienia kobiecie ciężarnej, która ma pójść na urlop macierzyński.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, this time the circumstances are a bit unusual, as a new Czech Government is about to be appointed.
Tym razem okoliczności są wyjątkowe, jako że w tym samym czasie odbędzie się zaprzysiężenie nowego rządu w Czechach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another controversial matter is the appointment of national reference centres, which were to be appointed by each Member State.
Kontrowersyjna jest kwestia powołania krajowych ośrodków referencyjnych, które miałyby być powołane na szczeblu krajowym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are amendments with the aim of radically changing the procedure for appointing the director of the future office.
Istnieją bowiem poprawki zakładające diametralną zmianę procedury powoływania dyrektora przyszłego urzędu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like to make a few comments about the procedure for appointing the European Commission.
Chciałbym zgłosić kilka uwag dotyczących procedury mianowania Komisji Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You also need to deal with another institutional issue, namely that of how the next Commission will be appointed.
Będzie pan musiał zająć się jeszcze jednym problemem instytucjonalnym, a mianowicie mianowaniem kolejnej Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we appoint the President of the Commission on the basis of the Treaty of Nice, we will have 20 commissioners.
Jeśli mianujemy przewodniczącego Komisji w oparciu o traktat nicejski, będziemy mieli 20 komisarzy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To date, the representative of the non-attached Members has still not been appointed.
Do chwili obecnej nie został jeszcze wyznaczony przedstawiciel posłów niezrzeszonych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Union is committed to cultural and linguistic diversity, and a commissioner for multilingualism was even appointed with this in mind.
Unia Europejska jest zaangażowana w różnorodność kulturową i językową, i właśnie w związku z tym powołano komisarza do spraw wielojęzyczności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the spirit of solidarity, I wish to express our pleasure that one of the key figures in Solidarność has been appointed to lead Parliament.
W duchu solidarności pragnę wyrazić nasze zadowolenie z faktu, że jedna z kluczowych postaci ruchu Solidarności została wyznaczona na przewodniczącego Parlamentu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page