authorise in Polish and example sentences

authorise in Polish

Pronunciation
v. autoryzować, legitymować, umocować, uprawnić, sankcjonować, zaaprobować, upoważniać do czegoś, umocowywać, uprawniać

Example Sentences

Unless otherwise decided by the directors, if the company has a common seal and it is affixed to a document, the document must also be signed by at least one authorised person in the presence of a witness who attests the signature.
Jeżeli zarząd nie postanowi inaczej, jeżeli spółka posiada ogólną pieczęć i pieczęć ta zostanie odciśnięta na dokumencie, to dokument ten musi zostać również opatrzony podpisem co najmniej jednej upoważnionej osoby, w obecności jednego świadka, który zaświadczy autentyczność podpisu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The resolution, which I support, does not go far enough, as in this case we should force the African Union and the UN to authorise a military intervention, in order to stop the genocide.
Rezolucja, którą popieram, jest za łagodna, gdyż w takim przypadku powinno się zobligować Unię Afrykańską i ONZ do interwencji zbrojnej mającej na celu przerwanie procesu ludobójstwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think - and, from the Council vote, it is clear - that most Member States think the same way: that the Member States should have the competence to authorise a GMO or not.
Sądzę - i wynika to również jasno z głosowania w Radzie - że większość państw członkowskich podziela opinię, że to państwa członkowskie winny być władne decydować o dopuszczeniu GMO lub nie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Projects and programmes which cause damage to the climate, and many of these have been approved in the past, should no longer be authorised.
Nie należy już dłużej dopuszczać do finansowania projektów lub programów szkodliwych dla klimatu - a wiele takich inicjatyw było jak dotąd zatwierdzanych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I just want to mention that it is vitally important for this data to be processed and collected by authorised staff and not to be used, in any circumstances, for other purposes.
Chciałam tylko nadmienić, że ogromnie ważne jest, aby dane te były gromadzone i przetwarzane przez uprawnionych do tego pracowników oraz aby w żadnym razie nie wykorzystywano ich do innych celów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As a consequence of this ruling, all ship recycling yards will be closed within two weeks as they have not been authorised by the Ministry of the Environment.
Efektem tego orzeczenia będzie zamknięcie wszystkich stoczni zajmujących się recyklingiem statków w okresie dwóch tygodni, ponieważ nie uzyskały zezwolenia Ministerstwa Środowiska.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, Mr President, a parallel should also be made with cases where the Commission has not authorised state aid and has even ordered recovery of illegal state aid in other Member States.
Na koniec wreszcie, panie przewodniczący, należy wskazać na podobieństwa z przypadkami, w których Komisja nie zezwoliła na pomoc państwa, a wręcz nakazała zwrot niezgodnej z prawem pomocy w innych państwach członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why I am delighted that the rapporteur has accepted my amendment to make it clear that Member States have a responsibility to authorise and pay for treatment in another country.
Właśnie z tego względu ogromnie się cieszę, że sprawozdawca zgodził się z moją poprawką, aby wyraźnie wskazać, że państwo członkowskie ma obowiązek zatwierdzić leczenie w innym kraju i zapłacić za nie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The motion under discussion is the second in succession which intends to authorise the marketing of poultrymeat for human consumption where it has received anti-microbe treatment.
Przedmiotowy wniosek jest już drugim z kolei zmierzającym do wprowadzenia do obrotu mięsa drobiowego z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi, po poddaniu go obróbce przeciwbakteryjnej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would mean authorising or inventing a wine derivative, at a time when we are fighting financial derivatives.
Oznaczałoby to dopuszczenie czy wynajdywanie pochodnej wina w czasie, gdy walczymy z finansowymi instrumentami pochodnymi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With the reform, the Commission gained competence to authorise new oenological practices and shall base itself on the OIV's recommendations.
Dzięki tej reformie Komisja uzyskała kompetencje w zakresie autoryzacji nowych praktyk enologicznych i będzie opierać się na zaleceniach OIV.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Now you are authorising the blending of white wine and red wine with the designation of rosé wine.
Teraz zaś dopuszcza pani kupażowanie białego i czerwonego wina dając mu nazwę pochodzenia wino różowe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is not acceptable for you to authorise, in this election period moreover, the blending of white wine and red wine.
Niedopuszczalne jest autoryzowanie przez panią, i to jeszcze w okresie przedwyborczym, kupażowania wina białego i czerwonego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Moreover, no one has ever asked you to authorise this oenological practice.
Co więcej, nikt nigdy nie zwracał się do pani z wnioskiem o zatwierdzenie tej praktyki enologicznej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Under the pretext of revising authorised oenological practices, the European Commission may be about to authorise the blending of red and white wine under the designation of 'rosé wine'.
Pod pretekstem zmiany dozwolonych praktyk enologicznych Komisja Europejska być może dopuści niebawem kupażowanie czerwonego i białego wina pod nazwą pochodzenia "wino różowe”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore, by authorising the blending of wines, the European Commission would be authorising the outand-out counterfeiting of rosé wine: it would amount to consumer deception.
Dlatego też zezwalając na kupażowanie win Komisja Europejska zezwoliłaby na zdeklarowane podrabianie wina różowego: byłoby to równoznaczne z oszukiwaniem konsumenta.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore believe that animals should only be killed under the controlled circumstances of an authorised and inspectable slaughterhouse and no animal should be slaughtered without prior stunning.
Dlatego też moim zdaniem zwierzęta należy poddawać ubojowi wyłącznie w kontrolowanych warunkach, w zatwierdzonych i podlegających kontroli rzeźniach i żadnych zwierząt nie należy uśmiercać bez uprzedniego oszołomienia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This management agency will draw up a common set of requirements which must be met by anyone authorised to have access to the Eurodac infrastructure and data.
Agencja zarządzająca opracowuje wspólny zestaw wymogów, których muszą przestrzegać osoby, którym przyznano upoważnienie do dostępu do systemu Eurodac i zawartych w nim informacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Or should Member States remain authorised to conclude these agreements where there is no Community interest involved?
Czy raczej, w przypadku braku interesu wspólnotowego, pozostawić upoważnienie do ich zawarcia państwom członkowskim?
pronunciation pronunciation pronunciation err
This proposal allows the Commission to authorise the conclusion of such agreements.
Przedmiotowy wniosek pozwala Komisji udzielać upoważnienia do zawarcia takich umów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page