commission in Polish and example sentences

commission in Polish

Pronunciation
n. komisja, władza, patent oficerski, zlecenie, doprowadzenie, prowizja, komis, pełnomocnictwo, upełnomocnienie, popełnienie
v. zlecać, mianować, delegować, uzbrajać, zamawiać, zlecić, uzbroić, zamówić

Example Sentences

A commission!
Prowizja!
pronunciation pronunciation pronunciation err
The commission has promised to take action soon.
Komisja obiecała wkrótce podjąć działania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I get a three percent commission on anything I sell.
Dostaję trzy procent prowizji od wszystkiego co sprzedaję.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Legislative and work programme of the Commission for 2007 (motions for resolutions tabled): see Minutes
Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2007 (złożone projekty rezolucji) : Patrz protokól
pronunciation pronunciation pronunciation err
The figure for payments in the Commission's preliminary draft was EUR 8.2 billion less than the ceiling in the Financial Perspective.
Kwota płatności, wymieniona we wstępnym projekcie Komisji była mniejsza o 8,2 mld euro, niż pułap, o którym mowa w perspektywie finansowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let me be very clear here: Parliament firmly favours a Community solution for the Galileo project and, in the overall context, awaits new proposals from the Commission.
Chcę tu powiedzieć bardzo wyraźnie: Parlament zdecydowanie popiera rozwiązania Wspólnoty w odniesieniu do projektu Galileo i, w ogólnym kontekście, oczekuje nowych projektów ze strony Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This proposal is designed to update four directives and four Commission decisions on the transport of dangerous goods by merging them in a single legislative act.
Projekt ten ma na celu aktualizację czterech dyrektyw i czterech decyzji Komisji w sprawie transportu towarów niebezpiecznych poprzez połączenie ich w pojedynczy akt prawny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(SL) It is appropriate ... how terrorism is defeated and in that respect I fully support Mr Frattini and the measures taken by the Commission.
(SL) Sposób, w jaki terroryzm jest zwalczany, jest odpowiedni i w tej kwestii w pełni popieram pana komisarza Frattiniego i środki powzięte przez Komisję.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In actual fact, the Commission should, in those cases, be able to take crisis measures within 24 hours.
Faktem jest, że w tego rodzaju przypadkach Komisja powinna móc uruchomić środki kryzysowe w ciągu 24 godzin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission is right to say that there are new and re-emerging threats to health, such as communicable diseases.
Komisja ma rację, twierdząc, że wciąż pojawiają się nowe zagrożenia dla zdrowia, inne z kolei powracają, jak na przykład choroby zakaźne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Going back to the first group, in this report, the Commission is concerned that the number of professionals working in mainstream healthcare is not sufficient to meet the needs of the growing demand.
Wracając do pierwszej grupy zawodowej: w swym sprawozdaniu Komisja wyraża obawy, że liczba specjalistów zatrudnionych w głównym nurcie opieki zdrowotnej może nie wystarczyć do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission further stresses the need to attract young people to choose these professions.
Komisja podkreśla też potrzebę nakłaniania młodych ludzi do wybierania tej grupy zawodów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why I want Europe, our Parliament and the Commission to send a strong message to the people of the South, because this inequality of access to water cannot continue.
Dlatego chciałbym, aby Europa, nasz Parlament oraz Komisja wysłały do mieszkańców południa zdecydowany sygnał, ponieważ nie wolno nam dłużej przyzwalać na nierówność szans w dostępie do wody.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Even though this is one of the Commission's showpieces, it receives low scores in the Court of Auditors' report.
Choć jest ono jednym z punktów popisowych Komisji, to nie jest wysoko punktowane w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Member of the Commission. - Madam President, the Commission really welcomes the European Court of Auditors' special report on EC support to health services in Africa.
komisarz. - Pani przewodnicząca, Komisja z prawdziwym zadowoleniem przyjmuje specjalne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące pomocy WE na rzecz rozwoju usług opieki zdrowotnej w Afryce.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission will continue to assist these countries.
Komisja będzie kontynuować pomoc dla tych krajów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My question to the Commission is: in what way will you ensure that much better and much more targeted action is taken both via sectoral support and general budgetary support?
Moje pytanie do Komisji brzmi: w jaki sposób Komisja zagwarantuje podjęcie znacznie lepszych i lepiej ukierunkowanych działań zarówno poprzez wsparcie z budżetu sektorowego, jak i z budżetu ogólnego?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Millennium Development Goals (MDG) contracts are one of the Commission's promising instruments.
Umowy w ramach milenijnych celów rozwoju są jednym z obiecujących instrumentów Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
According to the report, the Commission has too little expertise to put its policy proposals in the healthcare sector into practice.
Według przedmiotowego sprawozdania Komisja ma zbyt małe doświadczenie, aby praktycznie urzeczywistnić propozycje w ramach swej polityki w sektorze opieki zdrowotnej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is the meaning of the division of labour approach that EU Member States and the European Commission have agreed upon.
Takie jest znaczenie podejścia związanego z podziałem pracy, jakie uzgodniły państwa członkowskie UE i Komisja Europejska.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page