compose in Polish and example sentences

compose in Polish

Pronunciation
v. składać {druk.}, tworzyć całość, układać, komponować, ułożyć

Example Sentences

The Korean vocabulary is composed of three components: native words, Sino-Korean words and loanwords.
Słownictwo koreańskie składa się z trzech grup: wyrazów rodzimych, sinokoreańskich oraz zapożyczonych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ammonia's molecule is composed of four atoms.
Cząsteczka amoniaku składa się z czterech atomów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The USA is composed of 50 states.
USA złożone są z 50 stanów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore urge you to convene the leaders of Council, Commission and Parliament before this House rises in May to agree on how to compose Parliament and Commission with legal certainty.
W związku z tym nalegam, by przed zakończeniem sesji parlamentarnej w maju zwołał pan przywódców Rady, Komisji i Parlamentu w celu uzgodnienia prawnie pewnego sposobu utworzenia Parlamentu i Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I want a Commission composed of competent and committed Europeans, a Commission that is ready to take all its right of initiative.
Chcę, by Komisja była złożona z kompetentnych i zaangażowanych Europejczyków, by była gotowa do podejmowania przysługującej jej inicjatywy w działaniu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Parliament, which is composed of Members from 27 Member States, is an expression of democracy and cooperation.
Parlament Europejski, składający się z posłów 27 państw członkowskich, jest wyrazem demokracji i współpracy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our Parliament is composed of Members directly elected by the citizens of Europe.
Nasz Parlament składa się z posłów wybranych bezpośrednio przez obywateli Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As you know, the EEAS will be composed in its starting phase of the three sources mentioned in the treaty, namely, the Commission, the Council General Secretariat and national diplomats.
Jak państwo wiecie, personel ESDZ będzie się początkowo rekrutować z trzech źródeł wymienionych w traktacie, tj. z Komisji, Sekretariatu Generalnego Rady i spośród dyplomatów krajowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And yes, Mr Busuttil, the Commission does monitor this very closely and the expert missions are composed also of experts from Member States.
I owszem, Panie Pośle Busuttil, Komisja ściśle monitoruje ich przebieg, a w skład misji ekspertów wchodzą również przedstawiciele państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For this initiative to be effective the organisers of a European citizens' initiative should gather into a citizens' committee composed of persons coming from different Member States.
Aby była skuteczna, organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej powinni powoływać komitety obywatelskie, w których zasiadać będą z różnych państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are analysing material, today, which is clearly composed of two parts or two areas.
Otóż analizujemy dzisiaj materiał, który składa się w wyraźny sposób z dwóch części, z dwóch obszarów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like also to mention the idea of a colleague, Mr Mayor Oreja, which is to compose a list of victims with whom the EU external services should actively make contact.
Chcę również wspomnieć pomysł, który przedstawił mój kolega pan poseł Mayor Oreja, aby opracować spis ofiar, z którymi służba działań zewnętrznych UE powinna nawiązać kontakt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We still have a supervisory authority that for nine years has only been composed of members of Fidesz.
Wciąż istnieje organ nadzoru, od dziewięciu lat obsadzony wyłącznie członkami Fidesz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This has its origin in the various norms that society is composed of.
Jej źródłem są różne normy, na których opiera się społeczeństwo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the case of Egypt, for example, the national committee formed to write the new constitution is composed only of men, and even the new cabinet has only one female minister.
Na przykład w Egipcie w skład państwowej komisji powołanej dla opracowania nowej konstytucji wchodzą tylko mężczyźni, a w nowym gabinecie znalazła się zaledwie jedna kobieta minister.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Around half of the EU budget certainly is composed of resources that are allocated for multiannual activities.
Nie ma wątpliwości, co do tego, że około połowa budżetu UE składa się z zasobów alokowanych na działania wieloletnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This body should have a clear mandate, but in no case be composed of representatives of Member State governments.
Organ ten powinien mieć jasno i wyraźnie określony mandat, ale w jego skład nie powinni wchodzić przedstawiciele rządów państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The evaluation teams were composed of experts from all the Member States.
Zespoły oceniające składały się z ekspertów pochodzących ze wszystkich państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On the basis of the recommendations of the Barnier report, the Commission is now developing ready-formed civil protection units composed of disaster response experts that can be mobilised instantly.
W oparciu o zalecenia zawarte w sprawozdaniu Barniera Komisja tworzy obecnie gotowe jednostki ochrony ludności, które składają się z ekspertów w dziedzinie reagowania na trzęsienia ziemi, przygotowanych na natychmiastową mobilizację.
pronunciation pronunciation pronunciation err
More serious still, this untruthful distortion of Mr Frattini's comments, which our institution must reject, will mean we cannot make a composed decision.
Sprawa jest jeszcze poważniejsza - jest to totalne przeinaczenie uwag pana komisarza Frattiniego, które nasza instytucja musi odrzucić, a to oznacza, że nie możemy podjąć rozważnej decyzji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page