compound in Polish and example sentences

compound in Polish

Pronunciation
n. mieszanina, mieszanka, związek chemiczny, wyraz złożony, ogrodzony obręb domu
a. złożony, sprężony, rozwinięty, zespolony, dwuczłonowy, składany
v. składać, kombinować, ugoda: zawierać ugodę, przymknąć oczy, układać się z wierzycielami, złożyć

Example Sentences

Living in a lone-parent or jobless household further compounds the risk.
Życie z samotnym ojcem lub matką albo w rodzinie dotkniętej bezrobociem zwiększa to ryzyko.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Having a limited choice of effective compounds will only serve to increase resistance levels.
Ograniczony wybór efektywnych związków będzie jedynie sprzyjał zwiększaniu odporności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But we have actually managed to compound them in this place by passing regulation after regulation after regulation in the good times, not looking forward to when times might be slightly leaner.
Jednak tak naprawdę problemy te spotęgowaliśmy w tej Izbie przyjmując rozporządzenie za rozporządzeniem w czasach dobrej koniunktury i nie patrząc, co może się wydarzyć w czasach trudniejszych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is vital that the errors made at the start of and during the intervention by the United States' allies in Iraq are not now compounded by errors made on their exit.
Istotne jest, aby błędów popełnionych na początku i w trakcie interwencji sojuszników Stanów Zjednoczonych w Iraku nie powiększyć teraz błędami podczas ich wycofywania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The closure of the Nokia plant in Bochum was indeed the latest in a string of events compounding unemployment in the region.
Zamknięcie fabryki Nokii w Bochum było faktycznie ostatnim z serii wydarzeń pogarszających sytuację w zakresie bezrobocia w regionie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To call these missions embassies would compound the fear that the EU is seeking all the trappings of a sovereign state.
Nazywanie tych misji ambasadami zwiększyłoby obawy, że UE zależy na stworzeniu namiastek suwerennego państwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tobacco smoke is an environmental pollutant that contains over a hundred compounds that do harm to the health.
Dym tytoniowy to substancja zanieczyszczająca środowisko, która zawiera ponad sto szkodliwych dla zdrowia związków.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their marginalised situation is compounded by their lack of awareness of their rights.
Marginalizację Romów pogłębia niedostateczna znajomość przez nich przysługujących im praw.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The exception to this, Greece, came about due to systemic errors compounded over time and kept hidden.
Wyjątkiem jest tutaj Grecja, ze względu na błędy systemowe popełniane przez wiele lat i starannie ukrywane.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The effects of the dramatic drop in the price of milk in 2009 were compounded by the EU's inability to react swiftly enough to the situation.
Skutki dramatycznego spadku ceny mleka w 2009 roku stały się jeszcze gorsze wskutek niezdolności UE do szybkiego zareagowania na sytuację.
pronunciation pronunciation pronunciation err
According to SRE Consulting's report, the majority of cyanide compounds currently used on an industrial scale are used for the purposes of the chemical industry and the surface treatment of metals.
Zgodnie ze sprawozdaniem sporządzonym przez SRE Consulting, większość związków cyjanku wykorzystywanych obecnie w skali przemysłowej jest stosowana przez przemysł chemiczny i w powierzchniowej obróbce metali.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At present, my country, Bulgaria, does not have an explicit ban on the use of cyanide compounds in the mining of gold.
Obecnie w moim kraju, Bułgarii, nie obowiązuje jednoznaczny zakaz wykorzystywania związków cyjanku w przemyśle wydobycia złota.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The best thing to do would be to extend the existing regulation rather than creating a new one that will just compound all of these problems.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie obowiązywania obecnego rozporządzenia zamiast tworzenia nowego, które tylko pogłębi wszystkie te problemy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Nigeria's case, religious divisions are compounded by a number of other divisions, and some of these have already been mentioned: economic, ethnic and social.
W przypadku Nigerii na podziały religijne nakładają się różnego rodzaju podziały i była mowa o paru tych podziałach: ekonomicznych, etnicznych, społecznych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All this is compounded by concern over the fact that BP has announced an agreement with Libya for offshore extraction just under 500 km south of Sicily.
Wszystko to jeszcze bardziej pogarszają obawy związane z ogłoszeniem przez BP umowy z Libią na wydobywanie ropy na morzu w odległości tylko 500 km na południe od Sycylii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The increase in costs of compound feed is pushing up production costs for the livestock sector, and more flexibility is needed in respect of assistance to this sector.
Wzrost kosztów mieszanek paszowych prowadzi do wzrostu kosztów produkcji sektora hodowlanego i potrzeba większej elastyczności w odniesieniu do pomocy dla tego sektora.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Lithuania, these demographic problems are further compounded by the mass exodus of Lithuania's young people to work abroad.
Na Litwie na te problemy demograficzne nakłada się dodatkowo masowy odpływ młodych Litwinów do pracy za granicą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is compounded by the fact that at the same time, the most brutal crimes committed against Hungarians are not investigated.
Sytuację pogarsza fakt, że nie prowadzi się dochodzeń w sprawie najbrutalniejszych przestępstw popełnianych przeciwko Węgrom.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, it was agreed that the committee's pharmacovigilance working party would investigate if there was a safety issue with this compound.
Postanowiono też, że grupa robocza nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii zbada, czy w sprawie tej wzięto pod uwagę kwestię bezpieczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The decision by Edi Rama's Socialist Party to boycott the parliament on the basis of alleged electoral fraud has compounded Albania's instability.
Destabilizację Albanii pogłębiła decyzja Partii Socjalistycznej Ediego Ramy, aby zbojkotować parlament na podstawie domniemanego oszustwa wyborczego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page