constitute in Polish and example sentences

constitute in Polish

Pronunciation
v. stanowić, ukonstytuować, uformować, wyłaniać, wyłonić

Example Sentences

Freedom of movement between the two continents has thus become urgency and should constitute a priority topic already at the Prague meeting on 5th April 2009.
Swoboda przemieszczania się pomiędzy dwoma kontynentami stała się więc naglącą potrzebą i powinna być priorytetowym tematem już podczas spotkania w Pradze 5 kwietnia 2009 r.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This constitutes support precisely for strengthening the rights of users and consumers.
Oznacza to wsparcie właśnie dla utrwalenia praw użytkowników i konsumentów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Who decides what constitute controversial political beliefs?
Kto decyduje, czym są kontrowersyjne poglądy polityczne?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I firmly believe that it is the Member States that should decide what constitutes a crime and what, if any, consequences it may have.
Jestem głęboko przekonana, że to państwa członkowskie powinny decydować, co stanowi przestępstwo i jakie - jeśli w ogóle - mogą być jego konsekwencje.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe we should think of the tensions of the socialist era as an intermission that should be remembered, but they do not constitute a constant factor.
Uważam, że napięcia występujące w epoce socjalizmu trzeba traktować jako pewną przerwę w tej wymianie, którą należy zachować w pamięci, lecz nie występują one stale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Consistency between an effective partnership with our six neighbours in the East and good mutual cooperation with Russia constitutes the greatest challenge for European politics.
Zachowanie spójności między skutecznym partnerstwem z sześcioma sąsiadami na wschodzie a dobrą współpracą z Rosją przedstawia największe wyzwanie dla polityków europejskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In its conclusion last December, the Council gave a clear welcome to the communication and considered that it constituted the first layer of a future EU Arctic policy.
W swojej grudniowej konkluzji Rada wyraziła zadowolenie z komunikatu i uznała, że stanowi on pierwszy element przyszłej polityki UE wobec regionu Arktyki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This should constitute the basis for an Arctic policy, which needs to be developed in a comprehensive manner.
Powinien on posłużyć za podstawę dla polityki wobec Arktyki, którą należy opracować w sposób kompleksowy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must recognise quite clearly that shortcomings in the implementation of Community law in this field are indeed contrary to the fundamental principles constituting the foundation of Europe.
Musimy wyraźnie powiedzieć, że problemy z wdrażaniem prawa wspólnotowego w tej dziedzinie zdecydowanie przyczyniają się do podważenia najważniejszych zasad, które stanowią fundament Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The targets for buildings with zero net energy consumption constitute a significant part of the reworked directive.
Istotna część nowej wersji dyrektywy stanowią cele dotyczące budynków z zerowym zużyciem energii netto.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These International Atomic Energy Agency (IAEA) Safety Fundamentals and the obligations of the Convention of Nuclear Safety constitute the core of the directive.
Podstawowe zasady Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz zobowiązania wynikające z Konwencji bezpieczeństwa jądrowego stanowią podstawę dyrektywy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In 2030 oil will still be the main primary source of energy in the EU and will constitute approximately 35% of all energy consumed.
W 2030 roku ropa naftowa będzie nadal głównym źródłem energii w UE i będzie stanowić około 35% całej zużywanej energii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A definition based on national lists would actually lead to discrepancies as to what constitutes hospital care in each Member State, with a considerable risk of eroding patients' rights.
Definicja oparta na listach krajowych prowadziłaby w rzeczywistości do rozbieżności w zakresie, czym w każdym państwie jest opieka szpitalna, powodując znaczne ryzyko ograniczenia praw pacjentów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Its discussions add a great deal to the Commission's initiative, and the amendments on which it is to vote will also constitute a most valuable input on a number of key aspects.
Jego dyskusje stanowią dużą wartość dodaną wobec inicjatywy Komisji, a poprawki, nad którymi będzie przeprowadzone głosowanie, stanowią również najwartościowszy wkład w kilku kluczowych sprawach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The creation of a system for reporting the occurrence of adverse events therefore constitutes a significant measure.
Z tego względu istotnym krokiem jest stworzenie systemu sprawozdawczości o występowaniu negatywnych wydarzeń.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This constitutes a real test of maturity and it is fully supported by the EU.
Ta lista stanowi prawdziwy sprawdzian dojrzałości i ma całkowite poparcie UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is a clear political will; that is a light which, especially for the people, constitutes a signal.
Taka jest wyraźna wola polityczna; to jest światło, które daje sygnał, zwłaszcza ludności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The conference was held directly under the auspices of the Presidency and constituted one of the Presidential events.
Konferencja odbyła się pod patronatem prezydencji i stanowiła jedno z wydarzeń zorganizowanych przez prezydencję.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The report constitutes an important and strategic statement by the Commission on a key aspect of the 'Better Lawmaking' programme.
Sprawozdanie to stanowi ważne i strategiczne oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie kluczowego elementu programu działań na rzecz "lepszego stanowienia prawa”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Since Tito was never brought to justice, many people do not want to admit that these postwar mass killings constitute a crime and that those who ordered them were criminals.
Ponieważ Tity nie postawiono nigdy przed sądem, wielu ludzi nie chce przyznać, że te powojenne masowe morderstwa stanowią zbrodnię, a ci, którzy je nakazali, byli zbrodniarzami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page