constitute in Polish and example sentences

constitute in Polish

Pronunciation
v. stanowić, ukonstytuować, uformować, wyłaniać, wyłonić

Example Sentences

Following a decision of the Court of First Instance in 2004 stating that not to recruit AICs over the age of 65 constitutes discrimination, the institutions suspended the application of the rule.
Po decyzji sądu pierwszej instancji w 2004 roku, w której ustalono, że zakaz zatrudniania tłumaczy powyżej 65. roku życia stanowi przejaw dyskryminacji, instytucje te wstrzymały stosowanie tej zasady.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are certain areas where I would like us to be able to go a bit further, but overall this constitutes a step in the right direction.
Istnieją pewne obszary, o których chciałbym, abyśmy porozmawiali w większych szczegółach, lecz w sumie jest to krok we właściwym kierunku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This proposal constitutes an important step towards a democratic process and it strengthens voters' control of the 'yes-men' in this House.
Ta propozycja jest ważnym krokiem naprzód w procesie demokratycznym i przyczynia się do wzmocnienia kontroli wyborców nad "potakiwaczami” w tej Izbie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The formation of a delegation for relations with a self-proclaimed state that is a result of violation of international law constitutes in itself a de facto violation of international law.
Tworzenie delegacji ds. stosunków z państwem samozwańczym, które powstało w wyniku naruszenia prawa międzynarodowego, samo w sobie stanowi de facto naruszenie prawa międzynarodowego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (EL) The 'telecommunications package' requested by the Commission and the Council constitutes a potential threat to civil rights.
na piśmie. - (EL) Pakiet "telekomunikacyjny” wnioskowany przez Komisję i Radę stanowi potencjalne zagrożenie dla praw obywatelskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The borders of some Member States constitute the external border of the European Union, and therefore they are constantly affected by flows of immigration.
Granice niektórych państw członkowskich stanowią zewnętrzną granicę Unii Europejskiej i stąd mają ciągle do czynienia z napływem imigrantów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The reality is that judicial authorities in various Member States have differing views on what constitutes a serious offence.
Natomiast w rzeczywistości organy sądowe w różnych państwach członkowskich mają różne podglądy w kwestii definicji tego, co stanowi poważne przestępstwo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mrs Kaufmann's report is therefore very important, because it constitutes a real opening up towards the citizens.
Sprawozdanie pani poseł Kaufmann jest bardzo ważne, ponieważ stanowi rzeczywiste otwarcie się na obywateli.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I recognise that the Treaty of Lisbon constitutes an improvement in certain areas.
Przyznaję, że traktat lizboński oznacza poprawę w niektórych obszarach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The exchange of expertise, deployment particularly in the wider region itself, should constitute these foundations.
Tymi fundamentami powinny być wymiana doświadczeń i rozmieszczanie, szczególnie w bardziej rozległych regionach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mass statelessness and minority protection still constitute a topical issue in two of the region's Member States: Latvia and Estonia.
W dwóch państwach członkowskich tego regionu - na Łotwie i w Estonii - nadal aktualnymi kwestiami są zjawisko masowej bezpaństwowości oraz ochrona mniejszości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If Afghanistan constitutes a test for NATO, then energy security is certainly a test of the European Union's mettle and maturity.
Jeśli Afganistan jest testem dla NATO, to sprawdzianem kondycji i dojrzałości Unii Europejskiej jest bez wątpienia bezpieczeństwo energetyczne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This amendment may constitute a violation of the principle of economic and social cohesion - a principle that is a cornerstone of the European project.
Przedmiotowa zmiana może skutkować naruszeniem zasady spójności gospodarczej i społecznej - zasady stanowiącej kamień węgielny europejskiego projektu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must therefore state clearly that gender equality and an appropriate representation of women in leading roles in itself constitutes an active component of European competitiveness.
Muszę zatem wyraźnie podkreślić, że równość kobiet i mężczyzn oraz właściwa reprezentacja kobiet na wiodących stanowiskach sama w sobie stanowi aktywny składnik konkurencyjności Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How do you also envisage increasing the number of MEPs by 18, since there are 18 extra MEPs who should constitute the next European Parliament with the next Treaty of Lisbon?
I jak wyobrażacie sobie zwiększenie o 18 osób liczby posłów do PE, skoro 18 dodatkowych posłów do PE powinno zasiąść w Parlamencie w następnej kadencji, po wprowadzeniu w życie traktatu z Lizbony?
pronunciation pronunciation pronunciation err
It should also be more than the sum of its parts; it should constitute added value to the existing efforts by the Member States and the European Union.
Powinna być ona także czymś więcej niż sumą części składowych; powinna być wartością dodaną do wysiłków podejmowanych aktualnie przez państwa członkowskie i Unię Europejską.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are, of course, interested in cooperating in all areas that constitute a threat to these common values.
Jesteśmy, rzecz jasna, zainteresowani współpracą we wszystkich dziedzinach, w których te wspólne wartości są zagrożone.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does the WHO's system of protecting intellectual property, which I did not mention in my written version, constitute an obstacle to the production of vaccines by developing countries?
Czy system ochrony własności intelektualnej przyjęty przez WHO, o czym nie wspomniałem w wersji pisemnej, uniemożliwia produkcję szczepionek w krajach rozwijających się?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Otherwise, those of us who constitute the majority of the EU's population will become a minority when it comes to taking democratic decisions.
W przeciwnym razie my, które stanowimy większość ludności UE, staniemy się mniejszością w przypadku podejmowania demokratycznych decyzji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This article constitutes a legal basis for the Commission to take possible initiatives to promote coordination between the Member States and the Community's policy.
Artykuł ten dostarcza Komisji podstawę prawną do podejmowania ewentualnych inicjatyw zmierzających do wspierania koordynacji działań państw członkowskich z polityką Wspólnoty.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page