constitute in Polish and example sentences

constitute in Polish

Pronunciation
v. stanowić, ukonstytuować, uformować, wyłaniać, wyłonić

Example Sentences

I do not believe that this constitutes treating the European Parliament badly and, therefore, I do not share the sentiments expressed by Mr Schulz on the issue.
Nie uważam, aby stanowiło to niewłaściwe traktowanie Parlamentu Europejskiego, dlatego nie podzielam stanowiska zajętego w tej sprawie przez pana posła Schulza.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The prohibition of 27 Kurdish parties almost constitutes an attempt to be included in the Guinness Book of Records.
Delegalizacja 27 kurdyjskich partii to wyczyn, który można by umieścić w księdze rekordów Guinnessa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that it is important to stress this, because the free movement of persons and capital constitutes one of the precious European Union acquis to which we are so attached.
Uważam, że należy to podkreślić, ponieważ swobodny przepływ osób i kapitału stanowi jeden z najcenniejszych elementów dorobku Unii Europejskiej, do którego jesteśmy tak przywiązani.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our common currency, the euro, will continue to constitute a major tool for our development, and those who think it can be put in question must realise we will stick to our course.
Nasza wspólna waluta euro nadal będzie stanowić główne narzędzie naszego rozwoju, zaś ci, którzy myślą, że można ją kwestionować muszą zdawać sobie sprawę, że będziemy trzymać się obranego kursu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The approval of the European Parliament for the new Commission does not constitute a carte blanche, but a vote of confidence.
Aprobata wyrażona przez Parlament Europejski w stosunku do nowej Komisji to nie carte blanche, ale wotum zaufania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
CITES constituted the principal global agreement on the conservation of wild species with the aim of avoiding the over-exploitation of species of wild fauna and flora by international trade.
Konwencja CITES stanowiła najważniejsze światowe porozumienie w sprawie ochrony dziko żyjących gatunków w celu uniknięcia nadmiernej eksploatacji dzikiej fauny i flory wskutek handlu międzynarodowym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The sectors where they constitute the majority of the workforce are in the public sector (e.g. education, health and social welfare) which is being specifically targeted for shedding of jobs.
Sektory, w których stanowią większość siły roboczej, należą do sektora publicznego (np. sektor edukacji, zdrowia i opieki socjalnej), w którym szczególnie występuje tendencja redukcji stanowisk pracy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (PT) The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) constitutes the main global agreement in existence on the conservation of wild species.
na piśmie. - (PT) Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) to podstawowe ogólnoświatowe porozumienie w sprawie ochrony dzikich gatunków.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What constitutes 'normal religious activities'?
Na czym polegają "zwykłe czynności religijne”?
pronunciation pronunciation pronunciation err
These two principles will soon constitute a precedent for our other trade partners.
Te dwie zasady wkrótce ustanowią precedens dla naszych pozostałych partnerów handlowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For young people, in particular, it constitutes a real threat.
Stanowi on rzeczywiste zagrożenie, szczególnie dla młodzieży.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I doubt that they constitute a majority in this House.
Wątpię, czy stanowią oni większość w tej Izbie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The 2020 initiative, which constitutes one of the mainstays of the Spanish-Belgian-Hungarian Trio Presidency, has to respond to the long-term demographic and social challenges facing the continent.
Inicjatywa UE 2020, czyli jedna z podpór trzech prezydencji: hiszpańskiej, belgijskiej i węgierskiej, musi stanowić odpowiedź na stojące przed naszym kontynentem długookresowe wyzwania demograficzne i społeczne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The SEPA council will constitute a good platform for moving towards these improvements.
Rada ds. SEPA będzie stanowiła dobrą platformę w działaniach na rzecz tych usprawnień.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In any event, this kind of rule would restrain the growth of small companies and constitute a barrier to cross-border operation.
W każdym razie takie przepisy ograniczyłyby wzrost małych firm i stanowiłyby barierę w działalności transgranicznej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Union constitutes the greatest space of freedom that has ever been established.
Unia Europejska stanowi największą ze stworzonych kiedykolwiek przestrzeni wolności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These constitute an essential part of its maritime area and are facing problems and specific needs, such as environmental problems.
Stanowią one zasadniczą część unijnego obszaru morskiego i stoją w obliczu poważnych problemów, na przykład środowiskowych, a także mają określone potrzeby.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In view of the fact that a compromise has been achieved in both the Council and the ENVI committee, of which this report constitutes a part, I have voted for its adoption.
W związku z tym, że osiągnięto kompromis zarówno w Radzie, jak i w komisji ENVI, a przedmiotowe sprawozdanie stanowi jego część, zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That constitutes a system of decarbonisation which is independent of the business cycle and which always rewards the party making the cuts, unlike our current system of emissions trading.
Na tym polega system dekarbonizacji niezależny od cyklu gospodarczego i zawsze przynoszący korzyści stronie dokonującej redukcji, w przeciwieństwie do naszego obecnego systemu handlu emisjami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(ES) Mr President, the 10 million Roma people in Europe would constitute a medium-sized Member State of the European Union, if they were a State.
(ES) Panie przewodniczący. Dziesięciomilionowa społeczność romska w Europie mogłaby stanowić średniej wielkości państwo Unii Europejskiej, gdyby takie państwo istniało.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page