correction in Polish and example sentences

correction in Polish

Pronunciation
n. poprawka, poprawa, poprawienie, korektura, korekta, sprostowanie, naprawa, nastawienie, skarcenie

Example Sentences

Thank you for the corrections.
Dziękuję za poprawkę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is where the corrections should apply.
W tym obszarze należy wprowadzić poprawki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore fail to comprehend why the Commission and the Council failed to adopt the corresponding corrections during their summit talks.
W związku z tym nie rozumiem, dlaczego Komisja i Rada podczas rozmów na szczycie nie potrafiły przyjąć stosownych poprawek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A correction is also needed here.
Także tu niezbędne jest sprostowanie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Tannock, I have been informed and all of the linguistic corrections will be made.
Panie pośle Tannock, zostałam o tym poinformowana i wszystkie poprawki językowe zostaną wprowadzone.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On the one hand, it is about a correction of fact and, on the other, a somewhat more balanced formulation:
Z jednej strony dotyczy ona sprostowania faktu, a z drugiej - nieco bardziej wyważonych sformułowań:
pronunciation pronunciation pronunciation err
Firstly, I should like us to make a technical correction to footnote 2 in paragraph 16; the last figure is '2021', not '2022'.
Po pierwsze, chciałabym, abyśmy wprowadzili poprawkę techniczną do przypisu 2 w ustępie 16; ostatnia liczba to "2021”, a nie "2022”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As a result, commitment to the correction of inequalities at source, by reinforcing development cooperation, is the first point.
Dlatego należy zacząć od zobowiązania do wyeliminowania różnic u źródeł przez umocnienie współpracy w zakresie rozwoju.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must continue to pay attention to the problems of the financial system - more capital, restructuring and correction of bank balance sheets - at both the European and global levels.
Musimy nieustannie zwracać uwagę na problemy systemu finansowego - jak potrzeba większego kapitału, restrukturyzacji i korekty bilansów bankowych - zarówno na szczeblu europejskim, jak i światowym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I ask the Sittings Service to make the necessary corrections in the Minutes - if the plenary will support me.
Zwrócę się do służb obsługi posiedzeń o naniesienie niezbędnych poprawek w protokole - jeśli uzyskam poparcie Izby na sesji plenarnej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One would imagine that part of those harsh conditions would be to ensure that there would not be maladministration and, if there was, that there would be a correction put in place.
Można by sądzić, że elementem surowych warunków powinno być wykluczenie możliwości złego administrowania, a gdyby jednak wystąpiło, należałby przewidzieć stosowną korektę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Particular attention should also continue to be paid to improving the financial correction and recovery mechanisms in anticipation of the closure of the 2000-2006 programming period.
Szczególną uwagę należy poświęcać również kwestii doskonalenia korygujących i naprawczych mechanizmów finansowych w perspektywie zamknięcia okresu programowania 2000-2006.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the Court considers that Member States do not provide sufficiently complete and reliable information on financial corrections to support this claim.
Trybunał uważa jednak, że na poparcie tego twierdzenia państwa członkowskie nie zapewniają wystarczająco kompleksowych i wiarygodnych informacji na temat korekt finansowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Court also reminds us of the essential role of complete and reliable information from all Member States on financial corrections.
Trybunał przypomina nam również o istotnej roli kompletnych i wiarygodnych informacji ze wszystkich państw członkowskich na temat korekt finansowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The results will also arrive in good time to allow us to make corrections.
Wyniki również pojawią się w odpowiedniej chwili, abyśmy byli w stanie wprowadzić poprawki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The funds in the reserve may turn out to be insufficient, and then it will be essential to make a correction to the budget.
Środki, które znajdują się w rezerwie mogą okazać się niewystarczające, a wtedy konieczna będzie korekta budżetu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With the death penalty, there is no deterrence; there is no correction; there is no coming back.
Jeśli stosujemy karę śmierci, nie ma efektu odstraszającego kary, nie ma resocjalizacji, nie ma możliwości cofnięcia czasu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore ask that further corrections be made in the final negotiation of the text.
Dlatego proszę o kolejne korekty na etapie ostatecznych negocjacji dotyczących tego tekstu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This was not just a statistical correction.
Nie była to wyłącznie korekta statystyczna.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Could I just make one correction before I conclude, which is that it has been claimed repeatedly that this report does not deal with the firing of rockets into Israel by Hamas.
Zanim skończę, pozwolę sobie na jedno sprostowanie dotyczące wielokrotnie powtarzanych zarzutów, jakoby w sprawozdaniu nie poruszono kwestii odpalania przez Hamas rakiet w kierunku Izraela.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page