create in Polish and example sentences

create in Polish

Pronunciation
v. tworzyć, stwarzać, utworzyć, kreować, formować, ustanawiać, narobić, stworzyć, ustanowić

Example Sentences

I had the task of mixing all the paints she used when creating her beautiful paintings.
Miałem za zadanie mieszać wszystkie farby, których używała, tworząc swoje piękne malowidła.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would use a mortar and pestle to make the pigments that created the exciting colours my mother was famous for.
Używałem moździerza i tłuczka do robienia pigmentów, które tworzyły niezwykłe kolory, z których słynęła moja matka.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mother’s job was to create great paintings on the walls throughout the palace.
Praca matki polegała na tworzeniu wielkich malowideł na ścianach w całym pałacu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She couldn’t believe how much space she was creating.
Nie mogła uwierzyć, jak wiele miejsca tworzyła.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The different powders, called pigments were then used to create the beautiful colours my mother used to paint her murals.
Różne proszki, zwane pigmentami, były następnie używane do tworzenia pięknych kolorów, którymi moja matka malowała swoje freski.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These recipes and my mother’s talent would eventually create a secure life for us and for my future family.
Te receptury i talent mojej matki w końcu miały zapewnić bezpieczne życie nam i mojej przyszłej rodzinie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most developers hate debugging; it's more fun to create bugs than to correct them.
Większość developerów nienawidzi debugowania; więcej zabawy w tworzeniu błędów, niż ich poprawianiu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
According to the Bible, God created the world in six days.
Według Biblii, Bóg stworzył świat w sześć dni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They created a government.
Stworzyli rząd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Did God really create the earth in a single day?
Czy Bóg naprawdę stworzył świat w jeden dzień?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I never thought it'd be this hard to create an iPad app.
Nie sądziłem, że tak trudno będzie napisać aplikację na iPada.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sometimes translations do create ambiguity.
Niekiedy tłumaczenia naprawdę wprowadzają dwuznaczności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We didn't create it.
Nie stworzyliśmy tego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you create a popular app, you could become a millionaire overnight.
Jeśli stworzysz popularną aplikację, możesz nagle zostać milionerem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Time to move up a gear - Creating a Europe of entrepreneurship and growth (vote)
Czas na przyspieszenie - Tworzenie Europy przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego (głosowanie)
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their ideology is diametrically opposed to conventional democracies and their aim is to create a caliphate.
Ich ideologia przeciwstawia się diametralnie konwencjonalnym demokracjom, a ich celem jest stworzenie kalifatu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It will create uncertainty and facilitate abuse.
Spowoduje ona niepewność i ułatwi nadużycia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Composers create music.
Kompozytorzy tworzą muzykę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The hair style of the Beatles created a sensation.
Fryzury Beatles'ów wywołały sensację.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In order to do that, we have to create better work conditions for them.
Aby to osiągnąć, musimy im przede wszystkim stworzyć lepsze warunki pracy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page