crush in Polish and example sentences

crush in Polish

Pronunciation
n. tłok, ścisk, ciżba, natłok, zgniecenie, ścieśnienie się, automobilowy: wypadek automobilowy
v. gnieść, zgnieść, pognieść, gruchotać, zgruchotać, przygniatać, rozgniatać, przytłaczać, ugniatać, miażdżyć, rozdrabiać, rozmiażdżyć, zmiażdżyć, rozgromić, druzgotać, zdruzgotać, przywalić, rozbić, miąć, międlić, roznieść, stłamsić, maglować, pomiętosić, roztłamsić, zdławić, zdusić, tłoczyć się, wygolić, pogrążać, zgniatać, ugnieść, zduszać
v. wygalać, pogrążyć

Example Sentences

The mortar is a heavy bowl made from stone and the pestle is a round ended crushing tool that fit easily into my fist.
Moździerz jest ciężką misą zrobioną z kamienia, a tłuczek to okrągło zakończone narzędzie miażdżące, które łatwo mieści się w mojej pięści.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She has a crush on Justin Timberlake.
Zabujała się w Justinie Timberlake'u.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is your right, but for my part, I will say again that I am sad to see our sovereignty being crushed.
To wasze prawo, ale ze swej strony powtórzę, że z przykrością patrzę na koniec naszej suwerenności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The situation of the crushed, colonised, wounded, killed Palestinian population must not continue.
Niedola uciskanego, kolonizowanego, krzywdzonego i mordowanego narodu palestyńskiego nie może nadal trwać.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So she is good at keeping a straight face, and she vigorously crushed any attempt in the House of Lords for the British people to have a referendum.
Jest wobec tego dobra w utrzymywaniu kamiennej twarzy i stanowczo gasiła w Izbie Lordów wszelkie próby zorganizowania referendów wśród Brytyjczyków.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All efforts to bring about a political dialogue in this country are crushed immediately by the single ruling party.
Wszelkie próby rozpoczęcia politycznego dialogu w tym kraju są natychmiast dławione przez jedyną partię rządzącą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The same day, 4 June 1989, the Chinese regime crushed protesting students under the caterpillar tracks of its tanks in Tiananmen Square.
Tego samego dnia, 4 czerwca 1989 r., chiński reżim rozjeżdżał gąsienicami czołgów protestujących studentów na placu Tiananmen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Provide a proposal for how the risks relating to the high levels of debt can be distributed so that Greece and other countries are not crushed by high interest rates.
Przedstawmy wniosek w sprawie sposobu rozłożenia ryzyka związanego z wysokim poziomem zadłużenia, tak aby Grecja i inne kraje nie zostały zmiażdżone przez wysokie stopy procentowe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A second failure will deal a crushing blow to cohesion and inclusion in the European Union.
Druga porażka zada miażdżący cios spójności i włączeniu w Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It also asked for forgiveness for the GDR's involvement in crushing the Prague Spring.
Ponadto parlament poprosił o przebaczenie za udział NRD w stłumieniu praskiej wiosny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An indication of the country of origin is also necessary to make it possible to protect small manufacturers, who are often crushed by large companies imitating original articles.
Oznaczanie kraju pochodzenia jest także konieczne, aby umożliwić ochronę małych producentów, którzy często miażdżeni są przez duże spółki produkujące imitacje oryginalnych artykułów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are you aware that political rights in Kazakhstan are cynically repressed, media freedom is obstructed and human rights are routinely crushed?
Czy zdaje pan sobie sprawę, że prawa polityczne w Kazachstanie są cynicznie tłamszone, naruszana jest wolność mediów, a prawa człowieka są rutynowo miażdżone?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Bureaucratic lethargy and legislative delays cannot and must not crush a child's dreams and hopes of having a family and a happy future.
Biurokratyczny letarg i opóźnienia prawodawcze nie powinny i nie mogą rujnować dziecięcych snów i marzeń o rodzinie i szczęśliwej przyszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Twenty years after the collapse of the Soviet Union, he remains the archetypal homo sovieticus, a strong man whose addiction to power is as strong as his instincts for crushing dissent.
Dwadzieścia lat po upadku Związku Radzieckiego nadal pozostaje on klasycznym homo sovieticus, silnym mężczyzną, którego uzależnienie od władzy jest tak silne, jak skłonności do tłumienia sprzeciwu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The demonstrations organised by the opposition against election fraud were mercilessly crushed by the security forces.
Zorganizowane przez opozycję demonstracje przeciwko oszustwom wyborczym zostały bezlitośnie stłumione przez siły bezpieczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I join with the rapporteur in condemning the violent crackdown on peaceful demonstrators by the security forces in those countries, crushing their legitimate democratic aspirations.
Przyłączam się do posła sprawozdawcy w wyrazach potępienia dla gwałtownego stłumienia pokojowych demonstracji przez siły bezpieczeństwa w tych krajach, tłamszenie ich uprawnionych demokratycznych dążeń.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Every glimpse of hope of some positive development is immediately crushed by outbursts of political repression and violence.
Każdy promyk nadziei na pozytywny obrót sprawy zostaje natychmiast przyćmiony przez wybuchy represji politycznych i przemocy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We honour the dead, the tortured workers, men and women, who fought to crush fascism within the ranks of the communist parties, the national freedom fighters and the anti-fascist movements.
Czcimy poległych, torturowanych robotników, mężczyzn i kobiety, którzy walczyli o zdławienie faszyzmu w szeregach partii komunistycznych, krajowych bojowników o wolność i ruchy antyfaszystowskie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The attack was repeated on 8 April this year, when 35 were killed, either by bullet wounds or by being crushed by armoured vehicles.
Atak powtórzono 8 kwietnia tego roku, kiedy zginęło 35 osób, albo od ran postrzałowych, albo pod kołami pojazdów opancerzonych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is a crushing rebuke, in fact.
To naprawdę druzgocący zarzut.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page