decree in Polish and example sentences

decree in Polish

Pronunciation
n. dekret, zarządzenie, wyrok
v. dekretować, zrządzić, rozporządzać, wyrokować, przyznać, zrządzać

Example Sentences

Confidence can neither be decreed nor purchased.
Zaufania nie można kupić ani zdobyć poprzez wydawanie dekretów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To believe that a decree from Brussels or Strasbourg could change that is quite incredible and very detached from reality.
Zupełnie nieprawdopodobnym i oderwanym od rzeczywistości jest przekonanie, że dekret z Brukseli czy Strasburga może to zmienić.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trust cannot be decreed or legislated for; it depends to a large extent on the behaviour of the institutions.
Zaufania nie można zadekretować ani nakazać przepisami; zależy ono w znacznym stopniu od zachowania instytucji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Following the demise of Chrysler and the closing of police stations and schools, thanks to deregulation decreed by the EU the post offices will also soon be closing.
Po upadku Chryslera i zamknięciu komisariatów i szkół, przez deregulację EU wkrótce zamykane będą poczty. Komisja ewidentnie planuje dalszą eutanazję.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Article 21 of the Italian Constitution decrees that the press may not be subject to authorisation or censorship.
Artykuł 21 włoskiej konstytucji stanowi, że prasa nie może być uzależniona od zezwoleń, czy poddawana cenzurze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I feel it is unacceptable to link the signing of the Treaty of Lisbon with the immunity of the Beneš Decrees.
Uważam za niedopuszczalne łączenie podpisania traktatu lizbońskiego z nietykalnością dekretów Benesza.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Beneš Decrees passed in 1945 applied the principle of collective punishment, which is alien to the European legal order.
W przyjętych w roku 1945 dekretach Benesza zastosowano zasadę kary zbiorowej, która jest obca europejskiemu porządkowi prawnemu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The future is not about the Beneš Decrees. It is about a free Europe with free citizens whose rights are based on the Charter of Fundamental Rights.
Przyszłość nie dotyczy dekretów Beneša, lecz wolnej Europy, zamieszkałej przez wolnych obywateli, których prawa wynikają z Karty praw podstawowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are you aware that the serious consequences of these decrees are still valid?
Czy zdaje sobie pan sprawę, że wciąż obowiązują poważne konsekwencje wprowadzenia tych dekretów?
pronunciation pronunciation pronunciation err
To top it all, there are despicable politicians who are using the inhumane Beneš Decrees as a basis for negotiation.
I na zakończenie wspomnę o nikczemnych politykach, którzy wykorzystują niehumanitarne dekrety Beneša jako podstawę do negocjacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kind of dictatorial, racist Europe do we live in then, where the Beneš Decrees can be regarded as a basis for negotiation?
W takim razie, skoro dekrety Beneša są uznawane za podstawę do negocjacji, w jak dyktatorskiej i rasistowskiej Europie żyjemy?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like to ask Mr Swoboda then: if he said that the Beneš Decrees are not valid, when were the victims compensated?
Chciałbym zapytać pana posła Swobodę: kiedy ofiary stosowania dekretów Beneša otrzymały rekompensaty, skoro twierdzi, że dekrety nie są wiążące?
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is possible the Charter may be rejected, all because of the defunct Beneš Decrees.
Istnieje możliwość odrzucenia Karty, a wszystko z powodu martwych dekretów Beneša.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thirdly, the content of 13 of the 143 Beneš Decrees disenfranchised Hungarians and Germans.
Po trzecie, treść 13 ze 143 dekretów Beneša pozbawiła prawa do głosowania Węgrów i Niemców.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Union granted the Czech president his absurd request, not to mention that he said that a Czech opt-out was needed due to the Beneš Decrees.
Unia Europejska uznała absurdalne roszczenie czeskiego prezydenta, że nie wspomnę już, iż jego zdaniem wyłączenie Czech było niezbędne ze względu na dekrety Beneša.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let me remind you that under the Beneš Decrees, many millions of Hungarians and Germans were disenfranchised and deported.
Pozwolę sobie przypomnieć, że na mocy tych dekretów pozbawiono prawa do głosowania i deportowano wiele milionów Węgrów i Niemców.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The decrees do not judge people on the basis of specific crimes they have committed; the starting point is purely ethnic origin.
Dekrety nie służą osądzaniu ludzi ze względu na popełnione przez nich przestępstwa; punktem wyjścia jest wyłącznie ich pochodzenie etniczne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Others, such as the proposed decree limiting the transport of containers by road, are more recent, and I personally - and all the Commission services - raise these issues whenever we talk to Russia.
Inne, jak proponowany dekret w sprawie ograniczenia przewozu kontenerów w transporcie drogowym, są tematami świeższymi i ja osobiście, a także wszystkie służby Komisji, podnosimy te problemy za każdym razem w rozmowach z Rosją.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Beneš Decrees absolutely cannot legitimise injustice.
Dekrety Benesza absolutnie nie mogą uzasadniać niesprawiedliwości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In April, the Laos Government approved a decree allowing the formation and registration of national civil society organisations.
W kwietniu laotański rząd przyjął rozporządzenie umożliwiające tworzenie i rejestrację krajowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page