delegate in Polish and example sentences

delegate in Polish

Pronunciation
v. delegować, oddelegować, wydelegować
n. delegat, delegowany

Example Sentences

In other countries, we delegate the resolution of conflicts to the African Union.
W innych państwach rozwiązywanie konfliktów przekazujemy w ręce Unii Afrykańskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Why is it that we have not delegated practical cooperation to Frontex?
Dlaczego nie powierzyliśmy zadania praktycznej współpracy Fronteksowi?
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is the most important message this Parliament can give the Pittsburgh delegates.
To jest najważniejsze przesłanie, jakie Parlament może skierować do delegatów na szczyt w Pittsburgu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have only been here for five years, yet there are delegates here who have been working towards this historic moment for a long time.
Jestem posłem do PE zaledwie od pięciu lat, ale na tej sali są obecne osoby, które przez długi czas pracowały, aby mogło dojść do tej historycznej chwili.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must now demand that the representatives of all the delegated UN bodies be allowed into these camps.
Musimy zażądać wpuszczenia przedstawicieli wszystkich delegowanych organów ONZ do tych obozów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Although very many delegates, including myself, voted for a ban on smoking in public rooms (in particular, workplaces), the People's Party unfortunately took an opposing position.
Pomimo, iż bardzo wielu delegatów, w tym ja, głosowało za zakazem palenia w pomieszczeniach publicznych (w szczególności w miejscach pracy), to niestety Partia Ludowa zajęła stanowisko przeciwne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With regard to comitology, in accordance with the Treaty of Lisbon, negotiations have started on an institutional agreement on powers and procedures delegated by the Commission.
Jeśli chodzi o komitologię, zgodnie z traktatem z Lizbony, rozpoczęły się negocjacje dotyczące międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie uprawnień i zadań delegowanych przez Komisję.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Copenhagen, where I was present as a delegate of the European Parliament, a non-legally binding accord was reached.
W Kopenhadze, gdzie byłam obecna jako delegat Parlamentu Europejskiego, osiągnięto niewiążące prawnie porozumienie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We also appreciate that, apart from the issues involved, she had to steer the process through the difficult part on delegated acts.
Doceniamy również to, że oprócz pracy nad odnośnymi kwestiami, musiała ona kierować procesem uzgodnień dotyczących trudnej części, jaką były akty delegowane.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the Commission does intend to propose a revision of the regulation in its entirety before 30 June 2011 and, in particular, the aspects of delegated and implementing acts.
Jednakże Komisja nie zamierza proponować przed 30 czerwca 2011 r. zmiany całości rozporządzenia, w szczególności w zakresie jego aspektów dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In a wider context, we have received written assurances that this report will not set a precedent for the use of delegated powers in the future.
W szerszym kontekście, otrzymaliśmy pisemne zapewnienia, że to sprawozdanie nie będzie stanowiło precedensu dla korzystania z uprawnień delegowanych w przyszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is, in fact, the first legal act since the Treaty of Lisbon and we wanted a level playing field with the Council of Ministers in the empowerment of the Commission for delegated acts.
To w istocie pierwszy akt prawny od traktatu lizbońskiego, a my domagaliśmy się takich samych uprawnień jak Rada Ministrów w zakresie upoważniania Komisji do wydawania aktów delegowanych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It also ensures that, when using delegated powers, the Commission will consult a variety of experts - Commission experts, Member State experts, non-governmental experts and Parliament's experts.
Kompromis gwarantuje również, że Komisja wykorzystując przekazane uprawnienia będzie zasięgać opinii różnych ekspertów: ekspertów Komisji, ekspertów z państw członkowskich, ekspertów pozarządowych oraz ekspertów z Parlamentu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, interpretation of one offence - piracy - and its punishment will seemingly, in future, no longer be delegated to a judicial authority but to Internet access providers.
W rzeczywistości w przyszłości wykładania jednego z przestępstw - piractwa - i orzekanie kary w związku z jego popełnieniem nie będą już należały do organu sądowego, lecz dostawców usług internetowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore we urge his captors to respect such obligations and in particular to allow delegates of the International Committee of the Red Cross to visit him.
Dlatego też wzywamy jego porywaczy do przestrzegania takich zobowiązań, a w szczególności do zezwolenia przedstawicielom Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na odwiedzenie Szalita.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The legislator, of course, is entirely free to regulate all questions related to delegated acts in each basic act, but some guidelines are needed in order to avoid a piecemeal approach.
Ustawodawca ma, rzecz jasna, pełną swobodę regulowania wszelkich kwestii związanych z delegowanymi aktami w każdym akcie podstawowym, wszakże potrzebne są pewne wytyczne, by uniknąć fragmentarycznego podejścia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We would argue that the safeguards against the inappropriate use of the powers thereby delegated to the Commission are clearly insufficient.
Będziemy zatem upierać się, że środki zabezpieczające przed niewłaściwym wykorzystaniem uprawnień delegowanych Komisji są oczywiście niewystarczające.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Why do we not make this into a right, given that we are already taking the great risk of having thousands of delegated legislative acts?
Czemu nie ustanowić z tego prawa, zważywszy, że już ponosimy ogromne ryzyko związane z posiadaniem tysięcy delegowanych aktów legislacyjnych?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, delegated acts are general acts which may modify unnecessary aspects of a basic legislative act, providing a mandate for delegating executive power to the Commission.
Faktycznie akty delegowane to akty generalne, które mogą modyfikować niepotrzebne aspekty podstawowych aktów legislacyjnych, przyznając Komisji mandat do delegacji władzy wykonawczej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament and the Council exercise control, but only after the adoption of the delegated acts.
Parlament i Rada sprawują kontrolę, lecz dopiero po przyjęciu aktów delegowanych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page