develop in Polish and example sentences

develop in Polish

Pronunciation
v. rozwijać, przekształcać {mat.}, kształcić, wyrabiać, kultywować, rozbudować, rozwijać się, rozrastać się, wywijać się, rozwinąć, wyrobić

Example Sentences

Once you find what you believe in, stand by them and you will develop in character.
Gdy tylko odnajdziesz to, w co wierzysz, trzymaj się tego, a rozwiniesz swój charakter.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They will also develop your personality.
Rozwiną również twoją osobowość.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Education aims to develop potential abilities.
Edukacja celuje w rozwój potencjalnych umiejętności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trade helps nations develop.
Handel pomaga narodom rozwinąć się.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sports help to develop our muscles.
Sport rozwija mięśnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A new means of communication was developed — the railway.
Rozwinął się nowy środek transportu – kolej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
London developed into the general market of Europe.
Londyn rozwinął się w główny rynek Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The solution cannot simply be to attract health workers from developing countries, where the shortage is even greater.
Rozwiązanie nie może jedynie polegać na pozyskaniu pracowników służby zdrowia z krajów rozwijających się, gdzie jeszcze bardziej ich brakuje.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does the Czech Presidency intend to develop any new coordination between the different standards in place in the different European countries in relation to cars being in good condition.
Czy czeska prezydencja zamierza w podjąć jakiekolwiek nowe działania, by koordynować zróżnicowane normy obowiązujące w poszczególnych państwach europejskich w przypadku samochodów w dobrym stanie technicznym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The analysis of the answers we receive will guide us in developing strategies at EU level to support the Member States in tackling these challenges.
Analiza otrzymanych odpowiedzi pomoże nam opracować strategie na szczeblu UE, które powinny pomóc państwom członkowskim zmagającym się ze wspomnianymi problemami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I strongly support the idea that it is absolutely essential to develop training communication courses for the health workforce in order to provide clearer and more complete information to patients.
Gorąco popieram pomysł będący podstawą do opracowania szkoleń z zakresu komunikacji skierowanych do pracowników służby zdrowia, których celem jest zapewnienie pacjentom dostępu do czytelniejszej i pełniejszej informacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With their successful experience and their technical skills behind them, the cities of the North are keen to help their counterparts in the developing world.
Miasta północy chętnie zaangażują swoje doświadczenia i umiejętności techniczne w pomoc swoim miastom bliźniaczym w krajach rozwijających się.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unless this need is met, there is no point in talking about improving healthcare or developing education.
Powszechny dostęp do wody pitnej jest niezbędnym warunkiem dla rozwoju krajów i skutecznej walki z ubóstwem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We feel that, at this stage, we cannot call a consistent piece of legislation into question without supporting the market operators in their efforts to develop an alternative system.
Naszym zdaniem na tym etapie nie możemy zakwestionować spójnego fragmentu przedmiotowego prawodawstwa bez wsparcia podmiotów gospodarczych w ich wysiłkach zmierzających do zaproponowania alternatywnego systemu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, there are initiatives that could develop into a new pan-European debit card scheme and an overall backstop is provided by the existing powers of EU and national competition authorities.
Podejmowane są jednak inicjatywy, które mogą rozwinąć się w nowy paneuropejski system kart debetowych, a obecne władze UE i krajowe władze ds. konkurencji zapewniają ogólne poparcie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The real challenge is how to develop an EU-Russia common policy in respect of their common neighbourhood.
Prawdziwym wyzwaniem jest znalezienie sposobu kształtowania wzajemnej polityki UE i Rosji w odniesieniu do wspólnego sąsiedztwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have to be patient with this very important policy, which we must continually try to develop.
Musimy wykazać się cierpliwością w odniesieniu do tej ważnej polityki i musimy podejmować ciągłe próby jej rozwijania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should say at this point that Brazil is the first country to develop important biofuel production, thereby achieving tangible results in reducing emissions of greenhouse gases.
Należy stwierdzić w tym miejscu, że Brazylia jest pierwszym krajem, który opracował ważną produkcję biopaliw, tym samym osiągając konkretne wyniki w obniżaniu emisji gazów cieplarnianych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In contrast, their governments can now use the reserves they have built up to implement anticyclical policies in the same way as the developed and some emerging countries.
Tymczasem ich władze mogą obecnie posiłkować się zgromadzonymi rezerwami w celu realizacji polityki antycyklicznej w taki sam sposób, jak czynią to kraje rozwinięte i niektóre wschodzące.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fact is that to establish and to develop a strategic partnership with Brazil we speak in Portuguese.
Faktem jest, że przy tworzeniu i rozwijania partnerstwa strategicznego z Brazylią posługujemy się językiem portugalskim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page