enact in Polish and example sentences

enact in Polish

Pronunciation
v. zarządzać, statuować, inscenizować, zarządzić

Example Sentences

Furthermore we have to ensure that legislation enacted would not lead to a perverse situation where, instead of ensuring freedom of expression, freedom of expression is curbed.
Ponadto musimy zadbać o to, aby ustanowione przepisy nie prowadziły do kuriozalnej sytuacji, w której zamiast zapewniać swobodę wypowiedzi będzie ona ograniczana.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Analysing the various causes of the financial crisis has shown that there was an urgent need to enact legislation on rating agencies.
Z analizy różnych przyczyn kryzysu finansowego wynika pilna potrzeba uchwalenia przepisów prawnych dotyczących agencji ratingowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been rushed through the legislative process for a first-reading agreement in order to get this measure enacted before the European elections.
Presja procesu legislacyjnego skłaniała nas do porozumienia w pierwszym czytaniu, dzięki któremu środek ten mógłby zostać przyjęty jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It remains the case that it is the European Commission that will enact the implementing regulation and, like its predecessor, the draft contains a lot of authorisations for the Commission.
Przyjęcie rozporządzenia wykonawczego pozostawione zostało nadal w gestii Komisji Europejskiej i tak jak we wcześniejszej wersji, w obecnym projekcie przyznaje się Komisji szereg uprawnień.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It provides for only one thing: the possibility of asking the Commission to enact new European laws, but not to repeal or to change those that already exist; not to change the policies.
Zapewnia ono tylko jedną rzecz: możliwość zwrócenia się do Komisji o uchwalenie nowych praw europejskich, ale nie umożliwia uchylania czy zmiany przepisów już istniejących, zmiany polityki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The investment community and people who create jobs want the Lisbon Treaty enacted.
Społeczność inwestorów oraz osoby tworzące miejsca pracy chcą uchwalenia traktatu lizbońskiego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, the rules enacted and the decisions taken at the last G20, in April, have not been respected, as the banks, which had also received State aid, swiftly set aside sums to pay traders.
Zasady i decyzje przyjęte na ostatnim, kwietniowym szczycie G-20 nie były jednak respektowane, ponieważ banki, które także otrzymały pomoc państwa, czym prędzej odłożyły część kwot na wypłaty dla przedsiębiorców.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For this reason, I appeal to the Council and the Presidency to take appropriate steps to prevent Member States from enacting discriminatory legislation.
Dlatego apeluję do Rady i prezydencji o podjęcie odpowiednich działań przeciwko uchwalaniu przez państwa członkowskie dyskryminacyjnych ustaw.
pronunciation pronunciation pronunciation err
No Member State may enact laws that contradict these documents.
Żadne z państw członkowskich nie może stanowić prawa sprzecznego z tymi dokumentami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And like all other chauvinists, they must be challenged and appropriate laws enacted against them.
Jak wszystkich innych szowinistów, trzeba ich zwalczać i uchwalać przeciwko nim odpowiednie przepisy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that is the purpose of this agreement, but in that case, we also want it to be enacted as an appropriate law.
Moim zdaniem właśnie to jest celem przedmiotowego porozumienia, ale jeżeli tak faktycznie jest, to chcemy, aby zostało ono przyjęte zgodnie z prawem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One of the international trade actors which have enacted additional and counterproductive trade barriers is Russia.
Jednym z podmiotów międzynarodowej wymiany handlowej, którzy wprowadził dodatkowe i destrukcyjne bariery handlowe jest Rosja.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are now demanding to know what aspects in each failing Member State of each directive have not been enacted.
Chcemy wiedzieć, jakich aspektów każdej z dyrektyw nie wykonano w każdym z państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Here we are, nine years later, debating the fact that 21 Member States had, by October 2009, failed to enact these directives and have now been sent reasoned opinions because of this failure.
Oto my, o dziewięć lat starsi, debatujemy nad faktem, że 21 państwom członkowskim nie udało się wprowadzić w życie tych dyrektyw do października 2009 roku, co doprowadziło do przekazania im uzasadnionych opinii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is not for the EU to bully any country into maintaining abolition or enacting abolition of the death penalty.
Nie należy do UE zmuszanie jakiegokolwiek kraju do utrzymania moratorium lub zniesienia kary śmierci.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact, I believe it necessary to enact regulatory measures that will prevent a repeat in our seas of the environmental disasters that have recently struck the United States.
Faktycznie uważam, że konieczne jest uchwalenie przepisów wykonawczych, które zapobiegną wystąpieniu na naszych morzach katastrofy ekologicznej podobnej do tej, która niedawno dotknęła Stany Zjednoczone.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We nevertheless disagree on what sort of legislation should actually be enacted to realise this goal in the Member States.
Nie jesteśmy jednak zgodni co do tego, jaki rodzaj prawodawstwa należałoby wdrożyć, aby zrealizować ten cel w państwach członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We also note that a new penal code and an anti-corruption law have been enacted.
Dostrzegamy również przyjęcie nowego kodeksu karnego i prawa antykorupcyjnego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is really the policy currently being enacted in Tibet that is problematic, quite apart from this emergency situation.
Polityka realizowana obecnie w Tybecie jest rzeczywiście problematyczna, abstrahując od wspomnianej sytuacji kryzysowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament enacts the budget and Parliament controls the executive.
Parlament uchwala budżet i Parlament nadzoruje organ wykonawczy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page